Изпращане на $_POST заявка към https сървър
<?php

$sock = fsockopen("ssl://secure.example.com", 443, $errno, $errstr, 30); //отварям си връзката
if (!$sock) die("$errstr ($errno)\n");

$data = "foo=" . urlencode("Стойност за Foo") . "&bar=" . urlencode("Стойност за Bar");

fwrite($sock, "POST /form_action.php HTTP/1.0\r\n"); //тук задаваме местонахождението на формата
fwrite($sock, "Host: secure.example.com\r\n"); //тук задаваме хоста
fwrite($sock, "Content-type: application/x-www-form-urlencoded\r\n"); //тук му задавам типът на това което ще правя
fwrite($sock, "Content-length: " . strlen($data) . "\r\n"); //тук се задава дължината на вмъкнатият сорс
fwrite($sock, "Accept: */*\r\n"); //тук му казвам да пруема определени символи
fwrite($sock, "\r\n");
fwrite($sock, "$data\r\n"); //тук вкарвам заявката
fwrite($sock, "\r\n");

$headers = "";
while ($str = trim(fgets($sock, 4096))) //тука така си вземам хедърите
$headers .= "$str\n";

echo "\n";

$body = "";
while (!feof($sock))
$body .= fgets($sock, 4096); //тука така бодито

fclose($sock); //затварям връзката
?>


$data ви е променливата със заявките. Въвежда се по следния начин: $data="заявка1=". urlencode("$stnazaqvka1") .""; като различните заявки са разделени с &.


/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /