Промняна на галерия

C++ JAVA
Post Reply
beta16
Нов
Нов
Posts: 79
Joined: Sun Apr 05, 2009 10:16 pm

Промняна на галерия

Post by beta16 » Mon Apr 13, 2009 6:05 pm

може ли да премахнете цялата част за категориите и да може да имам по 7 снимки на ред ето го кода

Code: Select all

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>PHP Галерия</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">
</head>

<body>

<?php

// КОНФИГУРАЦИЯ //

$pics_folder = "pics"; // в коя папка са картинките и категориите
$max_width = 150; // максимална широчина
$max_height = 150; // максимална височина
$pics_per_page = 25; // по колко картинки на страница
$pics_ex = array&#40;'jpg','jpeg','gif','png'&#41;; // кои файлове да зачита като картинки

// КРАЙ НА КОНФИГУРАЦИЯТА //

function resize&#40;$pic&#41;
&#123;
  global $max_width, $max_height;
  $max_width_pic = $max_width;
  $max_height_pic = $max_height;
  list&#40;$width,$height&#41; = getimagesize&#40;$pic&#41;;
  $ratio = $width / $height;
  
  if &#40;$width > $max_width_pic || $height > $max_height_pic&#41;
  &#123;
    if &#40;$width > $height&#41;
    &#123;
      $width = $max_width_pic;
      $height = $width / $ratio;
    &#125;
    elseif &#40;$width < $height&#41;
    &#123;
      $height = $max_height_pic;
      $width = $height * $ratio;
    &#125;
    elseif &#40;$width == $height&#41;
    &#123;
      $width = $max_width_pic;
      $height = $max_height_pic;
    &#125;
  &#125;
  $width = intval&#40;$width&#41;;
  $height = intval&#40;$height&#41;;
  return array&#40;"width" => $width, "height" => $height&#41;;
&#125;

$pics_folder = preg_replace&#40;'/&#91;\/&#93;+/', '/', $pics_folder.'/'&#41;;

function all_images&#40;&#41;
&#123;
  global $pics_folder, $pics_ex;
  $folders = array&#40;$pics_folder&#41;;
  $checked = array&#40;$pics_folder&#41;;
  $out_files = array&#40;&#41;;
  while &#40;count&#40;$folders&#41;&#41;
  &#123;
    foreach &#40;$folders as $folder&#41;
    &#123;
      array_shift&#40;$folders&#41;;
      $dir = opendir&#40;$folder&#41;;
      while &#40;$file = readdir&#40;$dir&#41;&#41;
      &#123;
        if &#40;$file != '.' && $file != '..'&#41;
        &#123;
          if &#40;is_file&#40;$folder.$file&#41; && in_array&#40;strtolower&#40;end&#40;explode&#40;".", $file&#41;&#41;&#41;, $pics_ex&#41;&#41;
          &#123;
            $out_files&#91;&#93; = $folder.$file;
          &#125;
          elseif &#40;is_dir&#40;$folder.$file&#41; && !in_array&#40;$folder.$file.'/', $checked&#41;&#41;
          &#123;
            $folders&#91;&#93; = $folder.$file.'/';
            $checked&#91;&#93; = $folder.$file.'/';
          &#125;
        &#125;
      &#125;
    &#125;
  &#125;
  return $out_files;
&#125;

$all_images = all_images&#40;&#41;;

$category = false;
if &#40;preg_match&#40;'/^&#91;a-zа-я&#93;+&#40;&#40;->&#41;&#91;a-zа-я&#93;+&#41;*$/i', $_GET&#91;'kat'&#93;&#41;&#41;
&#123;
  $category = &#40;is_dir&#40;$pics_folder.str_replace&#40;'->', '/', $_GET&#91;'kat'&#93;&#41;&#41;&#41; ? str_replace&#40;'->', '\/', $_GET&#91;'kat'&#93;&#41; &#58; false;
&#125;

$out_images = array&#40;&#41;;
foreach &#40;$all_images as $image&#41;
&#123;
  $raz = explode&#40;"/", $image&#41;;
  array_shift&#40;$raz&#41;;
  array_pop&#40;$raz&#41;;
  
  if &#40;$category && !preg_match&#40;"/^$category/", implode&#40;"/", $raz&#41;&#41;&#41; continue;
  $out_images&#91;&#93; = $image;
&#125;

$masiv = @array_chunk&#40;$out_images, $pics_per_page, true&#41;;

$stranici = floor&#40;count&#40;$out_images&#41; / $pics_per_page&#41;;
if &#40;&#40;count&#40;$out_images&#41; % $pics_per_page&#41; > 0&#41; &#123; $stranici++; &#125;

if &#40;is_numeric&#40;$_GET&#91;'page'&#93;&#41; && $_GET&#91;'page'&#93; <= $stranici&#41; &#123;
  $page = $_GET&#91;'page'&#93;;
&#125; else &#123;
  $page = 1;
&#125;

$red = 1;
echo "<table border=\"0\">
<tr>\n";
foreach &#40;$masiv&#91;&#40;$page - 1&#41;&#93; as $pic&#41;
&#123;
  $resize = resize&#40;$pic&#41;;
  $razp = explode&#40;"/", $pic&#41;;
  array_shift&#40;$razp&#41;;
  array_pop&#40;$razp&#41;;
  
  $kat = array&#40;&#41;;
  for &#40;$i=0;$i<count&#40;$razp&#41;;$i++&#41;
  &#123;
    $url = array&#40;&#41;;
    for&#40;$i2=0;$i2<=$i;$i2++&#41;
    &#123;
      $url&#91;&#93; = $razp&#91;$i2&#93;;
    &#125;
    $kat&#91;&#93; = '<a href="?kat='.implode&#40;"->", $url&#41;.'">'.$razp&#91;$i&#93;.'</a>';
  &#125;
  
  echo "<td><a href=\"&#123;$pic&#125;\" target=\"_blank\"><img src=\"&#123;$pic&#125;\" width=\"".$resize&#91;'width'&#93;."\" height=\"".$resize&#91;'height'&#93;."\" border=\"0\"></a><br />Категория&#58;<br />".&#40;&#40;count&#40;$kat&#41;&#41; ? implode&#40;" -> ", $kat&#41; &#58; "Няма"&#41;."</td>\n";
  if &#40;$red == floor&#40;sqrt&#40;$pics_per_page&#41;&#41;&#41; &#123; $red = 1; echo "</tr><tr>\n"; &#125; else &#123; $red++; &#125;
&#125;
echo "</tr>
</table>";

echo "<br><br><br />Страници&#58; ";
for &#40;$i=1;$i<=$stranici;$i++&#41; &#123;
  if &#40;$page != $i&#41; &#123;
    echo "<a href=\"?page=$i".&#40;&#40;$category&#41; ? '&kat='.$_GET&#91;'kat'&#93; &#58; ''&#41;."\">$i</a> ";
  &#125; else &#123;
    echo "$i ";
  &#125;
&#125;
?>

camerb
Турист
Турист
Posts: 307
Joined: Sat Nov 10, 2007 2:55 pm

Post by camerb » Mon Apr 13, 2009 6:14 pm

Code: Select all

 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>PHP Галерия</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">
</head>

<body>

<?php

// КОНФИГУРАЦИЯ //

$pics_folder = "pics"; // в коя папка са картинките и категориите
$max_width = 150; // максимална широчина
$max_height = 150; // максимална височина
$pics_per_page = 7; // по колко картинки на страница
$pics_ex = array&#40;'jpg','jpeg','gif','png'&#41;; // кои файлове да зачита като картинки

// КРАЙ НА КОНФИГУРАЦИЯТА //

function resize&#40;$pic&#41;
&#123;
  global $max_width, $max_height;
  $max_width_pic = $max_width;
  $max_height_pic = $max_height;
  list&#40;$width,$height&#41; = getimagesize&#40;$pic&#41;;
  $ratio = $width / $height;
  
  if &#40;$width > $max_width_pic || $height > $max_height_pic&#41;
  &#123;
    if &#40;$width > $height&#41;
    &#123;
      $width = $max_width_pic;
      $height = $width / $ratio;
    &#125;
    elseif &#40;$width < $height&#41;
    &#123;
      $height = $max_height_pic;
      $width = $height * $ratio;
    &#125;
    elseif &#40;$width == $height&#41;
    &#123;
      $width = $max_width_pic;
      $height = $max_height_pic;
    &#125;
  &#125;
  $width = intval&#40;$width&#41;;
  $height = intval&#40;$height&#41;;
  return array&#40;"width" => $width, "height" => $height&#41;;
&#125;

$pics_folder = preg_replace&#40;'/&#91;\/&#93;+/', '/', $pics_folder.'/'&#41;;

function all_images&#40;&#41;
&#123;
  global $pics_folder, $pics_ex;
  $folders = array&#40;$pics_folder&#41;;
  $checked = array&#40;$pics_folder&#41;;
  $out_files = array&#40;&#41;;
  while &#40;count&#40;$folders&#41;&#41;
  &#123;
    foreach &#40;$folders as $folder&#41;
    &#123;
      array_shift&#40;$folders&#41;;
      $dir = opendir&#40;$folder&#41;;
      while &#40;$file = readdir&#40;$dir&#41;&#41;
      &#123;
        if &#40;$file != '.' && $file != '..'&#41;
        &#123;
          if &#40;is_file&#40;$folder.$file&#41; && in_array&#40;strtolower&#40;end&#40;explode&#40;".", $file&#41;&#41;&#41;, $pics_ex&#41;&#41;
          &#123;
            $out_files&#91;&#93; = $folder.$file;
          &#125;
          elseif &#40;is_dir&#40;$folder.$file&#41; && !in_array&#40;$folder.$file.'/', $checked&#41;&#41;
          &#123;
            $folders&#91;&#93; = $folder.$file.'/';
            $checked&#91;&#93; = $folder.$file.'/';
          &#125;
        &#125;
      &#125;
    &#125;
  &#125;
  return $out_files;
&#125;

