Оператор за присвояване в C++.Входно-изходни операции.
28-09-2011

Здравейте.
Това е вторият ми урок за C++. В него ще разгледаме оператора за присвояване и входно-изходни операции.
И така...
Операторът за присвояване(представя се със символа =) може да се използва за присвояване(задаване) на стойност на променлива.
Променливата се записва от лявата страна на =, а от дясната се записва израз(стойност):

тип име_на_променливата = израз;
Пример: double rezultat = sumsum*1.2

Важно: Променливата трябва предварително да е с дефиниран тип(в случая double).

Запомнете, че не трябва да бъркате оператора за присвояване (=) с оператора за сравнение равно ли е (==)!

Възможно е многократно присвояване. Многократните присвоявания определят ред на изпълнение на действията от дясно на ляво:

Пример: a = b = c = 30;

Присвояването се извършва в следната последователност: Числото 30 се присвоява на c, стойността на c се присвоява на b и стойността на b се присвоява на a.

Възможно е използването на оператор за присвояване на който в лявата част променливата е от един тип, а в дясната-константа, променлива или израз от друг тип. В този случай определящ е типа на променливата от лявата страна на оператора за присвояване.

Пример:
int a; float b=5.7833;
a=b;
cout<<a;


Резултатът, който ще се изведе е 5. Такова присвояване понякога води до загуба точност, както е и в примера.

Ако се „смесят” типовете int и char, компилаторът работи с ASCII кодовете на символите.
int a; char b='W';
a=b;
cout<<a;


Резултатът, който ще се изведе е 87, тъй като ASCII кода на буквата „W” е числото 87.

Удобно и препоръчително е използването на така наречения съставен оператор за присвояване. Съставните аритметични присвоявания са 5 на брой (+=, -=, *=, /= и %=).

Пример:
primer=primer+1 // primer+=1
primer=primer-1 // primer-=1
primer=primer*1// primer*=1
primer=primer/1//primer/=1
primer=primer%1//primer%=1


Входно изходни операции
Входно-изходната система на C++ работи чрез потоци от информация. Потокът(stream) е свързан към дадено физическо устройство-най-често клавиатура като входно и монитор като изходно устройство.Когато потокът е насочен навън от програмата, то е output stream, а ако е насочен към програмата е input stream.

Оператор за въвеждане и извеждане(cin>> и cout<<). Операторът за въвеждане cin>> се използва за въвеждане на данни от клавиатурата, а операторът за извеждане cout<< се използва за извеждане на данни на екрана на монитора. Тези две основни операции са дефинирани във файла iostream.h.

Да разгледаме и един пример:
float zaplata;
cout<<"Каква е вашата заплата";
cin>>zaplata;
cout<<"Вашата заплата е"<<zaplata<<"лева";

Често операторите cin>> и cout<< вървят заедно. В случая с първия cout<< се извежда подканващо съобщение към потребителя да въведе заплата, а с втория cout<< се извежда информация за заплатата.
Операторът cin>> очаква потребителя да въведете стойност за променливата zaplata.


Това е. Възможно е да съм пропуснал нещо, за което се извинявам, но нямам голям опит с C++. Надявам се, че урокът ще ви бъде полезен.

/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /
От: kriss
0:12 10-11-2011
Един път търсих 1 час оператора "." както е в php.. Накрая разбрах че няма. Полезен урок. :)
1