ActionScript уроци

Datagrid – AS3 – оцветяване и вмъкване на текст

Автор: ArchangelS

Нека да започваме , направете нов AS3 fla файл, и вземете DataGrid компонента и го сложете на сцената. Аз ще го кръстя
dataG.
Сложете този код във фрейм:

import fl.data.DataProvider;
var xml:XML=<tickets>
<item>
<ID>231</ID>
<Status>Modified</Status>
</item>
<item>
<ID>232</ID>
<Status>Confirmed</Status>
</item>
<item>
<ID>233</ID>
<Status>Pending</Status>
</item>
</tickets>;
dataG.dataProvider= new DataProvider(xm

Засега , като стартирате кода , той трябва да изглежда така :

http://www.actionscript.org/resources/content_images/1147/dataGridCellExample.swf

Сега ще се опитаме да променим текста..
Ние ще направим собствен CellRenderer. За да направим това , отворете нов AS файл и вмъкнете този код:

package
{
import fl.controls.listClasses.CellRenderer;
import flash.text.TextFormat;
import fl.controls.listClasses.ListData
public class customRender extends CellRenderer
{
public function customRender():void
{

}
public override function set listData(value:ListData):void//преодолява гункцията зададена от listData
{
var tf:TextFormat = new TextFormat();
tf.bold = true;
super.listData = value;//извиква оригиналната функция
switch (data.Status)//Поставя цвят на точното място .
{
case "Pending": //добавяиме на таблица в датагрида.
tf.color = 0xFF0000; //поставя цвят на името
break;
case "Modified": //добавяиме на таблица в датагрида
tf.color=0xFF6600; //добавя цвят на името
break;
case "Confirmed"://добавяиме на таблица в датагрида
tf.color=0x009900; //добавя цвят на името
break;
}
setStyle("textFormat",tf)//поставя формата на текста

}
}

}
http://www.actionscript.org/resources/content_images/1147/dataGridCellExample2.swf

Превода е направен от АrchangelS .

Източник http://www.actionscript.org/

Вашият коментар