"Оптимизиране" на форма - идеи?

C++ JAVA
User avatar
Ticketa
Потребител
Потребител
Reactions: 3
Posts: 627
Joined: Mon Feb 27, 2012 1:54 pm
Answers: 24
Location: in /root
Contact:

"Оптимизиране" на форма - идеи?

Post by Ticketa »

Привет,
имам един код , който не ми харесва как съм го структурирал и търся някакъв вид "оптимизация".

Също така към момента когато папката със снимки надвиши 500бр. снимки се създава нова images1, images2, images3 , искам това images вече да бъде: година/месец/

Като самия месец ако е с повече от 500 снимки , да създава втора папка година/месец-1 , година/месец-2

(обмислям да го направя по следния начин)

Code: Select all

$year_folder = $path . date("Y");
$month_folder = $year_folder . '/' . date("m");

!file_exists($year_folder) && mkdir($year_folder , 0777);
!file_exists($month_folder) && mkdir($month_folder, 0777);

2019/31/
2019/31-1/
2020/01/
2020/01-1/
2020/01-2/
2020/01-3/

Тъй като се прави бекъп на цялото нещо и е по-лесно за поддръжка и като MB архива.

Code: Select all

      if (empty($title) AND empty($description)) {
        Session::add('feedback_negative', 'Не сте попълнили задължителните полета.');
      } else {
      $prebroi = '';
      $sqlX = ".................";
      $InsertQueryListing = $database->prepare($sqlX);
      $InsertQueryListing->execute(array('............'));
      
      $LAST_ID = $database->lastInsertId();
      
      
    // if ($InsertQueryListing->rowCount() == 1) {
      //създаваме функция, за преброяване на снимките, след което задаваме максимален,
      //брой на снимките (500), ако снимките надвишават 500 създаваме нова папка images1 и т.н.
      //$path = //главна директория на снимките
      $exclude = array('.', '..', '.htaccess', 'def_big.jpg'); 
      $max_files = 500;
      $uploaded_dir = 'images0/'; //под директория на снимката
      chdir(Config::get('PATH_LISTING'));
      $dirs = glob("images*", GLOB_ONLYDIR); 
      $dirs = array_diff($dirs, $exclude);
      $count_dirs = count($dirs);
      for($i = 1; $i <= $count_dirs; $i++) {
      	$current_folder = scandir($dirs[$i-1]);
      	$current_folder = array_diff($current_folder, $exclude);
      	$count_files = count($current_folder);
      	if($count_files >= $max_files and $count_dirs <= $i) {
      		mkdir("images{$i}", 0777, true);
      		$uploaded_dir = 'images'.$i.'/';
      	} else if($count_files < $max_files) {
      		$uploaded_dir = 'images'.--$i.'/';
      		break;
      	} else {
      		$ii = $i-1;
      		$uploaded_dir = 'images'.$ii.'/';
      	}
      }
      //край на функцията
      if (!is_dir("$uploaded_dir") AND !is_writable("$uploaded_dir")) {
      	Session::add('feedback_negative', 'В момента папката за качване на снимки не е с нужните правомощия и не можете да качвате снимки.');
      } else {
      	for ($i = 0; $i <= 5; $i++){
      		if (!is_uploaded_file($_FILES['pic']['tmp_name'][''.$i.''])) {
      			//echo "Файла {$i} не е избран.<br />";
      		} else {
      			$name_pic = $_FILES['pic']['name'][''.$i.''];
      			$ext  = strtolower(substr(strrchr($name_pic, "."), 1));
      			$allow = array("jpg", "jpeg", "JPG", "JPEG", "png"); //разрешени формати
      			$mimetypes = mime_content_type($_FILES['pic']['tmp_name'][''.$i.'']); //взимаме mime типа на снимката
      			$type = $_FILES['pic']['type'][''.$i.'']; //взимаме типа на снимката
      			$razmer_max_fail = Config::get('LISTING_IMAGE_SIZE')*1024; //максималния размер на файла /максималният размер на файл (в KB)/
      			if (in_array($ext, $allow)){ //проверка на разширението
      				if (($mimetypes =='image/jpeg' || $mimetypes =='image/x-png' || $mimetypes =='image/pjpeg' || $mimetypes =='image/jpg' || $mimetypes =='image/png')) {//проверка ,чрез mime тип-а
      					if (($type == "image/jpeg") || ($type == "image/pjpeg") || ($type == "image/jpg") || ($type == "image/png") || ($type == "image/x-png")) {
      						if ($_FILES['pic']['error'][''.$i.''] > 0){
      							Session::add('feedback_negative', 'ГРЕШКА: Възникна грешка при обработката на файла(снимката). Снимката не беше качена!');
      						} else {
      							if ($_FILES['pic']['size'][''.$i.''] <= $razmer_max_fail) {
      								//генерираме уникално име на снимката
      								$datename = date("YmdHis");
      								$rand = rand(0,1000);
      								$md5 = md5("$i$datename$rand");
      								$new_file_name = $i."_pic_$md5.$ext";
      								$new_file_name222 = $i."_pic_$md5";
      								//край на генерирането
      								//@${prebroi.$i} = "{$uploaded_dir}{$new_file_name}";
      								@${prebroi.$i} = "{$new_file_name222}";
      								list($width, $height) = getimagesize($_FILES['pic']['tmp_name'][''.$i.'']);
                      
      								//NEW QUERY IS HEAR
                      $ImgQuery = $database->prepare("INSERT INTO `table_imgs` (art_id, relativepath, name, original_name, created_at, extension) VALUES (:art_id, :relativepath, :name, :original_name, :created_at, :extension)");
                      $ImgQuery->execute(array(
                        ':art_id' => $LAST_ID,
                        ':relativepath' => $uploaded_dir,
                        ':name' => $new_file_name222,
                        ':original_name' => $name_pic,
                        ':created_at' => $now,
                        ':extension' => $ext
                      ));
      								if(($width < Config::get('LISTING_WIDTH_SIZE')) AND ($height < Config::get('LISTING_HEIGHT_SIZE'))) {
      									move_uploaded_file($_FILES['pic']['tmp_name'][''.$i.''], $uploaded_dir.$new_file_name);
      								} else if($width >= Config::get('LISTING_WIDTH_SIZE')){
      									$new_width = Config::get('LISTING_WIDTH_SIZE');
      									$new_height = (int)($height*$new_width)/$width;
      
      									if($type == "image/pjpeg" OR $type == "image/jpeg"){
      										$imagecreatefrom = "imagecreatefromjpeg";
      									} elseif($type == "image/x-png" OR $type == "image/png"){
      										$imagecreatefrom = "imagecreatefrompng";
      									}
      									$image_p = imagecreatetruecolor($new_width, $new_height);
      									$image = $imagecreatefrom($_FILES['pic']['tmp_name'][''.$i.'']);
      
      									imagecopyresampled($image_p, $image, 0, 0, 0, 0, $new_width, $new_height, $width, $height);
      									imagejpeg($image_p, $uploaded_dir.$new_file_name, 100);
      								} else if($height >= Config::get('LISTING_HEIGHT_SIZE')) {
      									$new_height= Config::get('LISTING_HEIGHT_SIZE');
      									$new_width= (int) ($width*$new_height)/$height;
      
      									if($type == "image/pjpeg" OR $type == "image/jpeg"){
      										$imagecreatefrom = "imagecreatefromjpeg";
      									} else if($type == "image/x-png" OR $type == "image/png"){
      										$imagecreatefrom = "imagecreatefrompng";
      									}
      									$image_p = imagecreatetruecolor($new_width, $new_height);
      									$image = $imagecreatefrom($_FILES['pic']['tmp_name'][''.$i.'']);
      
      									imagecopyresampled($image_p, $image, 0, 0, 0, 0, $new_width, $new_height, $width, $height);
      									imagejpeg($image_p, $uploaded_dir.$new_file_name, 100);
      								}
      							} else {
      								Session::add('feedback_negative', "ГРЕШКА: Файл <b>{$i}</b> не беше качен. Размера е по-голям от допустимият!");
      							}
      						}
      					} else {
      						Session::add('feedback_negative', "ГРЕШКА: Файлът {$i} не е валиден формат, разрешени: jpeg, jpg, png");
      					}
      				} else {
      					Session::add('feedback_negative', "ГРЕШКА: Файлът {$i} не е валиден формат, разрешени: jpeg, jpg, png");
      				}
      			} else {
      				Session::add('feedback_negative', "ГРЕШКА: Файлът {$i} не е валиден формат, разрешени: jpeg, jpg, png");
      			}
      		}
      	}
				if(@$prebroi0 == "") { $prebroi0 = ""; }
				if(@$prebroi1 == "") { $prebroi1 = ""; }
				if(@$prebroi2 == "") { $prebroi2 = ""; }
				if(@$prebroi3 == "") { $prebroi3 = ""; }
				if(@$prebroi4 == "") { $prebroi4 = ""; }
				if(@$prebroi5 == "") { $prebroi5 = ""; }
        $req = $database->prepare( "UPDATE `table_article` SET img1=:img1, img2=:img2, img3=:img3, img4=:img4, img5=:img5, img6=:img6 WHERE `id`= :last_id" );
        $req->execute(array(':img1' => $prebroi0,':img2' => $prebroi1,':img3' => $prebroi2,
        ':img4' => $prebroi3, ':img5' => $prebroi4,':img6' => $prebroi5,':last_id' => $LAST_ID));
        
        //$req->debugDumpParams();
        Redirect::back()
      }
    // }
      }
    }
User avatar
Revelation
Web-tourist
Web-tourist
Reactions: 1
Posts: 958
Joined: Sun Mar 24, 2013 1:23 pm
Answers: 68

Re: "Оптимизиране" на форма - идеи?

Post by Revelation »

Offtopic:

Кода ти има нужда от clean code principles. Трудно се чете и следи какво се случва.

Image
User avatar
Ticketa
Потребител
Потребител
Reactions: 3
Posts: 627
Joined: Mon Feb 27, 2012 1:54 pm
Answers: 24
Location: in /root
Contact:

Re: "Оптимизиране" на форма - идеи?

Post by Ticketa »

Offtopic:
Точно това исках да се оптимизира :lol: :))
uphero
Потребител
Потребител
Reactions: 0
Posts: 799
Joined: Mon Feb 20, 2012 12:26 pm
Answers: 35
Location: Казанлък
Contact:

Re: "Оптимизиране" на форма - идеи?

Post by uphero »

Code: Select all

UPDATE `table_article` SET img1=:img1, img2=:img2, img3=:img3, img4=:img4, img5=:img5, img6=:img6 WHERE `id`= :last_id
И базата, не само кода.
И най-вече се огледай за някоя библиотека за ъплоад + ресайз на снимките.
User avatar
Ticketa
Потребител
Потребител
Reactions: 3
Posts: 627
Joined: Mon Feb 27, 2012 1:54 pm
Answers: 24
Location: in /root
Contact:

Re: "Оптимизиране" на форма - идеи?

Post by Ticketa »

[Какво би предложил @uphero?]
User avatar
anonimen
Web-tourist
Web-tourist
Reactions: 1
Posts: 1612
Joined: Mon Jun 11, 2012 6:07 pm
Answers: 167
Location: Parse error: unexpected "}" in /home/index.php on line 26

Re: "Оптимизиране" на форма - идеи?

Post by anonimen »

Ticketa wrote: Thu Apr 16, 2020 1:23 pm [Какво би предложил @uphero?]
От какви съображения си направил шест еднотипни колони в тази таблица, част от които е възможно да не използваш, вместо да имаш таблица, в която това да са редове (и да не 'хабиш' празно място/да не се ограничаваш с 6)?

uphero според мен имаше предвид това, но вероятно имаш някаква причина да го правиш по този начин, щом си избрал [на пръв поглед] по-тромавия.
User avatar
anonimen
Web-tourist
Web-tourist
Reactions: 1
Posts: 1612
Joined: Mon Jun 11, 2012 6:07 pm
Answers: 167
Location: Parse error: unexpected "}" in /home/index.php on line 26

Re: "Оптимизиране" на форма - идеи?

Post by anonimen »

Иначе такъв масивен код се оправя, като започнеш да "разплиташ" логиката, изкарвайки отделни парчета код в добре именувани функции (без странични ефекти (echo/print/DB) по възможност :D), така че да го разбиеш на достатъчно малки части и главният скрипт да представлява само няколко извиквания на функции.

Евентуално ако срещнеш нужда по пътя може да си направиш и някой (малък!) клас, с който да олекотиш допълнително кода, но това ще си проличи като го поразбиеш малко.

Сега е просто твърде слонско, за да може човек да каже каквото и да е :D. Опитай да го разделиш на части доколкото можеш, и ъпдейтни да видим как е станало :D.
User avatar
Revelation
Web-tourist
Web-tourist
Reactions: 1
Posts: 958
Joined: Sun Mar 24, 2013 1:23 pm
Answers: 68

Re: "Оптимизиране" на форма - идеи?

Post by Revelation »

Най-явното, което ми се набива на очи и най-лесно се разчита е:

Code: Select all

if(@$prebroi0 == "") { $prebroi0 = ""; }
if(@$prebroi1 == "") { $prebroi1 = ""; }
if(@$prebroi2 == "") { $prebroi2 = ""; }
if(@$prebroi3 == "") { $prebroi3 = ""; }
if(@$prebroi4 == "") { $prebroi4 = ""; }
if(@$prebroi5 == "") { $prebroi5 = ""; }
Защо, ако променливата е вече празен низ, я сетваш наново?
uphero
Потребител
Потребител
Reactions: 0
Posts: 799
Joined: Mon Feb 20, 2012 12:26 pm
Answers: 35
Location: Казанлък
Contact:

Re: "Оптимизиране" на форма - идеи?

Post by uphero »

Късно видях че това е ларавел.
Мисля че има предостатъчно информация и примери, просто прави нещата бай ларавел.

Относно файловете винаги съм бил привърженик на галерия като в WordPress - файловете не са директно обвързани със съдържанието и могат лесно да се ползват на различни места.

Точно за ларавел има няколко много добри файл мениджъра.
User avatar
Ticketa
Потребител
Потребител
Reactions: 3
Posts: 627
Joined: Mon Feb 27, 2012 1:54 pm
Answers: 24
Location: in /root
Contact:

Re: "Оптимизиране" на форма - идеи?

Post by Ticketa »

Нищо общо с Laravel :hand:

@anonimen, кода за ъплоунд е много стар и е писан от потребителите на туриста.

viewtopic.php?f=6&t=113125&hilit=prebroi0

Edit: иначе идеята е да могат да се качват максимално 6 снимки.
Last edited by Ticketa on Thu Apr 16, 2020 6:41 pm, edited 1 time in total.
Post Reply