Функции за MySQL, HTTP, Apache

Автор: prima08

В този урок ще ви покажа функции за MySQL, HTTP, Apache, които можете да използвате за получаване на допълнителна функционалност в PHP

Да започнем с функциите за MySQL:

mysql_affected_rows(link_id) Връща броя редове записи, с който е работила предходната команда
mysql_client_encoding() Връща набора от символи, използвани в текущата връзка
mysql_close([link_id]) Затваря текущата връзка
mysql_data_seek(result_id, row_number) Премества се на указан ред от резултата
mysql_db_name(result, row[field]) Връза данни от резултата
mysql_db_query(database, query[link_id] Изпълнява посочената заявка към указаната база от данни и връща резултата
mysql_escape_string(string) Освобождава указан низ от използване в заявката
mysql_fetch_lengths(result) Връща дължината на всяко поле в резултата от предходната заявка
mysql_field_flags(result, field) Показва флага на указаното поле
mysql_field_len(result, field) Показва дължината на указаното поле
mysql_field_name(result, field) Показва името на даденото поле
mysql_field_type(result, field) Показва вида на указаното поле
mysql_free_result(result) Освобождава памет, която все още се използва от предходната заявка
mysql_get_client_info( ) Връща информация за клиента на MySQL
mysql_get_host_info(link_id) Връща информация за машината, на която работи сървъра
mysql_insert_id([link_id]) Връща стойността на последното поле auto_increment
mysql_list_dbs([link_id]) Извежда списък на базите данни на сървъра
mysql_list_processes([link_id]) Извежда списък на процесите
mysql_list_tables(database) Извежда списък на таблиците в указаната база данни
mysql_ping([link_id]) Проверява връзката със сървъра
mysql_stat([link_id]) Получава текущия статус на системата
mysql_thread_id([link_id]) Връща идентификатора на нишката на текущата връзка
mysql_unbuffered_query(query[link_id]) Отправя заявка към сървъра, без да връща и буферира резултата

Някой от основните команди не съм писал защото ги има в други уроци.

Продължаване с функциите за HTTP:

header(string) Извежда указания заглавен блок на HTTP
header_list( ) Връща масив, съдържащ заглавните блокове, които ще бъдат изпратени
headers_sent( ) Проверява дали заглавните блокове на HTTP са изпратени
setcookie(name, [value, expiration, path, domain, secure]) Изпраща "бисквитка" на потребителя въз основа на указаните параметри
setawcookie(name, [value, expiration, path, domain, secure]) Изпраща "бисквитка" на потребителя без предварително кодиране в URL

Сега ще продължа с функциите за Apache:

apache_child_terminate( ) Спира работата на Apache, след като скриптът на PHP е изпълнен
apache_get_modules( ) Връща масив от заредените модули на Apache
apache_get_version( ) Връща версията на Apache
apache_getenv( ) Връща променливата subprocess_env на Apache
apache_request_headers( ) Връща всички заглавни блокове на HTTP като масиви
apache_response_headers( ) Връща всички върнати заглавни блокове като масиви
apache_setenv(variable, value[bool] Задава променлива от средата на процес на Apache
ascii2ebcdic(string) Преобразува ASCII код в EBCDIC, обратно на ebcdic2ascii( )
ebcdic2ascii( string) Преобразува EBCDIC код в ASCII
getallheaders( ) Връща всички заглавни блокове на HTTP като масиви
virtual(filename) Изпълнява под заявка на Apache, връща цяло число

Вашият коментар