Типове данни в MySQL
В следващата таблица са поместени типовете данни в MySQL

bigint (length)Цифрово поле, което съхранява цели числя от 9223372036854775808 до 882233720368547757801.Прибавянето на параметъра unsigned позволява съхранението на числа от 0 до 178446744073709551615.
bitСъщото като tinyit (1).Стойност нула представлява лъжа(false).Стойност, различна от нула, представлява истина (true)
blobКато текстово поле, но различава голяма от малка буква при сортиране и сравняване. Може да съхранява до 65535 символа
char (length)Съхранява всякакви символи но има фиксирана дължина.Параметъра length може да бъде от 0 до 255.Ако не е дефиниран то той е по подразбиране 1.
dateСъхранява дата във формата година-месец-ден.Позволява стойности от 1000-01-01 до 9999-12-31
datetimeСъхранява дата и време във формата "година-месец-ден час:минути:секунди".
dec (Ienght, dec)Същото като decimal
desimal (lenght, dec)Цифрово поле което може да сухранява дроби. Параметъра length ограничава броя на цифрите, а dec ограничава броя на цифрите след десетичната запетая.Например поле за цена до 999.99 се дефинира като decimal(5,2).Ако параметъра length не е зададен, по подразбиране той е 10.
double(length, dec)Средноголямо число с плаваща запетая, което съхранява стойности от -1.7976931348623157Е+308 до 2.2250738585072014Е-308 и от 2.2250738585072014Е-208 до 1.7976931348623157Е+308/length определя колко цифри ще бъдат показани.dec-колко цифри след десетичната запетая.Ако прибавим параметъра unsigned това позволява да се съхраняват само положителни числа.
enum("option1","option2", ...)Позволява съхраняване само на определени стойности като true и false или списък на състовния.Позволени са 65535 различни стойности
fixed(length, dec)Същото като decimal
float(length, dec)Малко число с плаваща запетая, което съхранява стойности от -3.402823466Е+38 до -1.175495351Е+38 и от 1.175494351Е+38 до 3.402823466Е+38.Параметъра length .... ,a dec....(като при другите са).Ако прибавин unsigned позволява да се съхранява само положителни стойности
float (precision)Същото като float(length, dec), само че lenght и dec са неопредолени
int(length)Цифрово поле което съхранява цели числа от 2147483648 до 2147483647, но може да бъде ограничен с параметъра length.length ограничава броя на цифрите, а не на самата стойност.Слагането на параметъра unsigned позволява положителни числа до 4294967295 и 0
integer (length)Същото като int
longblobСъщото като longtext, но различава малка от голяма бъква при сортиране и сравнение
longtextПозволява съхранението на 4294967295 символа
mediumblobСъщото като mediumtext с тази разлика че различава малка от голяма буква при сортиране и сравнение
mediumtextПозволява съхранението на 16777215 символа
mediumint(length)Цифрово поле което съхранява числа от -8388608 до 8388607.Ако се прибави параметъра unsigned позволява съхранението на числа от 0 до 16777215.length ограничава броя цифри, които да бъдат показани
numeric(length, dec)Същото като decimal
real(length, dec)Същото като double
set("option1","option2", ...)Подобно на enum но при set може да няма нито една или повече от една от стойностите.set позволява до 64 стойности
smallint(lengthЦифрово поле което съхранява числа от -32798 до 32757
textСъхранява символи като максималният размер данни е 64К (65535 символа)
timestamp
Съхранява дата и време във формата "година-месец-ден час:минути:секунди".Полезно е за автоматично взимане на текущата дата и време
time Съхранява времето във формата "час:минута:секунди"
tinyblobСъщото като tinytext но различава малка от голяма буква при сортиране и сравнение
tinyint(length)Цифрово поле което съхранява числа от -128 до 127.Ако се добави параметъра unsigned позволява да се съхраняват числа от 0 до 255
tinytextПозволява съхранение на 255 символа
varchar(length)Този тип може да съхранява всякакви символи, като данните могат да варират от 0 до 255 символа.Максималната дължина се определя от параметъра length.Добавяне на атрибута BINARY позволява различаване на голяма от малка буква при сравнение и сортиране
year(length) Съхранява година в четирицифрен формат.В тови формат са позволени стойности от 1901 до 2155 и 0000.Възможно е да укажете формат на представяне с две цифри с параметъра length.В този формат стойностите от 70 до 69 са позволени, като това означава 1970 до 2069
/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /
От: xlebabarov
15:54 03-01-2010
Не е desimal, а decimal.. има доста грешчици, правописни. Но иначе е много полезен като инфорамция! ;)
1