JavaScript – Ротация на банери

Всеки път се зарежда различен банер на random принцип. 🙂 <script language="JavaScript"<!-- function random_imglink(){ var myimages=new Array() myimages[1]="img1.gif" myimages[2]="img2.gif" myimages[3]="img3.gif" var imagelinks=new Array() imagelinks[1]="http://www.data.bg" imagelinks[2]="http://www.arenabg.com" imagelinks[3]="http://www.fen.bg" var ry=Math.floor(Math.random()*myimages.length) if

JavaScript – pop-up прозорец

По този начин се задава точна големина на изкачащия прозорец и точните координати на които да се появи. 🙂 <head<title</title<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251"<SCRIPT TYPE="text/javascript"<!-- function

JavaScript – Първи стъпки (част пета)

ожете да извършвате различни математически операции с променливите от целочислен тип, както и с променливите с плаваща запетая. Операторите са следните: събиране ; – изваждани ; * умножение ; /…

JavaScript – Първи стъпки (част четвърта)

Конструкцията switch вие задавате исловие и при някакъв отговор се изпълнява нещо switch(условие){ case резултат_от_условието_1: кострукция1; break; case резултат_от_условието_2: кострукция2; break; case резултат_от_условието_3: кострукция3; break; case резултат_от_условието_4: кострукция4; break; default:

JavaScript – Първи стъпки (част трета)

Сложен Масив var myArray = new Array(["елемент11","елемент12"],["елемент21","елемент22"],["елемент31","елемент32",]); Извикване на Сложен Масив примерно за до се ипише в документа елемент от елемента кайто искаме примерно елемент31 documetn.write(myArray[2][0]); Оператори Математически оператори +

JavaScript – Първи стъпки (част втора)

Синтаксис Синтаксисът на JavaScript е различен от този на VBScript. В JavaScript редовете завършват с точка и зопетая(този знак – ; а не – ., d:). поради това докато JavaScript…

JavaScript – Първи стъпки (част първа)

Като начало малко история: Много често един език произлиза от друг. Например „Java“ произлиза от „С++“, който произлиза от „С“, а последният от своя страна произлиза от други езици. Същият…

JavaScript – От А до Я (част пета)

Тази част ще бъде описана поддръжката на обекти и обектно – базираното програмиране с Java Script. Тя представя обектния модел на Java Script и показва някои от предварително дефинираните обекти…

JavaScript – От А до Я (част четвърта)

Функциите са основна градивна единица във всеки един език за програмиране. Те ни позволяват да дефинираме име за дадена секция код и след това да я извикваме с помоща на…

JavaScript – От А до Я (част трета)

Много често в една програма се налага да се предприемат действия в зависимост от някакво условие. Затова всеки език притежава поне един условен оператор.В Java Script те са два :…

JavaScript – От А до Я (част втора)

Java Script съдържа пълен набор от оператори за сравнение, присвояване, логически и аритметични операции. Операторите за сравнение са : Оператор Действие == Равенство != Неравенство < По-малко По-голямо <= По-малко

JavaScript – От А до Я (част първа)

Java Script е скриптов език, създаден от екипа на Netscape и първоначално носещ името LiveScript. След това (във версия 2 на Netscape Navigator) той е преименуван на Java Script. Microsoft…

JavaScript – Движещ се текст

Ето скрипт за движещ се текст. <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN"<HTML<HEAD<META NAME="Generator" CONTENT="TextPad 4.4"<LINK href="general.css" rel="stylesheet" type="text/css"<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"<!-- Begin var id,pause=0,position=0; function

JavaScript – калкулатор

Ето един прост скрипт как можете да си направите калкулатор за сайта 🙂 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2 Final//EN"<HTML<HEAD<META NAME="Generator" CONTENT="TextPad 4.4"<LINK href="general.css" rel="stylesheet" type="text/css"

Няколко JavaScripts

Required Download Time Calculator !! <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"<!-- Begin function MakeArray(n) { this.length = n; for (var i = 1; i <= n; i++) { this[i] = 0 } return