Работа с файлове
Здр! Ще ви покажа един клас, чрез който ще можете да работите с файлове т.е. да променяте съдържанието им, да ги местите и т.н.

class.file.php
<?
/*
@ class.file.php
@ Автор: Велик Хазнатарлиев - Velikcho
@ Чрез този клас вие можете да извършвате действия върху файл.
@ ----------------------------------------------------------------------------------------
*/

class file extends Main
{
var $filename;
var $size;
var $type;


function file($file="")
{
if ($file&&$this->isFile($file)) $this->Info($file);
else return;
}function isFile($file)
{
if (!@is_file($file))
$this->SetError($file." не е файл или не съществува",__LINE__,__FILE__);
else
return true;
}function Info($file)
{
$this->OriginalName = $file;
$this->filename = basename($file);
$this->size = filesize($file);
$infoPath = pathinfo($file);
$this->type = $infoPath["extension"];
}function CopyTo($dest)
{
if (!@copy($this->OriginalName,$dest))
$this->SetError("Не мога да копирам файла",__LINE__,__FILE__);
}function Delete()
{
if (!@unlink($this->OriginalName))
$this->SetError("Не мога да изтрия файла",__LINE__,__FILE__);
}function chmod($mode=0750)
{
if (!@chmod($this->OriginalName,$mode))
$this->SetError("Не мога да променя CHMOD-а",__LINE__,__FILE__);
}function rn($newName)
{
if (!@rename($this->OriginalName,$newName))
$this->SetError("Не мога да сменя името на файла ".$this->OriginalName." на ".$newName,__LINE__,__FILE__);
}function makeDir($folder,$perms=0777)
{
if (!@is_dir($folder))
@mkdir($folder,$perms);
else
$this->SetError("Папката ".$folder." съществува.",__LINE__,__FILE__);
}function isDir($folder)
{
if (!@is_dir($folder))
return false;
else
return true;
}function DeleteDir($folder)
{
if (@is_dir($folder))
@rmdir($folder);
else
$this->SetError("Не мога да изтрия папката ".$folder." тази папка не съществува.",__LINE__,__FILE__);
}
function OpenFile($mode="w+")
{
$return = @fopen($this->OriginalName,$mode);
if (!$return)
$this->SetError("Не мога да отворя файла ".$this->OriginalName,__LINE__,__FILE__);
else
{
$this->Handler = $return;

return $return;
}
}


function GetContent($handler="")
{
$this->FileContent = (!$handler)?fread($this->Handler,$this->size):fread($handler,$this->size);
return $this->FileContent;
}


function CloseFile($handler="")
{
return (!$handler)?fclose($this->Handler):fclose($handler);
}


function WriteFile($handler="")
{
$handler = (!$handler)?$this->Handler:$handler;
if (!@fwrite($handler,$this->NewFileContent))
$this->SetError("Не мога да пиша върху файла ".$this->OriginalName." the content\n\n".$Content,__LINE__,__FILE__);
}


function WriteFPuts($handler="")
{
$handler = (!$handler)?$this->Handler:$handler;
if (!@fputs($handler,$this->NewFileContent))
$this->SetError("Не мога да пиша върху файла ".$this->OriginalName." the content\n\n".$Content,__LINE__,__FILE__);
}function GetFolderContent($fName)
{
if (!$this->isDir($fName))
{
$this->SetError("Съжалявам, но ".$fName." е невалидна папка",__FILE__,__LINE__);
return false;
}
else
{
$handle=opendir($fName);
while ($file = readdir($handle))
if ($file!="."&&$file!="..")
$this->FileList[] = $file;
closedir($handle);
}
}function SetError($error,$linea="not specified",$archivo="undefined")
{
if (!$error) $this->error = "Неизвестна грешка!";
else $this->error = $error."<br><li> Ред: ".$linea."</li><li> Файл:".$archivo;
}

}
?>


Следващия код можете да го кръстите във файл, който вие си решите ето го и него:

<?
include("class.file.php"); //Инклудваме файла на класа в случая "class.file.php"
//На мястото на "faila.txt" описвате пътя към файла, върху който ще работите.
$File = new File("faila.txt");

//Копиране в друга директория.
//Пример:
$File->CopyTo("nova_papka/imeto_na_faila.txt");

//Промяна на име.
//Пример:
$File->rn("novo_ime_na_faila.php");

//Изтриване на файла.
//Пример:
$File->Delete();

//Създаване на папка.
//Пример:
$File->makeDir("ime_na_papkata");

//Отваряне на файла и модифициране на съдържанието му.
//Пример:
$File->OpenFile("w+");
$File->GetContent();
$File->FileContent = "Тук пишете новото съдържание на файла.";
$File->WriteFile();
$File->CloseFile();

//Взимане на съдържанието на папка и показването и.
//Пример:
$File->GetFolderContent("ime_na_papkata");

for ($f=0; $f<count($File->FileList); $f++)
echo $File->FileList[$f]."\n<br />"

?>


Това е! Демо няма да давам, защото е излишно.

/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /
От: grafdevil
22:18 27-10-2009
Fatal error: Class 'Main' not found in G:\WebServers\xampp\htdocs\test\class.file.php on line 9
От: dhtodorov
11:18 29-10-2009
@grafdevil махни extends Main и ще се оправи ( Разбира се ако не ползва методи от него )
1