JavaScript - Първи стъпки (част пета)

Можете да извършвате различни математически операции с променливите от целочислен тип, както и с променливите с плаваща запетая. Операторите са следните:

+ събиране ; - изваждани ; * умножение ; / деление ; % целочислено деление

Когато изпълнявате математическа операция с повече числа, можете да използвате скоби, за да разграничите приоритетите на изчисленията. Например ако искате да съберете 2 със 5, а после да разделите резултата на три, трябва да напишете (2+5)/3. Ако изпуснете скобите ще се получи 2+5/3. Тогава първо 5 ще се раздели на 3, а после към резултата ще се прибави 2. Запомнете, че умножението и делението са с по-голям приоритет от събирането и изваждането.
Нека да направим един скрипт, в който въвеждате годината в която сте родени, след това да съобщава на колко години ще бъдете през 2010 година и най-накрая да се отваря прозорец, който да съобщава резултата:


<HTML>
<HEAD>
<TITLE>jacascript</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<SCRIPT LANGUAGE=”javascript”>
<!--
var year=prompt(“Въведете година на раждане”,”1980”)
old=2010-year
alert (“През 2010 година вие ще бъдете на “+old+” години”)
//-->
</SCRIPT>
</BODY>
</HTML>


var е друг начин да се обявяват променливите (var name=”Ivan”, var number=14). Със prompt се отвяря прозорец с поле, в което можете да въвеждате информация. Структурата на prompt е следната – prompt(“message”,”value”), където message е съобщението, което ще се появи заедно с прозореца, а value е някаква начална стойност. Можете да пропуснете value, тогава полето ще бъде празно. В примера чрез prompt присвояваме на променливата year стохността, която ще напишете в полето. В следващия ред създаваме променлива old, на която присвояваме стойност 2010 минус стойността на year. Ако оставите в полето по подразбиране числото 1980, то тогава year ще бъде равно на 1980, а old на 30 (2010-1980). И най-накрая извеждаме съобщение, че през 2010г. Вие ще бъдете на old години, като променливата old се заменя от стойността й. Самото съобщение се извежда с alert прозорец (alert (“През 2010 година вие ще бъдете на “+old+” години”)).
Този примерен скрипт не прави проверка за верността на въведените от потребителя данни, така че ако въведете някакъв стринг вместо число, скрипта ще даде грешка.
Други аритметични операции с променливи са събиране с едно (x++) и изваждане с едно (x--). x++ е същото като x=x+1, а x—като x=x-1. Ако например променливата x има стойност 5, след x++ x ще е равно на 6.
Ако присвоявате стойността на x на друга променлива, например y и в същото време увеличите x с едно, стойността на двете променливи ще бъде една и съща.
y=x++
..така x и y ще бъдат с еднаква стойност. Ако напишете обаче:
y=++x
..y ще приеме стойността на x и чак след това x ще се увеличи с 1. Значи да приемем, че x=10. Тогава при y=x++ x ще стане 11 и y ще стане 11. Ако напишем y=++x тогава y ще стане 10, а x 11.


-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
›››Източник: web-teacher.org
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /