Копиране на папка с PHP
В този урок,ако може така да се нарече ще разгледаме един код,който ми дойде като вдухновение от един скрипт на Паскал който правихме в училище.

<?php
//Папка от която ще копираме.
$dir = "./wordpress";
//Папка В която ще копираме
$ndir = "./wordpress1";


function copywt($dir,$ndir) {
//Ако папката не съществува ще я създадем
if(!file_exists($ndir)){ mkdir($ndir,0755); }

$ind = opendir($dir);
// н(1) - > погледни в след скрипта.
while ($wt=readdir($ind)){

if ($wt == "." || $wt == ".."){continue;}

if (is_file($dir."/".$wt)){

$copy = copy($dir."/".$wt,$ndir."/".$wt);

if (!($copy)){return 0;}

}
//Н(2) -> Погледни след скрипта.
if (is_dir($dir."/".$wt)){
@mkdir($ndir."/".$wt);
copywt($dir."/".$wt,$ndir."/".$wt);
}

}
}
copywt($dir,$ndir);
?>


Н(1) - От тука започва копирането на всички файлове.
$wt приема стойноста на всеки един файл от папката.
И проверяваме, Ако е файл тогава да го копира в новата директория.
Н(2) - Сега,ако $wt е директория ще повториме фунцията copywt(); като $ndir ще приеме стойноста на :
$dir + $wt.... и при всяко завъртане на цикала - (while() {} ) ще се прибавя още едно $wt.
И така примерно структурата на променливата може да изглежда като :

И така докато се прелистят всички под-папки и файловете в тях.
Скрипта работи.
Урокат е авторски и преписването му е строго забранено.
Кода е редактиран от Galli./ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /