Ротатор на снимки
Здравейте,ето ви един много удобен скрипт за ротатор на снимки.Има вече много уроци по тая тема,но исках да споделя и този с вас.

Как се работи с ротатора:
1. Създавате една папка името му не е от значение
2. Създавате един текстов файл(Десен бутон->Нов->Текст документ) с име примерно random ,слагате кода по долу и го записвате под формат php
3. В създадената папка от вас слагате random.php(стъпка 2) и снимките ,които искате да са в ротацията
Забележка: .php файла и снимките трябва да бъдет в една и съща папка!

Ето и кода:
<?php


$folder = '.';


$extList = array();
$extList['gif'] = 'image/gif';
$extList['jpg'] = 'image/jpeg';
$extList['jpeg'] = 'image/jpeg';
$extList['png'] = 'image/png';


$img = null;


if (substr($folder,-1) != '/') {
$folder = $folder.'/';
}


if (isset($_GET['img'])) {
$imageInfo = pathinfo($_GET['img']);
if (
isset( $extList[ strtolower( $imageInfo['extension'] ) ] ) &&
file_exists( $folder.$imageInfo['basename'] )
) {
$img = $folder.$imageInfo['basename'];
}
} else {
$fileList = array();
$handle = opendir($folder);
while ( false !== ( $file = readdir($handle) ) ) {
$file_info = pathinfo($file);
if (
isset( $extList[ strtolower( $file_info['extension'] ) ] )
) {
$fileList[] = $file;
}
}
closedir($handle);


if (count($fileList) > 0) {
$imageNumber = time() % count($fileList);
$img = $folder.$fileList[$imageNumber];
}
}
if ($img!=null) {
$imageInfo = pathinfo($img);
$contentType = 'Content-type: '.$extList[ $imageInfo['extension'] ];
header ($contentType);
readfile($img);
} else {
if ( function_exists('imagecreate') ) {
header ("Content-type: image/png");
$im = @imagecreate (100, 100)
or die ("Cannot initialize new GD image stream");
$background_color = imagecolorallocate ($im, 255, 255, 255);
$text_color = imagecolorallocate ($im, 0,0,0);
imagestring ($im, 2, 5, 5, "NO IMAGES", $text_color);
imagepng ($im);
imagedestroy($im);
}
}
?>Скрипта не е авторски ,намерих го в един PHPBB темплейт
ДЕМО


/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /