HTML - Уеб Дизайн -Част 7-ма(Форматиране на текст)
Форматиране на текст


Върху вида на текста може да се въздейства чрез следните тагове:

1. <b> </b> Удебелява текста

2. <i> </i> Показва текста наклонен

3. <u> </u> Подчертава текста (не се поддържа от XHTML 1.0 Strict DTD)

4. <strong> </strong> Удебелява текста подобно на тага <b>

5. <ins> </ins> Подчертава текста подобно на тага <u>

6. <em> </em> Показва текста наклонен подобно на тага <i>

7. <cite> </cite> Показва текста наклонен подобно на тага <i>

8. <dfn> </dfn> Показва текста наклонен подобно на тага <i>

9. <var> </var> Показва текста наклонен подобно на тага <i>

10. <address> </address> Показва текста наклонен подобно на тага <i>

11. <big> </big> Увеличава големината на шрифта с един размер на всяко изписване на тага

12. <small> </small> Намалява големината на шрифта с един размер на всяко изписване на тага

13. <strike> </strike> Зачертава текста (не се поддържа от XHTML 1.0 Strict DTD)

14. <s> </s> Зачертава текста (не се поддържа от XHTML 1.0 Strict DTD)

15. <del> </del> Зачертава текста

16. <sup> </sup> Изписва текста като горен индекс

17. <sub> </sub> Изписва текста като долен индекс

18. <tt> </tt> Изписва текста в шрифт като на пишеща машина подобен на Courier

19. <code> </code> Изписва текста в шрифт като на пишеща машина подобен на Courier

20. <samp> </samp> Изписва текста в шрифт като на пишеща машина подобен на Courier

21. <kbd> </kbd> Изписва текста в шрифт като на пишеща машина подобен на Courier

22. <acronym> </acronym> Таг за изписване на акроними. Възпроизвежда се от аудио-браузърите, където задава изговаряне на всяка буква поотделно. Може да съдържат атрибута title, на който се задава като стойност пълното название на съкращението, например <acronym title="Hyper Text Markup Language">HTML</acronym>

23. <abbr> </abbr> Таг за изписване на абревиатури. Възпроизвежда се от аудио-браузърите, където задава изговаряне на всяка буква поотделно. Може да съдържат атрибута title, на който се задава като стойност пълното название на съкращението, например <аbbr title="Bulgaria">BG</abbr>

24. <bdo dir="rtl"> </bdo> Ако на атрибута dir на тага bdo e зададена стойност rtl - както е в примера, текста изписан между началния и крайния таг ще се покаже огледално обърнат. Другата възможна стойност на dir е ltr - в този случай текста се показва както е написан.

Разположение и подравняване

Върху разположението и подравняването на текст (и някои други елементи, например графики и пр.) в html страницата може да се въздейства чрез следните тагове:

1. <br /> Пренася текста на следващия ред. Няма затварящ таг. Може да се използва за оставяне на един, два и т.н. празни реда, като се изпишат толкова на брой тагове <br /> колкото празни редове трябва да се оставят.

2. <p> </p> Оставя разстояние от един ред между горната и долната част на текстов блок и останалия текст. Може да се използва с атрибута align, чиито стойности могат да бъдат:
<p align="left"> Подравнява текста вляво (това е подравняването и по подразбиране)
<p align="right"> Подравнява текста вдясно
<p align="justify"> Подравнява текста едновременно и вляво и вдясно
<p align="center"> Центрира текста

3. <blockquote> </blockquote> Показва текстов блок с отстъп и оставя разстояние от един ред между горната и долната част на текстов блок и останалия текст

4. <pre> </pre> Показва текста така както е написан в текстовия редактор - с всички паузи м/у букви и думи и оставени празни редове

5. <xmp> </xmp> Ако се изпише html-код между <xmp> и </xmp> той ще се покаже в браузъра така както е написан в текстовия редактор - с ъгловите скоби на таговете, с паузите между букви и думи и с оставените празни редове (не се поддържа от XHTML 1.0 Strict DTD)

6. <nobr> </nobr> Не позволява разкъсване на текста и пренасяне на думи на по-долен ред - показва текста на един ред

7. <div align="стойност"> </div> Подравнява текста според зададената стойност на атрибута align:
<div align="left"> Подравнява текст и други елементи вляво
<div align="right"> Подравнява текст и други елементи вдясно
<div align="justify">Подравнява текста едновременно и към лявата и към дясната част на страницата
<div align="center"> Центрира текст и други елементи

8. <center> </center> Центрира текст и други елементи (не се поддържа от XHTML 1.0 Strict DTD)


!ВНИМАНИЕ: Атрибута align на тага <div> е изваден от стандартите на езика и не се поддържа от XHTML 1.0 Strict DTD, макар че браузърите ще продължат да го поддържат.

При изписване само на тага <div> без атрибути и стойности ефекта обикновено е като от тага <br>, т.е. преминаване на по-долен ред.

<div> може да се използва с атрибутите class и style, например:

<div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #ff0000; font-size: 12pt; text-decoration: underline; background-color: #00ff00">задава шрифт arial и сродните му, червен цвят на текста, големина на текста 12pt, подчертава текста и създава зелен фон</div> и т.н.

Повече информация ще намерите в раздела CSS Справочник.

Източник: http://htmllessons.hit.bg/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /