HTML - Уеб Дизайн -Част 18-та(Музика и видео)

Музика и видео

HTML позволява да вградите музикален фон в страницата си, както и да сложите връзки към ваши музикални и видео клипове, които потребителя да чуе и види чрез щракане върху съответните връзки.
Имайте предвид, че посетителя на вашата страница ще може да чуе и види вашите звукови и видео файлове само ако има на компютъра си програма за възпроизвеждането им и слушалки или тонколони. Повечето версии операционни системи и браузъри имат вградени програми за възпроизвеждане на аудио и видео файлове.ФОРМАТИ НА ФАЙЛОВЕ ЗА ЗВУК И ВИДЕО

Дали един файл съдържа звукови или видео материали може да се разбере по файловия формат, т.е. по разширението на съответния файл.

1. Основните формати за звукови файлове са midi, mp3 и wav. Следователно ако видите файл с някое от тези разширения, например music.midi, song.mp3, sound.wav и пр., може да сте сигурни, че това е звуков файл.

2. Основните формати за видео файлове са avi, mpg и qt. Ако видите файл с такова разширение, например video.avi, clip.mpg и пр., това означава, че те съдържат някакъв филм/клип.ВГРАЖДАНЕ НА МУЗИКАЛЕН ФОН В СТРАНИЦАТА

1. Първия начин за вграждане на музикален фон в HTML-страница е чрез използване на тага <bgsound />. Той се поставя в секцията HEAD на страницата.
Този таг има 2 атрибута:

- Атрибута src указва името на звуковия файл и неговото местоположение. Ако звуковия файл (например mymusic.midi) е в същата директовия (папка) в която се намира и HTML-страницата, тогава трябва да се напише src="mymusic.midi". Ако този файл е например в папка music, тогава кода ще бъде src="music/mymusic.midi".


- Другия атрибут е loop. Той указва дали звука от музикалния фон да се чува непрекъснато или да се повтори определен брой пъти и да спре.
За да се чува непрекъснато звука от файла на атрибута се задава стойност infinite: loop="infinite".
За да се повтори звука от файла определен брой пъти и да спре на атрибута loop се присвоява като стойност някакво число, което ще укаже колко пъти да се изпълни файла. Например ако искаме звука да се повтори 10 пъти и да спре трябва да напишем: loop="10".

Ако звуковия файл е в една папка с HTML-файла и желаем да се повтори 10 пъти, целия код ще изглежда така:

<bgsound src="mymusic.midi" loop="10" />

Когато посетителя на сайта ви премине от страницата в която сте вградили музикален фон към друга страница от сайта, звука ще престане да се чува. За да имате непрекъснато музикален фон ще трябва да го вградите във всички страници от сайта си, но имайте предвид, че по този начин звука ще се накъсва при отваряне на отделните страници. За да се чува непрекъснато музикалния фон трябва да го вградите в рамка (frame) и всички страници от сайта да се отварят във вътрешен за рамката прозорец.

По отношение на тага bgsound имайте предвид, че той се поддържа от всички версии на браузъра Internet Explorer, но не се поддържа от по-стари версии на Netscape Navigator. За да сте сигурни, че всички посетители на сайта ви ще чуят музикалния фон е препоръчително да използвате 2-рия метод за вграждане на музикален фон в HTML-страница.

2. Втория начин за вграждане на музикален фон в HTML-страница е чрез използаване на тага <embed />. Подобно на тага bgsound и тага embed се разполага в секцията HEAD на страницата.

Освен, че се поддържа от всички браузъри, другото предимство на embed пред bgsound е, че при желание от ваша страна може да зададете показване на панел за управление на звука, така, че посетителите на страницата ви да имат контрол върху звученето на музикалния фон.

Първо ще разгледаме пример, при който не се появява панел за контрол на звука. Атрибутите на embed в този случай са следните:

- Атрибута src указва името на звуковия файл и неговото местоположение, както е при тага bgsound.

- Атрибутите autoplay и hidden се използват винаги заедно когато не се задава контрол за управление на звука.
Стойността на autoplay е винаги yes, като по този начин музикалния фон започва да звучи при зареждане на страницата: autoplay="yes"
Стойностите на hidden могат да бъдат true и false, като стойността true указва да не се появява панела за контрол на звука: hidden="true"

- Атрибута volume указва силата на звука в проценти, като стойностите могат да са само от 0 до 100%. За да се чува пълната сила на звука трябва да напишем volume="100%"

- Атрибута loop в тага embed може да приема само две стойности - true за непрекъснато повторение на звука и false за еднократно изпълнение на звуковия файл. Следователно за непрекъснат музикален фон задаваме кода loop="true".

Целия код за вграждане на музикален фон чрез тага embed без показване на панел за контрол на звука ще изглежда по следния начин:

<embed src="mymusic.midi" autoplay="yes" hidden="true" volume="100%" loop="true" />

Задаването на таг за музикален фон с контролен панел за регулиране на звука от посетителите на страницата изисква следните атрибути:

- Атрибута src се използва по същия начин, както и в първия случай.

- Атрибута autoplay не се използва, а на атрибута hidden се задава стойност false, което задава изкарване на екран на контролния панел за звука: hidden="false"

- Задават се атрибутите width и height, които указват в пиксели колко да бъде ширината и височината на контролния панел. Например за да зададем панел широк 200 пиксела и висок 400 пиксела трябва да напишем width="200" height="400"

- Атрибута loop може да приема същите стойности, както и в първия случай - true за непрекъснато повторение на звука и false за еднократно изпълнение на звуковия файл.

Целия код за вграждане на музикален фон чрез тага embed с показване на панел за контрол на звука ще изглежда по следния начин:

<embed src="mymusic.midi" hidden="false" width="200" height="400" loop="true" />ВРЪЗКИ КЪМ МУЗИКА И ВИДЕОКЛИПОВЕ

Лесно може да покажете на посетителите на страницата си някакъв видеоклип или да им предложите да чуят избрана от вас песен като пуснете хипервръзки към съответните файлове. Разбира се преди това трябва да разполагате с тези файлове и да ги имате (да сте ги upload-нали) в някоя от папките на хостинга си.

Ако разполагате с видеоклип във файл myvideo.avi, който се намира в същата папка, в която е разположена и HTML-страницата, хипервръзката към него ще изглежда така:

<a href="myvideo.avi">Това е връзка към видеоклип. Натиснете върху нея, за да го видите.</a>

Ако разполагате с музикален файл mymusic.wav, който се намира в същата папка, в която е разположена и HTML-страницата, хипервръзката към него ще изглежда така:

<a href="mymusic.wav">Това е връзка към музикален файл. Натиснете върху нея, за да го чуете.</a>
информация е взета от www.host.bg


/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /