Страница за качване на видео клипове от youtubeToва е Страница за качване на видео клипове от youtube.

Първо изпълнете тази заявка в phpmyadmin

SQL

CREATE TABLE `youtube` (
`title` text,
`category` text,
`id` varchar( 11 ) default NULL ,
`number` int( 10 ) NOT NULL AUTO_INCREMENT ,
PRIMARY KEY ( `number` )
) ENGINE = MYISAM DEFAULT CHARSET = latin1 AUTO_INCREMENT =1;


След това направете файл video.php

<?php
block_begin("Видео клипове");
?>
<table align="center" class=lista>
<td width="100%">
<tr><td class=lista align=center><b>Как се качва?</b></td></tr>
<tr><td class=lista ><b><font color=red>За да качите видео клип натиснете ''Качи нов клип'' и въведете youtube линка на клипа!</font></b></td></tr>
</td>
</tr>
</table>
<?php

function category($action, $sez="")
{
$cat = array (array("Autos & Vehicles", "Aвто-Мото"),
array("Comedy", "Комедийни"),
array("Entertainment", "Забавни"),
array("Film & Animation", "Филми и Анимаций"),
array("Howto & Style", "Уроци"),
array("Music", "Mузикални"),
array("News & Politics", "Новини и Политици"),
array("People & Blogs", "Лични"),
array("Pets & Animals", "Животни"),
array("Sports", "Спортни"),
array("Travel & Events", "Събития"));

if ($action=="translate")
{
for ($i=0; $i<count($cat); $i++)
{
$sez = str_replace($cat[$i][0], $cat[$i][1], $sez);
}
}
elseif ($action=="count")
{
$sez=count($cat);
}
elseif ($action=="cat_eng")
{
$sez=$cat[$sez][0];
}
elseif ($action=="cat_not_eng")
{
$sez=$cat[$sez][1];
}
return $sez;
}

function youtube($string)
{
return "<object width=\"425\" height=\"355\"><param name=\"movie\" value=\"http://www.youtube.com/v/$string&rel=1\"></param><param name=\"wmode\" value=\"transparent\"></param><embed src=\"http://www.youtube.com/v/$string&rel=1\" type=\"application/x-shockwave-flash\" wmode=\"transparent\" width=\"425\" height=\"355\"></embed></object>";
}
if ($_GET["action"]=="new")
{
$src.="<br><center><a href=\"video.php\">Назад</a></center>";
$src.= '<br><form method="post" action="video.php?action=new">
<center><input type="text" name="video"/>
<input type="submit" value="Качи клипа!"/></center>
</form><br>';
if(!empty($_POST['video']))
{
if (preg_match("#.*v[=|/]([a-zA-Z0-9_\-]{11})#i",$_POST['video'],$id))
{
$query=mysql_query("SELECT * FROM youtube WHERE id = '$id[1]'");
if (mysql_num_rows($query)==1)
{
while ($elementi= mysql_fetch_object($query))
{
$src.="<br><center>".$elementi->title." (".category(translate, $elementi->category).")</center><br><center>".youtube($elementi->id)."<center><br>";
}
}
else
{
$check=@get_headers("http://www.youtube.com/watch?v=$id[1]");
if (preg_match("|200|", $check[0]))
{
$sorgente_pagina = implode("", file("http://www.youtube.com/watch?v=$id[1]"));
preg_match("#<title>YouTube\s-\s(.*)</title>#i", $sorgente_pagina, $title);
preg_match("/Watch3VideoDetails\'\);\">(.*)<\/a>$/mU", $sorgente_pagina, $category);
$src.="<center>$title[1] (".category(translate, $category[1]).")</center><br>";
$src.="<center>".youtube($id[1])."</center><br>";

$db_title=addslashes(stripslashes("$title[1]"));
$db_id=addslashes(stripslashes("$id[1]"));
$db_category=addslashes(stripslashes("$category[1]"));

mysql_query("INSERT INTO youtube (title, id, category) VALUES ('$db_title', '$db_id', '$db_category')");
}
else
{
$src.="<center>Грешка, такъв видео клип не съществува!</center><br>";
}
}
}
else
{
$src.="<center>Грешка, несъществуващ url!</center><br>";
}
}
else
{
$src.="<center>Вмъкни линк до youtube видео клип.</center><br>";
}
}
elseif (!empty($_GET["id"]))
{
$src.= "<br><center><a href=\"video.php\">Назад</a></center><br>";
$check=@get_headers("http://www.youtube.com/watch?v=".$_GET["id"]."");
if (preg_match("|200|", $check[0]))
{
$query3=mysql_query("SELECT * FROM youtube WHERE id = '$_GET[id]'");
if (mysql_num_rows($query3)==1)
{
while ($elementi= mysql_fetch_object($query3))
{
$src.="<center>".$elementi->title." (".category(translate, $elementi->category).")<br><br>".youtube($_GET["id"])."</center><br>";
}
}
else
{
$src.="<center>".youtube($_GET["id"])."</center><br>";
}
}
else
{
$src.="<center>Грешен ID</center><br>";
}
}
else
{
$src.= "<br><center><a href=\"video.php?action=new\">Качи нов клип</a></center><br>";
for ($i=0; $i<category(count); $i++)
{
$c=0;
$src.= "<center><span style=\"font-size:30pt;line-height:100%\">".category(cat_not_eng, $i)."</span></center><br>";
$query2=mysql_query("SELECT * FROM youtube where category='".category(cat_eng, $i)."' ORDER BY `number` DESC");
$src.="<center><table border=\"1\"><tr>";
while ($elementi= mysql_fetch_object($query2))
{
$c++;
$z=$c-1;
if ($z%6==0)
{
$src.= "</tr>";
}
$imgarray = array("1","2","3","default");
$img=$imgarray[rand(0,count($imgarray)-1)];
$src.= "<td><center>".substr($elementi->title, 0, 22)."...</center><br><center><a href=\"video.php?id=".$elementi->id."\"><img title=\"$elementi->title (".category(cat_not_eng, $i).")\" alt=\"$elementi->title (".category(cat_not_eng, $i).")\" border=\"0\" src=\"http://img.youtube.com/vi/".$elementi->id."/".$img.".jpg\"></a><center><br></td>";
}
if ($z%6==0)
{
$src.= "<tr>";
}
$src.="</tr></table></center>";
if (!$c)
{
$src.="<center>В тази категория няма клипове!</center>";
}
$src.="<hr>";
}
}
print $src;
block_end();
stdfoot();
?>


Това е всичко.
/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /
От: SvEnX
21:23 25-10-2009
И защо немога да избера категория и после като отида в индекса не виждам никви видео клипове ????
От: MARIJUANA48
12:41 23-09-2010
И при мен е така !
1