JavaScript - Първи стъпки (част трета)
Сложен Масив


var myArray = new Array(["елемент11","елемент12"],["елемент21","елемент22"],["елемент31","елемент32",]);


Извикване на Сложен Масив
примерно за до се ипише в документа елемент от елемента кайто искаме примерно елемент31


documetn.write(myArray[2][0]);


Оператори
Математически оператори


+ събиране
- изваждане
* умножение
/ деление
% модул(остатък при деление 5%2 ще остане 1, 10%8 ще остане 2, 10%2 ще остане 0)
++ инкремент
-- декремент


Assignment оператори


= x=y
+= x+=y е като x=x+y
-= x-=y е като x=x-y
*= x*=y е като x=x*y
/= x/=y е като x=x/y
%= x%=y е като x=x%y


Оператори за сравнение


== еднаквост, равенство
!= нееднаквост, неравенство
> по-голямо
< по-малко
>= по-голямо или равно
<= по-малко или равно


Логически оператори


&& и
|| или
! не


Условни конструкции
Конструкцията if
е това е ясно ако нещо и еди как си да се случи еди к'во си


if(условие){
кострукция;
};


Конструкцията еlse if
Разширение на if конструкцията ако първото условие не се случи проверява за второ условие


if(условие){
кострукция1;
}else if(условие2){
кострукция2;
}else if(условие3){
кострукция3;
};


Конструкцията else
Разширение на if конструкцията ако никое условие не се изпълни изпълнява се това


if(условие){
кострукция1;
}else if(условие2){
кострукция2;
}else if(условие3){
кострукция3;
}else{
кострукция4;
}


-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
›››Източник: web-teacher.org
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /