Извеждане на последни теми от форума

Разгледах всички скриптове но има доса които не работят.
Та затова реших да преработя малко един от вашите и да го поставя тук .

<body bgcolor="black" link="blue" alink="blue" vlink="blue"><font size="1" color="blue"><center>Последните 10 теми от форума</center>
<?

function mysqlerror($err) {
global $mysql;

if ($mysql == "off") return;
echo $err . "<br><b>" . mysql_error() . "</b>";
exit;
}

function mysqlconnect() {
global $mysqlid, $mysqlhost, $mysqllogin, $mysqlpass, $mysqldb;
if ($mysqlid) return;
$mysqlid = mysql_connect($mysqlhost, $mysqllogin, $mysqlpass) or mysqlerror("Неможе да се свържем към $mysqlhost");
mysql_select_db($mysqldb, $mysqlid) or mysqlerror("Не съществува такава база данни $mysqldb");
}

function mysqlclose() {
global $mysqlid;
if ($mysqlid) @mysql_close($mysqlid);
}

function mysqlquery($sql) {
global $mysqlid;
if (!$mysqlid) mysqlconnect();
$res = mysql_query($sql, $mysqlid) or mysqlerror($sql);
return $res;
}

register_shutdown_function("mysqlclose");

// MySQL loading ----------------------------------------------
$mysqlid = 0;
$mysqlhost = 'хоста където се намира базата данни';
$mysqldb = 'базата данни';
$mysqllogin = 'потребител на базата данни';
$mysqlpass = 'паролата на базата данни';
mysqlconnect();
// END MySQL loading ----------------------------------------------

$table_prefix = "префикса на таблиците по подразбиране е phpbb_";
$forum_url = "http://пътя до форума";
$news_forum_id = 2;
$number_of_news = 10;
$date_format = "d.m.Y, G:i:s";

$query = "SELECT
t.`topic_id`,
t.`topic_title`,
p.`post_time`,
p.`post_username`,
p.`poster_id`,
u.`username`


FROM
`" . $table_prefix . "topics` as t,
`" . $table_prefix . "posts` as p,
`" . $table_prefix . "posts_text` as pt,
`" . $table_prefix . "users` as u
WHERE
t.`topic_first_post_id` = p.`post_id` AND
t.`topic_first_post_id` = pt.`post_id` AND
p.`poster_id` = u.`user_id` AND
t.`forum_id` = '" . $news_forum_id . "'
ORDER BY p.`post_time` DESC
LIMIT $number_of_news";
$result = mysqlquery($query);
while ($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)) {
?>
<br>
<a href="<?= $forum_url ?>viewtopic.php?t=<?= $row['topic_id'] ?>">
<?= $row['topic_title'] ?>
<?= nl2br($row['post_text']) ?>

<? } ?>
</font></body>

Вашият коментар