Keyboard Shortcuts или бутони за бърз достъп в photoshop
Започваме с :
Menu bar (виж схемата: Тук )

Files

New... (нов документ) Ctrl+N

Open... (отватяне на файл) Ctrl+O

Browse... (преглеждане на файл) Alt+Ctrl+O и Shift+Crtl+O

Open As... (отваряне само на PSD файлове) Alt+Shift+Ctrl+O

Edit as ImageReady... (обработна на файла с ImageReady) Shift+Ctrl+М

Close... (затваряне на файла) Crtl+W

Close All... (затваряне на всички файлове) Alt+Ctrl+W

Save... (запазване на файла в PSD формат) Crtl+S

Save As... (запазване на файла) Shift+Ctrl+S и Alt+Ctrl+S

Save For Web... Alt+Shift+Ctrl+S

Revert... F12

File Info... (задавате информация за файла (Comments,description,author и др)) Alt+Shift+Ctrl+I

Page Setup... (показва формата на Файла (A4)) Shift+Ctrl+P

Print with Preview... (принтиране с предварително преглеждане) Alt+Ctrl+P

Print... Ctrl+P

Print one copy.. (Принтирате само едно копие) Alt+Shift+Ctrl+P

Exit... (изход от photoshop) Ctrl+Q


Edit

Undo/Redo... (опция която връща назад/напред нещо което сте направили) Ctrl+Z

Step Forward... (прави една съпка напред (Undo/Redo)) Shift+Ctrl+Z

Step Backward... (връща един стъпка назад (Undo/Redo)) Alt+Ctrl+Z

Fade... Shift+Ctrl+F

Cut... Ctrl+X или F2

Copy... Ctrl+C или F3

Copy Marged... Shift+Ctrl+C

Paste... Ctrl+V или F4

Paste Info... Shift+Ctrl+V

Fill... Shift+F5

Free Transform... Ctrl+T

Again (free tranform)... Shift+Ctrl+T

Color Settings... Shift+Ctrl+K

Keyboard Shortcuts...(ето от къде ги научих аз :)) Alt+Shift+Ctrl+K

Menus... Alt+Shift+Ctrl+M

General... Ctrl+K


Image


Level... Ctrl+L

Auto Level... Shift+Ctrl+L

Auto Contrast... Alt+Shift+Ctrl+L

Auto Color... Shift+Ctrl+B

Curves... Ctrl+M

Color Balance... Ctrl+B

Hue/Saturation... Ctrl+U

Desaturate... Shift+Ctrl+U

Invert... Ctrl+I

Image Size... Alt+Ctrl+I

Canvas Size... Alt+Ctrl+C


Layer

New>
Layer... Shift+Ctrl+N

Layer via Copy... Ctrl+J

Layer via Cut... Shift+ Ctrl+J

Create/Release Clipping Mask... Alt+Ctrl+G

Group layers.. Ctrl+G

Ungroup layers... Shift+Ctrl+G

Arrange>

Bring to font... Shift+Ctrl+]

Bring Forward... Ctrl+]

Send Backward... Ctrl+[

Send to back... Shift+Ctrl+[

Merge layers... Ctrl+E

Merge Visible... Shift+Ctrl+E


Select

All... Ctrl+A

Deselect... Ctrl+D

Reselect... Shift+Ctrl+D

Inverse... Shift+Ctrl+I или Shift+F7

All layers... Alt+Ctrl+A

Feather... Alt_Ctrl+D или Shift+F6


Filter

Last Filter... Ctrl+F

Extract... Alt+Ctrl+X

Liquify... Shift+Ctrl+X

Pattern Maker... Alt+Shift+Ctrl+X

Vanishing Point... Alt+Ctrl+V


View

Proof Colors... Ctrl+Y

Gamut Warning... Shift+Ctrl+Y

Zoom In... Ctrl++ или Ctrl+=

Zoom Out... Ctrl+-

Fit on screen... Ctrl+0

Avtual Pixel... Alt+Ctrl+0

Extras... Ctrl+H

Show>

Target Path... Shift+Ctrl+H

Grid... Ctrl+'

Gaides... Ctrl+;

Rules... Ctrl+R

Snap... Shift+Ctrl+;

Lock Guides... Alt+Ctrl+;

Window

Actions... Alt+F9 или F9

Brushes... F5

Color... F6

Info... F8

Layers... F7

Help

Photoshop Help... F1


####


Tool Box

M

V

L

W

C

K

J

B

S

Y

E

G

R

O

A

T

P

U

N

I

H

Z


Този урок е изготвен от zaheto™ (авторски)/ Трябва да сте регистриран за да напишете коментар /