C++ Функции от библиотеката string.h и тяхното приложение Част 1

В този урок ще ви предстявяосновнитв функции от библиотеката string.h на езика С++ и тяхното риложение и насоченост.И така нека да започнем .

Първо включваме библиотеката - #include<string.h>

STRLEN();
Синтаксис:
strlen(знаков низ) ;
Описание -Функция от дадената библиотека имаща по горе написания синтаксис и служеща за намиране на броя знаци в даден знаков низ.
Пример:

int b;
char a[]='znakovniz';
b= strlen(a);
cout<< b; // на екрана ще се изведе 9

STRCAT();

Синтаксис:
strcat(знаков низ1,знаков низ2);
Описание-Функция от дадената библиотека обединяваща два знакови низа като прибавя втория към края на първия.
Пример:

char a[]='123',b[]='45';
strcat(a,b);
cout<< a; // на екраня ще се изведе "12345"STRCCPY();
Синтаксис:
strcpy(знаков низ 1,знаков низ2);
Описание:Функция от дадената библиотека копираща един знаков низ в друг .
Пример:

char a[],b[]='456';
strcpy(a,b);
cout<< a ; //на екрана ще се изведе "456"


STRCCMP();
Синтаксис:
strcmp(числов низ 1,числов низ2);
Описание-Функция от дадената библиотека срявняваща еднаквостта на два числови низа като сравнява стойностите им.Ако първия низ е по-голям изкарва положително,ако втория е по-голям изкарва отрицателно,ако са равни изкарва нула.
Пример:

int c;
char a[]='456',b[]='456';
c= strcmp(a,b);
cout<< c; // в този случай понежа двата низа са еднакви променливата "с" приема стойността нула.


В скоро време ще напиша и втората част на този урок.Дано съм помогнал на някой.

УРОКА Е АВТОРСКИ

/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /