Gitlab CD: create-react-app сайт в docker контейнер

C++ JAVA
Post Reply
Fakeheal
Гуру
Гуру
Reactions: 0
Posts: 2721
Joined: Sat Apr 17, 2010 6:37 am
Answers: 351
Location: /r/eyebleach
Contact:

Gitlab CD: create-react-app сайт в docker контейнер

Post by Fakeheal »

Здравейте,

имам един сайт на react (направен с create-react-app), чието репозитори е в Gitlab. Хостинга е дроплет в digital ocean. Искам при push-ването в определен бранч, да ми се деплойне сайтчето на този хостинг.

Състоянието, до което го докарах е:
- при пуш в определния бранч се изпълняват стейджовете ми
- при успешен инстал/билд/тест се копират файловете на сървъра
- извиква се docker restart my-container-name


По-долу са:
- gitlab-ci.yml
- docker-compose.staging.yml
- Dockerfile.staging

Code: Select all

stages:
 - install
 - test
 - build
 - deploy

variables:
 REACT_APP_DOMAIN: my-domain.com
 REACT_APP_RELEASE_VERSION: staging

# в git repository-то има private git submodules за това ми трябва и ключ, който има
# достъп до submodules
.project_setup:
 image: node:12-alpine3.12
 before_script:
  - apk --no-cache add git openssh-client bash
  - eval `ssh-agent -s`
  - echo "$SSH_SUBMODULES_ed25519" | tr -d '\r' | ssh-add -
  - mkdir -p ~/.ssh
  - touch ~/.ssh/known_hosts
  - ssh-keyscan -t ed25519 gitlab.com >> ~/.ssh/known_hosts
  - ssh-keyscan -t ed25519 "$REACT_APP_DOMAIN" >> ~/.ssh/known_hosts
  - git submodule sync
  - git submodule update --init --recursive --remote


# инсталирам проекта, за да може после да пусна тестовете
# артифактите са ми dependency-тата, nginx настройките (в папката data),
# docker файловете: docker-compose.staging.yml, Docker.staging
install:
 extends: .project_setup
 stage: install
 script:
  - yarn install
 environment:
  name: staging
  url: $REACT_APP_DOMAIN
 rules:
  - if: $CI_COMMIT_BRANCH == "staging"
 artifacts:
  name: "artifacts"
  untracked: true
  expire_in: 60 mins
  paths:
   - .npm/
   - node_modules/
   - docker-compose.staging.yml
   - Dockerfile.staging
   - data

# пускаме тестове
test:
 extends: .project_setup
 stage: test
 script:
  - yarn test
 environment:
  name: staging
  url: $REACT_APP_DOMAIN
 rules:
  - if: $CI_COMMIT_BRANCH == "staging"
 dependencies:
  - install

# правим optimized build на сайтчето и копираме файловете
# накрая рескаме container-a ми
build:
 extends: .project_setup
 stage: build
 script:
  - CI=false yarn build
 artifacts:
  paths:
   - build
  expire_in: 60 mins
 environment:
  name: staging
  url: $REACT_APP_DOMAIN
 rules:
  - if: $CI_COMMIT_BRANCH == "staging"
 dependencies:
  - install

deploy:
 extends: .project_setup
 stage: deploy
 rules:
  - if: $CI_COMMIT_BRANCH == "staging"
 script:
  - scp -r ./build/* deployer@$REACT_APP_DOMAIN:/var/www/create-react-app/my-website
  - scp -r ./data deployer@$REACT_APP_DOMAIN:/var/www/create-react-app/my-website/
  - scp ./docker-compose.staging.yml deployer@$REACT_APP_DOMAIN:/var/www/create-react-app/my-website
  - scp ./Dockerfile.staging deployer@$REACT_APP_DOMAIN:/var/www/create-react-app/my-website
  - ssh deployer@$REACT_APP_DOMAIN mv /var/www/create-react-app/my-website/docker-compose.staging.yml /var/www/create-react-app/my-website/docker-compose.yml
  - ssh deployer@$REACT_APP_DOMAIN mv /var/www/create-react-app/my-website/Dockerfile.staging /var/www/create-react-app/my-website/Dockerfile
  - ssh deployer@$REACT_APP_DOMAIN docker restart my-container-name
 dependencies:
  - install
  - build

Code: Select all

version: "3.7"

services:
 nginx:
  container_name: my-container-name
  build: .
  ports:
   - "80:80"
   - "443:443"
  volumes:
   - ./data/nginx:/etc/nginx/conf.d
   - ./data/certbot/conf:/etc/letsencrypt
   - ./data/certbot/www:/var/www/certbot
 certbot:
  image: certbot/certbot
  volumes:
   - ./data/certbot/conf:/etc/letsencrypt
   - ./data/certbot/www:/var/www/certbot

Code: Select all

FROM nginx:stable-alpine

COPY ./app/ /usr/share/nginx/html
COPY ./data/nginx/.htpasswd /etc/nginx/passwd/

CMD ["nginx", "-g", "daemon off;"]
Въпросите ми са няколко:
- docker restart my-container-name ще отрази ли промените по файловете на сайта (папка app/)
- docker restart my-container-name ще отрази ли промени по docker файловете: Dockerfile.staging, docker-compose.staging.yml
- има ли по-кратък път към дестинацията ми (описана в началото на поста) :D

Поздрави,
Ив'

PS: Сега като се замисля, може би .htpasswd, не трябва да е в git :D
by djman » Mon Jul 12, 2021 10:22 am
Предполагам цялото нещо се пуска с docker-compose - ако е така, виж примерно тук:

Code: Select all

docker-compose up --build --force-recreate --no-deps [-d] [<service_name>..]
Само с docker restart не мисля че ще стане - няма какво да му каже да rebuild-не image-a.
Go to full post
User avatar
djman
Гуру
Гуру
Reactions: 0
Posts: 2834
Joined: Sat Sep 12, 2009 8:07 am
Answers: 111

Re: Gitlab CD: create-react-app сайт в docker контейнер

Post by djman »

Предполагам цялото нещо се пуска с docker-compose - ако е така, виж примерно тук:

Code: Select all

docker-compose up --build --force-recreate --no-deps [-d] [<service_name>..]
Само с docker restart не мисля че ще стане - няма какво да му каже да rebuild-не image-a.
Fakeheal
Гуру
Гуру
Reactions: 0
Posts: 2721
Joined: Sat Apr 17, 2010 6:37 am
Answers: 351
Location: /r/eyebleach
Contact:

Re: Gitlab CD: create-react-app сайт в docker контейнер

Post by Fakeheal »

djman wrote: Mon Jul 12, 2021 10:22 am Предполагам цялото нещо се пуска с docker-compose - ако е така, виж примерно тук:

Code: Select all

docker-compose up --build --force-recreate --no-deps [-d] [<service_name>..]
Само с docker restart не мисля че ще стане - няма какво да му каже да rebuild-не image-a.
Супер се получи с:

Code: Select all

docker-compose -f docker-compose.yml up --force-recreate --build -d
:dance:
Post Reply