CSS - речник


Background

Своиство Обяснение Стоиности Пример
background-attachment Определя дали фоновото изображения трябва да се фиксира неподвижно на своята позиция или не.

scroll - Изображението има фиксирана позиция и не се влияе от превъртането на съдържанието.


fixed - Фоновото изображение се превърта с останалото съдържание на документа

{ background-attachment:fixed}
background-color Дефинира фоновия цвят на HTML-документа.

цвят


transparent - Не се дефинира никакъв цвят.

{ background-color: #606060 }
background-image Зарежда фоново изображение за актуалния документ, което се установява върху нормалния фонов цвят.

url - Адрес на файла за изобразяване


none - Отказ от фоново изображение.

{ backround-image: url(pic.jpg) }
background-repeat Определя дали фоновото изображение трябва да се повтаря или да се престави еднократно.

no-repeat - Няма повторение на изображението. Графиката се представя еднократно.


repeat-x - Повторението е изключително хоризонтално.


repeat-y - Повторението е изключително вертикално.


repeat - Хоризонтално и вертикално повторение.

{background-repeat:no-repeat }
background-position Позиционира фоновото изображение чрез една X/Y-двойка стойности. Например left/top или 10%/30%. top left
top center
top right
center left
center center
center right
bottom left
bottom center
bottom right
x-% y-%
x-pos y-pos
{ background-position:50% 50% }

TextСвоиство Обяснение Стоиности Пример
Color Цвят на текста #цвят color:#000000
letter-spacing Разтояние между буквите normal

дължина
{ letter-spacing: 3 }
text-align Подравняване на текста left
right
center
justify
{text-align:left}
text-decoration Декориране на текста none- без атрибути
underline - подчертаване
overline - черта над текста
line -through-зачертнат текст
blink -премигащ текст
{text-decoration:underline}
text-indent задава отстъп на текста при първата линия length
%
{ text-indent: 10px }
text-transform задава малки или главни букви на текст

none - Няма никакъв ефект


capitalize - Прави първата буква на всяка дума главна, другите знаци остават незасегнати.


uppercase - Прави всяка буква от думата главна.


lowercase - Прави всяка буква от думата малка.

{ text-transform: capitalize }
word-spacing Разтояние между думите normal
length
{word-spacing:normal}
white-space вид на празните позиции normal
pre
nowrap
{white-space:pre}


FontСвоиство Обяснение Стоиности Пример
font-family задава шрифт името на шрифта { font-family:"Times New" }
font-size големина на шрифта xx-small
x-small
small
medium
large
x-large
xx-large
smaller
larger
length
може да се зададе и в пиксели
{font-size:14px}
font-weight дебелина на шрифта normal
bold
bolder
lighter
100
200
300
400
500
600
700
800
900
{font-weight:bold}
font-style стил на текста

normal -нормален текст


italic - наклонен текст


oblique -наклонен текст

{font-style:italic}


BorderСвоиство Обяснение Стоиности Пример
Border рамка

border-right дясна рамка


border-left лява рамка


border-top горна рамка


border-botton долна рамка


border-style стил на рамката


border-color свят на рамката


border-width ширина на рамката

border-style Настройване на външния вид на рамката.

none - рамката е невидима


dotted - прекъсната линия


dashed - пунктир


solid - непрекъсната линия


double - двоина линия


droove - линия с триизмерен изглед

{border-style: solid }


Margin

Своиство Обяснение Стоиности Пример
margin Външен отстъп

auto -


разтояние в пиксели

{margin:5px}
margin-left ляв отстъп като по-горе {margin-left:auto}
margin-right десен отстъп като по-горе {margin-right:auto}
margin-top горен отстъп като по-горе {margin-top:0px}
margin-botton долен отстъп като по-горе {margin-botton:10px}


Padding

Своиство Обяснение Стоиности Пример
padding вътрепен отстъп разтояние в пиксели {padding:10px}
padding-right Ляв вътрепен отстъп разтояние в пиксели {padding-right:1px}
padding-left Десен вътрепен отстъп разтояние в пиксели {padding-left:2px}
padding-top Горен вътрепен отстъп разтояние в пиксели {padding-top:3px}
padding-boton Долен вътрепен отстъп разтояние в пиксели {padding-boton:4px}


Float

Своиство Обяснение Стоиности Пример
float Дефинира посоката на основния текст около даден елемент.

right - Подравняване вдясно


left - Подравняване вляво


none - Елементът се представя на мястото, където се вгражда в документа.

{float:left}


Clear

Своиство Обяснение Стоиности Пример
clear Свойството определя дали около даден елемент може да се появяват и други.

right - При всеки друг елемент, дадения елемент се позиционира в десния край.


left -При всеки друг елемент, дадения елемент се позиционира в левия край.


both - Елементът се позиционира при всеки друг елемент.


none - Други елементи са допустими от всички страни.

{clear:both}


List


none
disc
circle
square
decimal
decimal-leading-zero
lower-roman
upper-roman
lower-alpha
upper-alpha
lower-greek
lower-latin
upper-latin
hebrew
armenian
georgian
cjk-ideographic
hiragana
katakana
hiragana-iroha
katakana-iroha


Своиство Обяснение Стоиности Пример
list-style-image поставя картинка вместо символ

none -премахва картинката


url -адрес на картинката

{list-style-image:url(pic.gif)}
list-style-position отстъп на списъка

inside - отстъп на вътре


outside - настъп на вън

list-style-type вид на символа {list-style-type:none}
/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /
От: lub4o
10:21 30-12-2009
Имам няколко забележки, но иначе браво урока е супер Евала на ъпа
От: batmanabg
13:25 22-07-2011
Полезен урок.
1