Създаване на сайт с Dreamweaver MX 2004, PHP и MySQL , Урок 1.2

Първо, ще редактирате index.php файла. Отворете го и приложете върху него темплейта blgtemplate, чрез Modify>Templates>Apply Template to Page. Изберете темплейт от списъка и отметнете опцията “Update page when template changes”.
Създаване Home страницата на bloga

Във полето Title от Document лентата, въведете Blog: Home , като заглавие на страницата.

След като това ще е home страницата на сайта, то тя ще показва списък със най-новите статии. Поради това трябва да дефинирате recordset и след това да представите данните от него в динамична таблица, вмъкната във редактируемия регион.

Създаване на по-сложен Recordset

Този път ще усложниме малко новия recordset, удовлетворявайки нуждата да бъдат изобразени статиите с асоциираните към тях теми.

Кликнете в редактируемия регион main
Във Bindings таба от панела Application, кликнете бутона (+) и изберете Recordset (Query).
Въведете следната информация във диалоговия прозорец Recordset:
Name: rsArticles
Connection: connBlog
Table: blg_article_art
Columns: All
Sort: date_art, Descending
Кликнете Advanced.
Редактирайте SQL запитването за да създадете вътрешна връзка между таблиците на темите и статиите по кореспондиращия foreign key. Копирайте или напишете следния код веднага след blg_article_art:
INNER JOIN blg_topic_top ON idtop_art=id_top

Разширеният диалогов прозорец на Recordset изглежда подобно на фиг.13. Кликнете Ok.

фиг.13. Разширения диалогов прозорец Recordset, показващ rsArticles recordset-а

Забележка: JOIN операцията свързва записите в двете таблици. Свързва idtop_art foreign ключа от таблицата blg_article_art със primary key (първичния ключ) id_top от таблицата blg_topic_top.

Усложнения recordset съдържа полетата от двете таблици, както е показано на фиг.14
фиг.14 таба Bindings показващ rsArticles recordset-a

Сега трябва да изобразите данните от recordset-a във Вашата страница

Кликнете във редактируемия регион main
Изберете таба Application от лентата Insert.
Изберете Dynamic Table от меню бутона Dynamic Data
Въведете следната информация във диалоговия прозорец Dynamic Table
Recordset: rsArticles
Show: 10 records at a time
Border: 0
Cell padding: 0
Cell spacing: 0
Кликнете Ok. Dreamweaver генерира таблица със всички колони от recordset-a.
Трябва да изтриете ненужните колони и да подрежете таблицата във формат приятен за четене от посетителите.

Изберете следните колони от таблицата и ги изтрийте: id_art, idtop_art, text_art, id_top, description_top. Селектирайте табличните колони, като кликнете във таблицата, след това натиснете насочената надолу стрелка над всяка от ненужните колони и изберете select column от изскочилото меню. Натиснете клавиша Del от клавиатурата. Ако не виждате насочена надолу стрелка, проверете дали визуалният помощник за широчините на таблицата е отметнат ( View > Visual Aids > Table Widths ).
Селектирайте динамичната таблица, кликвайки на кореспондиращия таг от таг селектора. Настройте width на таблицата на 100% във Property inspector-a.
Изтрийте първия ред от таблицата.
Селектирайте останалия ред, направете дясно мишечно кликване и изберете Table > Insert Row от изскочилото меню.
В първия ред от таблицата , селектирайте първите две клетки и ги слейте ( merge бутона )
Изтеглете title_top и title_art динамичните текстове във слятата клетка и ги разделете със символа >
В първия ред от таблицата селектирайте последните две клетки и ги слейте. Напишете Published: във слятата клетка и изтеглете динамичния текст date_art след написаното.
Селектирайте втория ред и слейте клетките му.
Вмъкнете хоризонтална линия за да разграничите статиите (Insert > HTML > Horizontal Rule).фиг.15. Финалната таблица във Design view

Накрая трябва да осигурите линкове на имената на темите до кореспондиращият им списък със статии, а и линкове на имената на статиите до детайлната страница на статиите. Изберете динамичния текст {rsArticles.title_top} и създайте линк до файла topic.php. Линка трябва да подаде URL параметъра id_top, който приема стойността на полето idtop_art от rsArticles recordset-а.

Подобно, създайте линк на динамичния текст {rsArticles.title_art} към страницата article.php и подайте URL параметъра id_art, който приема стойността на полето id_art.

Фиг.16 показва как изглежда index.php страницата, когато и направите preview в прозореца на браузъра.

За да направите бързо preview на страница от Dreamweaver във Вашият интернет браузър, натиснете F12


фиг.16. Preview на index.php страницата във браузъра

Следва продължение в Урок 1.3/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /