PHPBB мод:Skype в профилите ви
В този урок ще разберете как можете да добавите skype поле във профилите.Първо ще ви трябва една скайп картинка.Ако ви харесва следната: можете да си я изтеглите и да използвате нея.Ако не можете да си направите своя собствена или да си изтгелите отнякъте.Съветвам ви преди да започнете редакция да направите бакуп на файловете ви.Ето какво да правите:
#
#-----[ SQL ]------------------------------------------
#
Редактирайте `phpbb_users` и добавете `user_skype` VARCHAR( 255 ) ;

#
#-----[ копирай ]------------------------------------------
#
корирайте картинката която ви дадох по-горе във templates/subSilver/images/папката на езика(ако използвате повече от един език я копирайте във всички папки)/icon_skype.gif

#
#-----[ Отворете ]------------------------------------------
#
viewtopic.php

#
#-----[ намерете ]------------------------------------------
#
$sql = "SELECT u.username, u.user_id,

#
#-----[ в този ред намерете ]------------------------------------------
#
u.user_yim,

#
#-----[ на реда добавете ]------------------------------------------
#
u.user_skype,

#
#-----[ намерете ]------------------------------------------
#
$yim = ( $postrow[$i]['user_yim'] ) ? '<a href="http://edit.yahoo.com/config/send_webmesg?.target=' . $postrow[$i]['user_yim'] . '&.src=pg">' . $lang['YIM'] . '</a>' : '';

#
#-----[ след това добавете ]------------------------------------------
#
$skype_img = ( $postrow[$i]['user_skype'] ) ? '<a href="skype:' . $postrow[$i]['user_skype'] . '"><img src="' . $images['icon_skype'] . '" alt="' . $lang['SKYPE'] . '" title="' . $lang['SKYPE'] . '" border="0" /></a>' : '';
$skype = ( $postrow[$i]['user_skype'] ) ? '<a href="skype:' . $postrow[$i]['user_skype'] . '/">' . $lang['SKYPE'] . '</a>' : '';

#
#-----[намерете ]------------------------------------------
#
$yim_img = '';
$yim = '';

#
#-----[ след това добавете ]------------------------------------------
#
$skype_img = '';
$skype = '';

#
#-----[ намерете ]------------------------------------------
#
'YIM_IMG' => $yim_img,
'YIM' => $yim,

#
#-----[ след това добавете ]------------------------------------------
#
'SKYPE_IMG' => $skype_img,
'SKYPE' => $skype,
#
#-----[запишете и затворете файла]---------
#
#-----[Отворете ]------------------------------------------
#
includes/usercp_register.php

#
#-----[ намерете ]------------------------------------------
#
$strip_var_list = array('

#
#-----[в тори ред намерете ]------------------------------------------
#
'yim' => 'yim',

#
#-----[ добавете в този ред ]------------------------------------------
#
'skype' => 'skype',

#
#-----[ намерете ]------------------------------------------
#
validate_optional_fields($icq,

#
#-----[ в реда намерете ]------------------------------------------
#
$yim,

#
#-----[ добавете в реда ]------------------------------------------
#
$skype,

#
#-----[ намерете ]------------------------------------------
#
$yim = stripslashes($yim);

#
#-----[ след това добавете ]------------------------------------------
#
$skype = stripslashes($skype);

#
#-----[ намерете ]------------------------------------------
#
$sql = "UPDATE " . USERS_TABLE . "
SET " . $username_sql . $passwd_sql

#
#-----[ в реда намерете ]------------------------------------------
#
user_msnm = '" . str_replace("\'", "''", $msn) . "',

#
#-----[ в реда след това добавете ]------------------------------------------
#
user_skype = '" . str_replace("\'", "''", $skype) . "',

#
#-----[ намерете ]------------------------------------------
#
$sql = "INSERT INTO " . USERS_TABLE . " (user_id, username

#
#-----[ в реда намерете ]------------------------------------------
#
user_msnm,

#
#-----[ след това в реда добавете ]------------------------------------------
#
user_skype,

#
#-----[ намерете ]------------------------------------------
#
VALUES ($user_id, '" . str_replace("\'", "''", $username)

#
#-----[в реда намерете ]------------------------------------------
#
'" . str_replace("\'", "''", $msn) . "',

#
#-----[ след това добавете ]------------------------------------------
#
'" . str_replace("\'", "''", $skype) . "',

#
#-----[ намерете ]------------------------------------------
#
'YIM' => $yim,

#
#-----[ след това добавете ]------------------------------------------
#
'SKYPE' => $skype,

#
#-----[ намерете ]------------------------------------------
#
$yim = stripslashes($yim);

#
#-----[ след това добавете ]------------------------------------------
#
$skype = stripslashes($skype);

#
#-----[ намерете ]------------------------------------------
#
$yim = $userdata['user_yim'];

#
#-----[ след това добавете ]------------------------------------------
#
$skype = $userdata['user_skype'];

#
#-----[ намерете ]------------------------------------------
#
display_avatar_gallery($mode, $avatar_category,

#
#-----[в реда намерете ]------------------------------------------
#
$yim,

#
#-----[ в реда добавете ]------------------------------------------
#
$skype,

#
#-----[ намерете ]------------------------------------------
#
'YIM' => $yim,

#
#-----[ след това добавете ]------------------------------------------
#
'SKYPE' => $skype,

#
#-----[ намерете ]------------------------------------------
#
'L_RESET' => $lang['Reset'],

#
#-----[ след това добавете ]------------------------------------------
#
'L_SKYPE' => $lang['SKYPE'],
#
#-----[запишете и затворете файла]---------
#
#
#-----[ отворете ]------------------------------------------
#
includes/functions_validate.php

#
#-----[ намерете ]------------------------------------------
#
function validate_optional_fields(&$icq,

#
#-----[ вреда намерете ]------------------------------------------
#
&$yim,

#
#-----[ след това добавете ]------------------------------------------
#
&$skype,

#
#-----[ намерете ]------------------------------------------
#
$check_var_length = array('aim'

#
#-----[ в реда намерете ]------------------------------------------
#
'yim',

#
#-----[ в реда добавете ]------------------------------------------
#
'skype',
#
#-----[запишете и затворете файла]---------
#
#
#-----[ Отворете ]------------------------------------------
#
includes/usercp_avatar.php

#
#-----[ намерете ]------------------------------------------
#
function display_avatar_gallery($mode, &$category,

#
#-----[ в реда намерете ]------------------------------------------
#
&$yim,

#
#-----[ след него в реда добавете ]------------------------------------------
#
&$skype,

#
#-----[ намерете ]------------------------------------------
#
$params = array('coppa', 'user_id', 'username',

#
#-----[ в реда намерете ]------------------------------------------
#
'yim',

#
#-----[ след това добавете ]------------------------------------------
#
'skype',
#
#-----[запишете и затворете файла]---------
#
#
#-----[ отворете ]------------------------------------------
#
includes/usercp_viewprofile.php

#
#-----[ намерете ]------------------------------------------
#
$yim = ( $profiledata['user_yim'] ) ? '<a href="http://edit.yahoo.com/config/send_webmesg?.target=' . $profiledata['user_yim'] . '&.src=pg">' . $lang['YIM'] . '</a>' : '';

#
#-----[ след това добавете ]------------------------------------------
#
$skype_img = ( $profiledata['user_skype'] ) ? '<a href="skype:' . $profiledata['user_skype'] . '/"><img src="' . $images['icon_skype'] . '" alt="' . $lang['SKYPE'] . '" title="' . $lang['SKYPE'] . '" border="0" /></a>' : '';
$skype = ( $profiledata['user_skype'] ) ? '<a href="skype:' . $profiledata['user_skype'] . '/">' . $lang['SKYPE'] . '</a>' : '';

#
#-----[ намерете ]------------------------------------------
#
'YIM_IMG' => $yim_img,
'YIM' => $yim,

#
#-----[ след това добавете ]------------------------------------------
#
'SKYPE_IMG' => $skype_img,
'SKYPE' => $skype,

#
#-----[ намерете ]------------------------------------------
#
'L_YAHOO' => $lang['YIM'],

#
#-----[ след това добавете ]------------------------------------------
#
'L_SKYPE' => $lang['SKYPE'],
#
#-----[запишете и затворете файла]---------
#
#
#-----[ отворете ]------------------------------------------
#
templates/subSilver/profile_add_body.tpl

#
#-----[ намерете ]------------------------------------------
#
<input type="text" class="post" style="width: 150px" name="yim" size="20" maxlength="255" value="{YIM}" />
</td>
</tr>

#
#-----[ след това добавете ]------------------------------------------
#
<tr>
<td class="row1"><span class="gen">{L_SKYPE}:</span></td>
<td class="row2">
<input type="text" class="post" style="width: 150px" name="skype" size="20" maxlength="255" value="{SKYPE}" />
</td>
</tr>
#
#-----[запишете и затворете файла]---------
#
#
#-----[ отворете ]------------------------------------------
#
templates/subSilver/profile_view_body.tpl

#
#-----[ намерете ]------------------------------------------
#
<tr>
<td valign="middle" nowrap="nowrap" align="right"><span class="gen">{L_YAHOO}:</span></td>
<td class="row1" valign="middle"><span class="gen">{YIM_IMG}</span></td>
</tr>

#
#-----[ след това добавете ]------------------------------------------
#
<tr>
<td valign="middle" nowrap="nowrap" align="right"><span class="gen">{L_SKYPE}:</span></td>
<td class="row1" valign="middle"><span class="gen">{SKYPE_IMG}</span></td>
</tr>
#
#-----[запишете и затворете файла]---------
#
#
#-----[ отворете ]------------------------------------------
#
templates/subSilver/subSilver.cfg

#
#-----[ намерете ]------------------------------------------
#
$images['icon_yim'] = "$current_template_images/{LANG}/icon_yim.gif";


#
#-----[ след това добавете ]------------------------------------------
#
$images['icon_skype'] = "$current_template_images/{LANG}/icon_skype.gif";
#
#-----[запишете и затворете файла]---------
#
#
#-----[ отворете ]------------------------------------------
#
templates/subSilver/admin/user_edit_body.tpl

#
#-----[ намерете ]------------------------------------------
#
<tr>
<td class="row1"><span class="gen">{L_YAHOO}</span></td>
<td class="row2">
<input class="post" type="text" name="yim" size="20" maxlength="255" value="{YIM}" />
</td>
</tr>

#
#-----[ след това добавете ]------------------------------------------
#
<tr>
<td class="row1"><span class="gen">{L_SKYPE}</span></td>
<td class="row2">
<input class="post" type="text" name="skype" size="20" maxlength="255" value="{SKYPE}" />
</td>
</tr>
#
#-----[запишете и затворете файла]---------
#

#
#-----[ отворете ]------------------------------------------
#
templates/subSilver/viewtopic_body.tpl

#
#-----[ намерете ]------------------------------------------
#
<td valign="middle" nowrap="nowrap">{postrow.PROFILE_IMG}

#
#-----[в реда намерете ]------------------------------------------
#
{postrow.MSN_IMG}

#
#-----[ след това добавете ]------------------------------------------
#
{postrow.SKYPE_IMG}
#
#-----[запишете и затворете файла]---------
#
#
#-----[ отворете ]------------------------------------------
#
admin/admin_users.php

#
#-----[ намерете ]------------------------------------------
#
$yim = ( !empty($HTTP_POST_VARS['yim']) ) ? trim(strip_tags( $HTTP_POST_VARS['yim'] ) ) : '';

#
#-----[ след това добавете ]------------------------------------------
#
$skype = ( !empty($HTTP_POST_VARS['skype']) ) ? trim(strip_tags( $HTTP_POST_VARS['skype'] ) ) : '';

#
#-----[ намерете ]------------------------------------------
#
validate_optional_fields($icq,

#
#-----[ в реда намерете ]------------------------------------------
#
$yim,

#
#-----[ след това добавете ]------------------------------------------
#
$skype,

#
#-----[ намерете ]------------------------------------------
#
$yim = htmlspecialchars(stripslashes($yim));

#
#-----[ след това добавете ]------------------------------------------
#
$skype = htmlspecialchars(stripslashes($skype));

#
#-----[ намерете ]------------------------------------------
#
$sql = "UPDATE " . USERS_TABLE . "
SET " . $username_sql . $passwd_sql

#
#-----[ в реда намерете ]------------------------------------------
#
user_msnm = '" . str_replace("\'", "''", $msn) . "',

#
#-----[след това добавете ]------------------------------------------
#
user_skype = '" . str_replace("\'", "''", $skype) . "',

#
#-----[ намерете ]------------------------------------------
#
$yim = htmlspecialchars(stripslashes($yim));

#
#-----[ след това добавете ]------------------------------------------
#
$skype = htmlspecialchars(stripslashes($skype));

#
#-----[ намерете ]------------------------------------------
#
$yim = htmlspecialchars($this_userdata['user_yim']);

#
#-----[ след това добавете ]------------------------------------------
#
$skype = htmlspecialchars($this_userdata['user_skype']);

#
#-----[ намерете ]------------------------------------------
#
$s_hidden_fields .= '<input type="hidden" name="yim" value="' . str_replace("\"", """, $yim) . '" />';

#
#-----[ след това добавете ]------------------------------------------
#
$s_hidden_fields .= '<input type="hidden" name="skype" value="' . str_replace("\"", """, $skype) . '" />';

#
#-----[ намерете ]------------------------------------------
#
'YIM' => $yim,

#
#-----[ след това добавете ]------------------------------------------
#
'SKYPE' => $skype,

#
#-----[ намерете ]------------------------------------------
#
'L_YAHOO' => $lang['YIM'],
#
#-----[ след това добавете ]------------------------------------------
#
'L_SKYPE' => $lang['SKYPE'],
#
#-----[запишете и затворете файла]---------
#
#
#-----[ отворете ]------------------------------------------
#
language/lang_bulgarian/lang_main.php

#
#-----[ намерете ]------------------------------------------
#
$lang['YIM'] = 'Yahoo Messenger';

#
#-----[ след това добавете ]------------------------------------------
#
$lang['SKYPE'] = 'Skype име';

#
#-----[ КРАЙ]------------------------------------------
#

Редакцията на езиковия файл(language/lang_bulgarian/lang_main.php) трябва да се повтори при всички други езици.Дано урока ви е бил полезен
/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /
От: lub4o
19:18 11-10-2009
Някой може ли да обясни 1 - та стъпка
От: Dj_BalthazaR
19:52 11-10-2009
Влизаш в базата данни на форума. Търсиш таблицата 'phpbb_users' след което трябва в нея да създадеш поле с име user_skype . :)
От: DevNull
22:42 11-10-2009
същия ефект може да се постигне като се редактира някое от полетата за YIM или MSN тъй като никой не ги ползва (почти) . от usercp_viewprofile.php се променя кода на MSN слага се един линк към skype:imeto?userinfo слага се един статус имейдж и готово.
1