$all_images = all_images&#40;&#41;;

$category = false;
if &#40;preg_match&#40;'/^&#91;a-zа-я&#93;+&#40;&#40;->&#41;&#91;a-zа-я&#93;+&#41;*$/i', $_GET&#91;'kat'&#93;&#41;&#41;
&#123;
  $category = &#40;is_dir&#40;$pics_folder.str_replace&#40;'->', '/', $_GET&#91;'kat'&#93;&#41;&#41;&#41; ? str_replace&#40;'->', '\/', $_GET&#91;'kat'&#93;&#41; &#58; false;
&#125;

$out_images = array&#40;&#41;;
foreach &#40;$all_images as $image&#41;
&#123;
  $raz = explode&#40;"/", $image&#41;;
  array_shift&#40;$raz&#41;;
  array_pop&#40;$raz&#41;;
  
  if &#40;$category && !preg_match&#40;"/^$category/", implode&#40;"/", $raz&#41;&#41;&#41; continue;
  $out_images&#91;&#93; = $image;
&#125;

$masiv = @array_chunk&#40;$out_images, $pics_per_page, true&#41;;

$stranici = floor&#40;count&#40;$out_images&#41; / $pics_per_page&#41;;
if &#40;&#40;count&#40;$out_images&#41; % $pics_per_page&#41; > 0&#41; &#123; $stranici++; &#125;

if &#40;is_numeric&#40;$_GET&#91;'page'&#93;&#41; && $_GET&#91;'page'&#93; <= $stranici&#41; &#123;
  $page = $_GET&#91;'page'&#93;;
&#125; else &#123;
  $page = 1;
&#125;

$red = 1;
echo "<table border=\"0\">
<tr>\n";
foreach &#40;$masiv&#91;&#40;$page - 1&#41;&#93; as $pic&#41;
&#123;
  $resize = resize&#40;$pic&#41;;
  $razp = explode&#40;"/", $pic&#41;;
  array_shift&#40;$razp&#41;;
  array_pop&#40;$razp&#41;;
  
  $kat = array&#40;&#41;;
  for &#40;$i=0;$i<count&#40;$razp&#41;;$i++&#41;
  &#123;
    $url = array&#40;&#41;;
    for&#40;$i2=0;$i2<=$i;$i2++&#41;
    &#123;
      $url&#91;&#93; = $razp&#91;$i2&#93;;
    &#125;
    $kat&#91;&#93; = '<a href="?kat='.implode&#40;"->", $url&#41;.'">'.$razp&#91;$i&#93;.'</a>';
  &#125;
  
  echo "<td><a href=\"&#123;$pic&#125;\" target=\"_blank\"><img src=\"&#123;$pic&#125;\" width=\"".$resize&#91;'width'&#93;."\" height=\"".$resize&#91;'height'&#93;."\" border=\"0\"></a><br />".&#40;&#40;count&#40;$kat&#41;&#41; ? implode&#40;" -> ", $kat&#41; &#58; ""&#41;."</td>\n";
  if &#40;$red == floor&#40;sqrt&#40;$pics_per_page&#41;&#41;&#41; &#123; $red = 1; echo "</tr><tr>\n"; &#125; else &#123; $red++; &#125;
&#125;
echo "</tr>
</table>";

echo "<br><br><br />Страници&#58; ";
for &#40;$i=1;$i<=$stranici;$i++&#41; &#123;
  if &#40;$page != $i&#41; &#123;
    echo "<a href=\"?page=$i".&#40;&#40;$category&#41; ? '&kat='.$_GET&#91;'kat'&#93; &#58; ''&#41;."\">$i</a> ";
  &#125; else &#123;
    echo "$i ";
  &#125;
&#125;
?> 
:twisted:

beta16
Нов
Нов
Posts: 79
Joined: Sun Apr 05, 2009 10:16 pm

Post by beta16 » Mon Apr 13, 2009 6:24 pm

нито едно от двете работи не е направено показва по две снимки на ред и на прав поглед си личи че имам части от категориите

Post Reply