Screen ефект

Това ще ми е първият урок, ако може така да се нарече, така че ако сбъркам нещо не ми се сърдете.


<html>

<head>
<title>Dynamic Splash Screen effect</title>
</head>

<body bgcolor="#000000" text="#FFFFFF"><div id="splashcontainer" style="position:absolute;width:750px;"></div>

<layer id="splashcontainerns" width=450></layer>


<script>

/*
Dynamic Splash Screen effect- © Dynamic Drive (www.dynamicdrive.com)
For full source code, installation instructions, 100's more DHTML scripts, and Terms Of Use,
Visit http://web-tourist.net
*/

//Specify the paths of the images to be used in the splash screen, if any.
//If none, empty out array (ie: preloadimages=new Array())
var preloadimages=new Array("http://abstract.simplenet.com/point.gif","http://abstract.simplenet.com/point2.gif")
//configure delay in miliseconds between each message (default: 2 seconds)
var intervals=4000
//configure destination URL
var targetdestination="http://web-tourist.net"

//configure messages to be displayed
//If message contains apostrophe('), backslash them (ie: "I\'m fine")

var splashmessage=new Array()
var openingtags='<font face="Monotype Corsiva" size="6">'
splashmessage[0]='<img src="http://abstract.simplenet.com/point.gif"> Това е моят първи урок <img src="http://abstract.simplenet.com/point2.gif">'
splashmessage[1]='Дано да успея да го предам'
splashmessage[2]='но и да не успея, няма да ми се сърдите, нали все пак ми е първият урок'
splashmessage[3]='Също се надявам да ви хареса)))'
splashmessage[4]='И да го ползвате със здраве'
splashmessage[5]='Това беше...'
var closingtags='</font>'

//Do not edit below this line (besides HTML code at the very bottom)

var i=0

var ns4=document.layers?1:0
var ie4=document.all?1:0
var ns6=document.getElementById&&!document.all?1:0
var theimages=new Array()

//preload images
if (document.images){
for (p=0;p<preloadimages.length;p++){
theimages[p]=new Image()
theimages[p].src=preloadimages[p]
}
}

function displaysplash(){
if (i<splashmessage.length){
sc_cross.style.visibility="hidden"
sc_cross.innerHTML='<b><center>'+openingtags+splashmessage[i]+closingtags+'</center></b>'
sc_cross.style.left=ns6?parseInt(window.pageXOffset)+parseInt(window.innerWidth)/2-parseInt(sc_cross.style.width)/2 : document.body.scrollLeft+document.body.clientWidth/2-parseInt(sc_cross.style.width)/2
sc_cross.style.top=ns6?parseInt(window.pageYOffset)+parseInt(window.innerHeight)/2-sc_cross.offsetHeight/2 : document.body.scrollTop+document.body.clientHeight/2-sc_cross.offsetHeight/2
sc_cross.style.visibility="visible"
i++
}
else{
window.location=targetdestination
return
}
setTimeout("displaysplash()",intervals)
}

function displaysplash_ns(){
if (i<splashmessage.length){
sc_ns.visibility="hide"
sc_ns.document.write('<b>'+openingtags+splashmessage[i]+closingtags+'</b>')
sc_ns.document.close()

sc_ns.left=pageXOffset+window.innerWidth/2-sc_ns.document.width/2
sc_ns.top=pageYOffset+window.innerHeight/2-sc_ns.document.height/2

sc_ns.visibility="show"
i++
}
else{
window.location=targetdestination
return
}
setTimeout("displaysplash_ns()",intervals)
}function positionsplashcontainer(){
if (ie4||ns6){
sc_cross=ns6?document.getElementById("splashcontainer"):document.all.splashcontainer
displaysplash()
}
else if (ns4){
sc_ns=document.splashcontainerns
sc_ns.visibility="show"
displaysplash_ns()
}
else
window.location=targetdestination
}
window.onload=positionsplashcontainer

</script>

<!--Set href in below link to the URL of the target destination-->

<div align="right">
<table border="0" width="200" height="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<td width="100%" valign="bottom" align="right">
[ <a href="http://www.dynamicdrive.com/dynamicindex3/dynamicsplash.htm"><font color="#FFFFFF">Skip Intro</font></a> ]
</td>
</table>
</div>
</body>
</html>Това е, сега да обясня какво и къде може да се променя.

Тук написвате титлата на страницата
<title>Dynamic Splash Screen effect</title>

Тук можете да смените цвета на фона и цвета на текста
<body bgcolor="#000000" text="#FFFFFF">

Тук сменяте дължината на полето за писане
<div id="splashcontainer" style="position:absolute;width:>750pxpx;"></div>

Tук пишете коя страница да се отвори след като свърши скрийна
var targetdestination="http://web-tourist.net"

Тук можете да промените времето на смяна на репликите, 4000 е 4 секунди.
//configure delay in miliseconds between each message (default: 2 seconds)
var intervals=4000

Тук променяте шрифта и размера на буквите
var openingtags='<font face="Monotype Corsiva" size="6">'

А тука вече пишете текста който иска да излиза, може и картинки да се сложат.
splashmessage[0]='<img src="http://abstract.simplenet.com/point.gif"> Това е моят първи урок <img src="http://abstract.simplenet.com/point2.gif">'
splashmessage[1]='Дано да успея да го предам'
splashmessage[2]='но и да не успея, няма да ми се сърдите, нали все пак ми е първият урок'
splashmessage[3]='Също се надявам да ви хареса)))'
splashmessage[4]='И да го ползвате със здраве'
splashmessage[5]='Това беше...'
var closingtags='</font>'

Тук се sменя УРЛ-а и надписа за прескачане на скрийна.
[ <a href="http://www.dynamicdrive.com/dynamicindex3/dynamicsplash.htm"><font color="#FFFFFF">Skip Intro</font></a> ]

Това е май всичко. Слагам и едно ДЕМО/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /