Проблем с PHP Не мога га използвам $_GET[]

C++ JAVA
User avatar
Hous
Гуру
Гуру
Posts: 2538
Joined: Sat Mar 22, 2008 9:19 pm
Answers: 111
Location: У нас

Post by Hous » Tue Jun 11, 2013 12:36 pm

По начина които обясняваш аз лично не мога да разбера къде е проблема,звучиш сякаш си направил код и ти не знаеш как работи и сега търсиш проблема ,а ние реално сме със затворени очи и налучкване...
Не мога да помогна така обяснено,съжалявам.

Knoppix_
Турист
Турист
Posts: 322
Joined: Mon Aug 24, 2009 11:55 am

Post by Knoppix_ » Tue Jun 11, 2013 12:41 pm

Това е в кода в първата страница с която извеждам от една база всички налични камиони

Code: Select all

<?php
/* 
    VIEW-PAGINATED.PHP
    Displays all data from 'players' table
    This is a modified version of view.php that includes pagination
*/

    // connect to the database
    include&#40;'connect-db.php'&#41;;
    
    // number of results to show per page
    $per_page = 10;
    
    // figure out the total pages in the database
		mysql_query&#40;"SET CHARACTER SET utf8"&#41;;
    $result = mysql_query&#40;"SELECT * FROM vlekachi"&#41;;
    $total_results = mysql_num_rows&#40;$result&#41;;
    $total_pages = ceil&#40;$total_results / $per_page&#41;;

    // check if the 'page' variable is set in the URL &#40;ex&#58; view-paginated.php?page=1&#41;
    if &#40;isset&#40;$_GET&#91;'section'&#93;&#41; && is_numeric&#40;$_GET&#91;'section'&#93;&#41;&#41;
    &#123;
        $show_page = $_GET&#91;'section'&#93;;
        
        // make sure the $show_page value is valid
        if &#40;$show_page > 0 && $show_page <= $total_pages&#41;
        &#123;
            $start = &#40;$show_page -1&#41; * $per_page;
            $end = $start + $per_page; 
        &#125;
        else
        &#123;
            // error - show first set of results
            $start = 0;
            $end = $per_page; 
        &#125;        
    &#125;
    else
    &#123;
        // if page isn't set, show first set of results
        $start = 0;
        $end = $per_page; 
    &#125;
    // dispaly add new record
    
		        
    // display data in table
    echo "<table class=\"result\">";
    echo "<tr> <th></th><th>ID</th> <th>Камион</th><th></th> </tr>";

    // loop through results of database query, displaying them in the table 
    for &#40;$i = $start; $i < $end; $i++&#41;
    &#123;
        // make sure that PHP doesn't try to show results that don't exist
        if &#40;$i == $total_results&#41; &#123; break; &#125;
    
        // echo out the contents of each row into a table
        echo "<tr>";
				echo '<td>' . '<img src=images/truck-icon.png border=\"0\" />' . '</td>'; 
        echo '<td>' . mysql_result&#40;$result, $i, 'ID'&#41; . '</td>';
        echo '<td>' . mysql_result&#40;$result, $i, 'vlekach'&#41; . '</td>';
        echo '<td><a href="?page=view-gorivo&kamion=' .mysql_result&#40;$result, $i, 'vlekach'&#41; . '">Преглед на зарежданията</a></td>';
				echo "</tr>"; 
    &#125;
    // close table>
    echo "</table>"; 
    
    // pagination
		
		 // display pagination
    
		echo "<br>";
    echo "<b>Страница</b> ";
    for &#40;$i = 1; $i <= $total_pages; $i++&#41;
    &#123;
        echo "<a href='?page=zarejdania&section=$i'>$i</a> ";
    &#125;
    echo "</p>";
    
?>
Това е страницата в която вадя резултатите вече използвайки този модул jeditable

Code: Select all

<div style="float&#58;right; margin-right&#58;25px; margin-top&#58;-32px;">
<a href="?page=zarejdania"><img src="images/close.png" border="0" /></a>
</div>
	<style type="text/css">
		#fm&#123;
			margin&#58;0;
			padding&#58;10px 30px;
		&#125;
		.ftitle&#123;
			font-size&#58;14px;
			font-weight&#58;bold;
			color&#58;#666;
			padding&#58;5px 0;
			margin-bottom&#58;10px;
			border-bottom&#58;1px solid #ccc;
		&#125;
		.fitem&#123;
			margin-bottom&#58;5px;
		&#125;
		.fitem label&#123;
			display&#58;inline-block;
			width&#58;80px;
		&#125;
	</style>
  <script type="text/javascript">

		</script>
</head>
<body>
<input type="text" name="number_reg" id="number_reg" value="<?php echo $_GET&#91;'kamion'&#93;?>">
	<table id="dg" title="Зареждане на гориво за влекач" class="easyui-datagrid" style="width&#58;860px;height&#58;400px"
			url="pages/get_zarejdane.php"
			toolbar="#toolbar" pagination="true"
			rownumbers="true" fitColumns="true" singleSelect="true">
		<thead>
			<tr>
				<th field="vlekach" width="80" align="center">Влекач</th>
				<th field="data" width="80" align="center">Дата</th>
        <th field="strana" width="90">Страна</th>
        <th field="bezinostancia" width="90">Бензиностанция</th>
        <th field="kolichestvo" width="90">Количество</th>
        <th field="kilometraj" width="90">Километраж</th>
        <th field="tonaj" width="90">Тонаж</th>
        <th field="full" width="90">Фулиран</th>
			</tr>
		</thead>
	</table>
	<div id="toolbar">
		<a href="#" class="easyui-linkbutton" iconCls="icon-add" plain="true" onClick="newZarejdane&#40;&#41;">Нов запис</a>
		<a href="#" class="easyui-linkbutton" iconCls="icon-edit" plain="true" onClick="editZarejdane&#40;&#41;">Редакция</a>
		<a href="#" class="easyui-linkbutton" iconCls="icon-remove" plain="true" onClick="removeZarejdane&#40;&#41;">Изтриване</a>
</div>
	
	<div id="dlg" class="easyui-dialog" style="width&#58;400px;padding&#58;10px 20px"
			closed="true" buttons="#dlg-buttons">
		<div class="ftitle">Нов запис</div>
		<form id="fm" method="post" novalidate>
			<div class="fitem">
				<label>Влекач&#58;</label>
				<input name="vlekach" class="easyui-validatebox" required="true">
			</div>
			<div class="fitem">
				<label>Дата&#58;</label>
				<input name="data" class="easyui-validatebox">
			</div>
			<div class="fitem">
				<label>Страна&#58;</label>
				<input name="strana" class="easyui-validatebox">
			</div>
      <div class="fitem">
				<label>Бензиностанция&#58;</label>
				<input name="bezinostancia" class="easyui-validatebox">
			</div>
      			<div class="fitem">
				<label>Количество&#58;</label>
				<input name="kolichestvo" class="easyui-validatebox">
			</div>
      <div class="fitem">
				<label>Километраж&#58;</label>
				<input name="kilometraj" class="easyui-validatebox">
			</div>
            <div class="fitem">
				<label>Тонаж&#58;</label>
				<input name="tonaj" class="easyui-validatebox">
			</div>
      <div class="fitem">
				<label>Фулиран&#58;</label>
				<input name="full" class="easyui-validatebox">
			</div>
		</form>
	</div>
	<div id="dlg-buttons">
		<a href="#" class="easyui-linkbutton" iconCls="icon-ok" onClick="saveZarejdane&#40;&#41;">Запис</a>
		<a href="#" class="easyui-linkbutton" iconCls="icon-cancel" onClick="javascript&#58;$&#40;'#dlg'&#41;.dialog&#40;'close'&#41;">Отказ</a>
	</div>
</body>
</html>

А това е кода на файла гет_зареждане

Code: Select all

<?php 
	$page = isset&#40;$_POST&#91;'page'&#93;&#41; ? intval&#40;$_POST&#91;'page'&#93;&#41; &#58; 1;
	$rows = isset&#40;$_POST&#91;'rows'&#93;&#41; ? intval&#40;$_POST&#91;'rows'&#93;&#41; &#58; 10;
	$offset = &#40;$page-1&#41;*$rows;
	$result = array&#40;&#41;;
	include 'conn.php';
	mysql_query&#40;"SET CHARACTER SET utf8"&#41;;
	$rs = mysql_query&#40;"select count&#40;*&#41; from zarejdania"&#41;;
	$row = mysql_fetch_row&#40;$rs&#41;;
	$result&#91;"total"&#93; = $row&#91;0&#93;;
	$rs = mysql_query&#40;"select * from zarejdania limit $offset,$rows"&#41;;
	
	$items = array&#40;&#41;;
	while&#40;$row = mysql_fetch_object&#40;$rs&#41;&#41;&#123;
		array_push&#40;$items, $row&#41;;
	&#125;
	$result&#91;"rows"&#93; = $items;

	echo json_encode&#40;$result&#41;;
?>
Проблема идва от това че ако добавя променлива т.е дефинирам променлив някъде из последният код без дори да я давам като клауза кода спира да работи, независимо какво напиша дали $_ГЕТ или $_ПОСТ
Странното е друго ако във файла с който извикам страницата в която вкарам като информация гет_зареждаден дефинирам $_GET['kamion'] няма проблеми там си излиза проблема идва само в кода който фактически прави заявката към базата данни

uphero
Потребител
Потребител
Posts: 759
Joined: Mon Feb 20, 2012 12:26 pm
Answers: 32
Location: Казанлък
Contact:

Post by uphero » Tue Jun 11, 2013 4:11 pm

Сори за офтопика , ама ако може да споделиш идеята на сайта, че с тея камоини от бая време се мъчиш

Knoppix_
Турист
Турист
Posts: 322
Joined: Mon Aug 24, 2009 11:55 am

Post by Knoppix_ » Wed Jun 12, 2013 5:53 am

Идеята на цялото нещо да е се направи едн система която да разчита кой камион какви суми е изразходил за определен период от време

Knoppix_
Турист
Турист
Posts: 322
Joined: Mon Aug 24, 2009 11:55 am

Post by Knoppix_ » Wed Jun 12, 2013 6:42 am

Добре де няма ли вариант това нещо да стане с някаква глобална променлива

Post Reply