HTML - Уеб Дизайн -Част 20-та(Символи)
Символи


HTML поддържа множество кодовете, чрез които може да се изпишат буквите от почти всяка азбука в света (включително и кирилицата), както и всевъзможни символи, които не се намират на нито една клавиатура.

За по-старите браузъри е валидно правилото, че символите от клавиатурата, които се въвеждат чрез натискане на бутона "Shift", трябва да се въведат в HTML-документа не директно от клавиатурата, а чрез набора от кодове за символи. Новите версии на браузърите без проблем показват всичко, въведено от клавиатурата. Затова няма нужда да изписвате например "маймунско а" (@) чрез неговия код, а просто трябва да го изпишете чрез съответния бутон. За някои символи обаче няма бутони - например за символите за регистрирана търговска марка, за авторски права и др. Тези символи се въвеждат в HTML-документа чрез техните кодове.

Кодовете на символите винаги започват с амперсанд (&) и завършват с точка и запетая (;).
Всички символи имат цифрови кодове, а някои - и буквени.

Цифровите кодове винаги започват с амперсанд и диез (�) и завършват с точка и запетая (;). Например кода на популярния символ за авторско право (©) е Същия символ може да се изпише и чрез амперсанд, следван от думата copy и точка и запетая -
В таблиците по-долу са представени някои от най-употребяваните символи:
информация е взета от www.host.bg

/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /