Интегриране на wordpres с phpbb
Източник :http://www.wp-united.com/
Автор : John Wells
Превод: Преслав Панайотов.
Проекта е защитен от John Wells с GnU Лиценз.
Мода е преведен специално за web-tourist.net
Ниво на трудност: Средно
Време за добавяне на мода : ~10-20 минути/зависи си от човека /
-----------------------------------------------------------
Файлове за редакция:
* includes/functions_content.php,
* includes/functions.php,
* memberlist.php,
* viewtopic.php,
* ucp.php,
* includes/ucp/ucp_profile.php,
* includes/functions_user.php,
* includes/acp/acp_users.php,
* language/en/common.php
-----------------------------------------------------------
Файлове за КОПИРАНЕ:
* /root/blog.php,
* /root/adm/style/acp_wp_united.php,
* /root/includes/acp/acp_wp_united.php,
* /root/includes/acp/info/acp_wp_united.php,
* /root/language/en/mods/admin_wp-united.php,
* /root/language/en/mods/permissions_wp-united.php,
* /root/language/en/mods/wp-united.php,
* /root/styles/prosilver/template/blog.html,
* /root/styles/subsilver2/template/blog.html,
* /root/wp-united/*

-----------------------------------------------------------

Отворете :includes/functions_content.php
Намерете:
function make_clickable($text, $server_url = false, $class = 'postlink')
{

Добави преди него:
if (!function_exists('make_clickable'))
{


Намерете:
if ($server_url === false)
{

Добави преди него:
global $IN_WORDPRESS;
if ($IN_WORDPRESS)
{
return wp_make_clickable($text); //WP version
} else {//phpBB version

Намери:
return preg_replace($magic_url_match, $magic_url_replace, $text);
}

Добави след него:
}
}


Запамети и затвори файла.

-----------------------------------------------------------

Отвори: includes/functions.php
Намери:
// Which timezone?
$tz = ($user->data['user_id'] != ANONYMOUS) ? strval(doubleval($user->data['user_timezone'])) : strval(doubleval($config['board_timezone']));

Добави след него:
require_once($phpbb_root_path . 'wp-united/wpu-actions.' . $phpEx);
$GLOBALS['wpu_actions']->do_head($template);

Намери:
$template->display('body');


Добави след него:
require_once($phpbb_root_path . 'wp-united/wpu-actions.' . $phpEx);
$GLOBALS['wpu_actions']->do_tail();


Запамети и затвори файла.

-----------------------------------------------------------
Отворете :memberlist.php
Намери:
if (!empty($profile_fields['row']))
{

Добави след него:
require_once($phpbb_root_path . 'wp-united/wpu-actions.' . $phpEx);
$GLOBALS['wpu_actions']->generate_profile_link($member['user_wpublog_id'], $template);

Запамети и затвори файла.

-----------------------------------------------------------
Отвори :viewtopic.php
Намери:
}
$db->sql_freeresult($result);

// Load custom profile fields
if ($config['load_cpf_viewtopic'])

Добави ПРЕДИ него:
require_once($phpbb_root_path . 'wp-united/wpu-actions.' . $phpEx);
$GLOBALS['wpu_actions']->generate_viewtopic_link($row['user_wpublog_id'], $user_cache[$poster_id]);


Намери:

// Dump vars into template
$template->assign_block_vars('postrow', $postrow);

Добави преди това:
$GLOBALS['wpu_actions']->show_viewtopic_link($user_cache[$poster_id], $postrow);

Запамети и затвори файла.

-----------------------------------------------------------
Отвори:ucp.php
Намери:

$message = $message . '<br /><br />' . sprintf($user->lang['RETURN_INDEX'], '<a href="' . append_sid("{$phpbb_root_path}index.$phpEx") . '">', '</a> ');

Добави след това:
require_once($phpbb_root_path . 'wp-united/wpu-actions.' . $phpEx);
$GLOBALS['wpu_actions']->do_logout();

Запамети и затвори файла.

-----------------------------------------------------------
Отвори: includes/ucp/ucp_profile.php
Намери:

$message = 'PROFILE_UPDATED';

Добави след това:
require_once($phpbb_root_path . 'wp-united/wpu-actions.' . $phpEx);
$GLOBALS['wpu_actions']->profile_update('reg_details', $user->data['user_id'], $user->data['user_wpuint_id'], $sql_ary);

Намери:
// Update Custom Fields
if (sizeof($cp_data))

Добави преди него:
require_once($phpbb_root_path . 'wp-united/wpu-actions.' . $phpEx);
$GLOBALS['wpu_actions']->profile_update('profile_info', $user->data['user_id'], $user->data['user_wpuint_id'], $sql_ary);

Запамети и затвори файла.

-----------------------------------------------------------
Отвори:includes/functions_user.php
Намери:
if (isset($sql_ary['user_avatar']))
{

Добави след това:
require_once($GLOBALS['phpbb_root_path'] . 'wp-united/wpu-actions.' . $GLOBALS['phpEx']);
$GLOBALS['wpu_actions']->profile_update('avatar', ($custom_userdata === false) ? $user->data['user_id'] : $custom_userdata['user_id'], ($custom_userdata === false) ? $user->data['user_wpuint_id'] : $custom_userdata['user_wpuint_id'], $sql_ary);

Запамети и затвори файла.

-----------------------------------------------------------
Отвори: includes/acp/acp_users.php
Намери:

add_log('admin', 'LOG_USER_USER_UPDATE', $data['username']);

Добави преди това:
require_once($phpbb_root_path . 'wp-united/wpu-actions.' . $phpEx);
$GLOBALS['wpu_actions']->profile_update('reg_details', $user_id, $user_row['user_wpuint_id'], $sql_ary);

Намери:
// Update Custom Fields
if (sizeof($cp_data))

Добави преди това:
require_once($phpbb_root_path . 'wp-united/wpu-actions.' . $phpEx);
$GLOBALS['wpu_actions']->profile_update('profile_info', $user_id, $user_row['user_wpuint_id'], $sql_ary);


Запамети и затвори файла.

-----------------------------------------------------------
Отвори: language/en/common.php
Намери:
'YOU_NO_NEW_PM' => 'No new private messages are waiting for you.',

Добави След това:
//WP-United
'BLOG' => 'WordPress Blog',
'VISIT_BLOG' => 'Visit User\'s Blog',
'ACP_WP_UNITED' => 'WP-United',
'ACP_WPU_MAINPAGE' => 'WP-United Administration',
'ACP_WPU_CATMAIN' => 'WP-United Admin',
'ACP_WPU_CATSETUP' => 'Set Up WP-United',
'ACP_WPU_CATMANAGE' => 'Manage User Integration',
'ACP_WPU_CATSUPPORT' => 'Support WP-United',
'ACP_WPU_CATOTHER' => 'Other',
'ACP_WPU_MAINTITLE' => 'Main Page',
'ACP_WPU_DETAILED' => 'All Settings On A Page',


Това е всичко... Можете да свалите целият пакет от сайта на http://www.wp-united.com/ ==>
http://www.wp-united.com/get-wp-united

/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /