PHP : Формуляр
За да разберете как чрез PHP вашите посетители могат да пишат коментари, а вие да ги получавате
трябва да разгледаме един прост пример.

Ето го формуляра form.html
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">
</head>
<body>

<FORM action=form.php method=post >
<b>

Име:<br>
<INPUT name=ime><br>
eMail :<br>
<INPUT name=mail><br>

Коментар?<BR>
<TEXTAREA name=mes rows=5 cols=30>
</TEXTAREA >
<br>
<INPUT type=submit value="Send ">
</body>
</html>


Ето и скрипта, който ще обработва този формуляр.
form.php
<head>
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=windows-1251">
</head>
<body>


<?php
$ime=$HTTP_POST_VARS['ime'];
$mes=$HTTP_POST_VARS['mes'];
$mail=$HTTP_POST_VARS['mail'];
$ip = getenv("REMOTE_ADDR");
$date = date('H:i , jS F ');

function filled_out($form_vars)
{

foreach ($form_vars as $key => $value)
{
if (!isset($key) || ($value == ''))
return false;
}
return true;
}
function valid_email($address)
{

if (ereg('^[a-zA-Z0-9_\.\-]+@[a-zA-Z0-9\-]+\.[a-zA-Z0-9\-\.]+$', $address))
return true;
else
return false;
}

if(!filled_out($HTTP_POST_VARS))
{
echo " <b><center> <font color=#ff0000> Не сте попълнили всички полета. ";
exit;
}


$mes=str_replace("<",'',$mes);
$mes=str_replace(">",'',$mes);
$mes=nl2br($mes);
$ime=str_replace("<",'',$ime);
$ime=str_replace(">",'',$ime);


if (file_exists("comment.html"))

{

$table =
'
<tr>
<td >
<b> <font color="#eaeaea"> '.$date.'</b>
</td>

<td width="100">
<a href="http://'.$ip.'">
<b><font color="#FF0000">'.$ip.'</a>
</td></b>


<td >
<b> <font color="#5053FD"> '.$mes.'</b>
</td>

<td width="30">
<b> <font color="#00C400"> '.$mail.'</b>
</td>


<td width="30">
<b> <font color="#ff0000"> '.$ime.'</b>
</td>


</tr>
';
}
else
{


$table =

'

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">
</head>
<body bgcolor="#000000">
<table border="1">
<tr>
<td > <b>
<font color="#eaeaea"> Дата</b>
</td>

<td width="100"><font color="#ff0000"><b>
IP-address </td></b>


<td >
<b> <font color="#5053FD"> Коментар</b>
</td>


<td width="30">
<b> <font color="#00C400"> eMail</b>
</td>


<td width="30">
<b> <font color="#ff0000">Име</b>
</td>


</tr>
<tr>
<td >
<b> <font color="#eaeaea"> '.$date.'</b>
</td>
<td width="100">
<a href="http://'.$ip.'"> <b><font color="#FF0000">'.$ip.'</a></td></b>


<td >
<b> <font color="#5053FD"> '.$mes.'</b>
</td>

<td width="30">
<b> <font color="#00C400"> '.$mail.'</b>
</td>


<td width="30">
<b> <font color="#ff0000"> '.$ime.'</b>
</td>


</tr>
';
}

$fp = fopen ("comment.html" ,"a");

fwrite($fp, $table );
fclose($fp);?>

Вашия коментар е изпратен.
</body>
</html>
След като посетителя напише името, email-a и коментара си, този скрипт ще записва информацията
в файла comment.html.
Вие може да видите всички коментари като разглеждате файла comment.html.

Подробно обяснение ще пиша утре.

Урока е подготвен специално за http://web-tourist.net/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /