Последни теми от 1 раздел

Автор: djvato

Здравейте … много добро уроче за теми от един раздел при това показва колко хора са писали в темата и т.н. Winking

правите един файл topic.php да кажем слагате го в главната директория на сайта ви не в форума щот няма да бачка от тук

$phpbb_root_path = ‘./forum/’;

променяте пътя до форума ви … спрямо сайта

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">

<?php
$forum = '66'; кой е форума ( раздела ) от който искаш да показва
$limit = '5'; / колко да показва
$show = 'full';
$date_time = 'short';
$topic_link_type = 'topic';
$comment = 'topic';
$phpbb_root_path = './forum/'; / пътя до форума
if ( !defined('IN_PHPBB') )
{
define('IN_PHPBB', true);
include($phpbb_root_path . 'extension.inc');
include($phpbb_root_path . 'common.'.$phpEx);
include($phpbb_root_path . 'config.'.$phpEx);
}

if ($show == '' || $show == 'full')
{

$grab_topics = $db->sql_query("SELECT * FROM `{$table_prefix}topics` WHERE `forum_id` = '{$forum}' AND `topic_moved_id` = '0' ORDER BY `topic_id` DESC LIMIT {$limit}");
}

else if ($show == 'topic')
{
$grab_topics = $db->sql_query("SELECT * FROM `{$table_prefix}topics` WHERE `forum_id` = '{$forum}' AND `topic_id` = '{$_GET['t']}' ORDER BY `topic_id` DESC");
}


while ($echo_topic = $db->sql_fetchrow($grab_topics))
{

$grab_posts = $db->sql_query("SELECT * FROM `{$table_prefix}posts` WHERE `forum_id` = '{$forum}' AND `topic_id` = '{$echo_topic['topic_id']}' LIMIT 1");


while ($echo_post = $db->sql_fetchrow($grab_posts))
{

$grab_posts_text = $db->sql_query("SELECT * FROM `{$table_prefix}posts_text` WHERE `post_id` = '{$echo_post['post_id']}'");


while($echo_text = $db->sql_fetchrow($grab_posts_text))
{

$find_user = $db->sql_query("SELECT * FROM `{$table_prefix}users` WHERE `user_id` = '{$echo_post['poster_id']}'");


while ($echo_user = $db->sql_fetchrow($find_user))
{


$echo_text = preg_replace('/\:[0-9a-z\:]+\]/si', ']', $echo_text);

// BBCode
$echo_text = str_replace("","<strong>",$echo_text);
$echo_text = str_replace("","</strong>",$echo_text);

$echo_text = str_replace("[i]","<em>",$echo_text);
$echo_text = str_replace("[/i]","</em>",$echo_text);

$echo_text = str_replace("[u]","<u>",$echo_text);
$echo_text = str_replace("[/u]","</u>",$echo_text);

$echo_text = preg_replace('/\[quote=(.*)\](.*)\[\/quote\]/Usi','<div style=\"padding: 7px\">$2</div>',$echo_text);

$echo_text = str_replace("[quote]","<strong>Quote</strong><em>",$echo_text);
$echo_text = str_replace("[/quote]","</em>",$echo_text);

$echo_text = str_replace("[ code]","<strong>Code</strong><em>",$echo_text);
$echo_text = str_replace("[ /code]","</em>",$echo_text);

$echo_text = preg_replace('/\[list\](.*)\[\/list\]/si',"<div style=\"padding: 7px\">$1</div>",$echo_text);
$echo_text = preg_replace('/\[list=(.*)\](.*)\[\/list\]/si',"<div style=\"padding: 7px\">$1</div>",$echo_text);

$echo_text = str_replace("[img]","<img src=\"",$echo_text);
$echo_text = str_replace("[/img]","\" alt=\"image\" />",$echo_text);

$echo_text = preg_replace('/\[url\](.*)\[\/url\]/Usi','<a href="$1">$1</a>',$echo_text);
$echo_text = preg_replace('/\[url=(.*)\](.*)\[\/url\]/Usi','<a href="$1">$2</a>',$echo_text);

$echo_text = preg_replace('/\[color=(.*)\](.*)\[\/color\]/Usi','<span style="{color:$1}">$2</span>',$echo_text);
$echo_text = preg_replace('/\[size=(.*)\](.*)\[\/size\]/Usi','<span style="{font-size:$1pt}">$2</span>',$echo_text);

$echo_text = str_replace("\n", "\n<br />\n", $echo_text);


if($date_time == "long")
{
$echo_topic['topic_time'] = strftime("%A %e %B %H:%M",$echo_topic['topic_time']);
}


if ($date_time == "short")
{
$echo_topic['topic_time'] = strftime("%a %e %b %H:%M",$echo_topic['topic_time']);
}


if ($comment == 'topic')
{
$comment_link = "{$phpbb_root_path}viewtopic.php?t={$echo_topic['topic_id']}";
}


if ($comment == 'reply')
{
$comment_link = "{$phpbb_root_path}posting.php?mode=reply&t={$echo_topic['topic_id']}";
}


if ($topic_link_type == 'topic')
{
$topic_link = "?show1=topic&t={$echo_topic['topic_id']}";
}


if ($topic_link_type == 'phpbb')
{
$topic_link = "{$phpbb_root_path}viewtopic.php?t={$echo_topic['topic_id']}";
}if ($show != 'full' && !isset($_GET['show1']))
{
echo "<a href='{$topic_link}'>{$echo_text['post_subject']}</a><br />";
}


else if ($show == 'full')
{
echo "
<strong>{$echo_text['post_subject']}</strong> <br />
<br />
{$echo_text['post_text']}
<br />
<br />
<a href=\"{$comment_link}\">Коментари {$echo_topic['topic_replies']}</a>пустнато на <strong>{$echo_topic['topic_time']}</strong> от <strong>{$echo_user['username']}</strong>

<hr size=\"1\">
";
}


if ($_GET['show1'] == 'topic')
{
echo "
<strong>{$echo_text['post_subject']}</strong>
<br />
<br />
{$echo_text['post_text']}
<br />
<br />
<a href=\"{$comment_link}\">Коментари {$echo_topic['topic_replies']}</a> пустнато на <strong>{$echo_topic['topic_time']}</strong> от <strong>{$echo_user['username']}</strong>
<hr size=\"1\">
";
}
}
}
}
}
?>

Вашият коментар