Уроци по HTML

HTML 4.01 / XHTML 1.0 Справка тагове

Подредени по азбучен ред

Колоната DTD указва, къде може да се използва HTML 4.01 / XHTML 1.0 етикет на документа (DTD) . S = строг (Strict), T = преходен (Transitional) и F = набор от рамки (Frameset).

таг описание DTD
<! –…–> Дефинира коментар STF
<! DOCTYPE> Определя типа на документа. STF
<a> Определя връзка (котва) STF
<abbr> Определя абревиатурата STF
<acronym> Дефинира съкращение STF
<address> Дефинира информация за контакт за автора / собственика на документа STF
<applet> Остаряло. Дефинира вградения аплет TF
<area /> Определя парцел на карта с изображения STF
<b> Дефинира удебелен текст. STF
<base /> Дефинира адрес по подразбиране или дестинация по подразбиране за всички връзки на страницата STF
<basefont /> Остаряло. Дефинира шрифта, цвета или размера на текста по подразбиране. TF
<bdo> Определя посоката на текста. STF
<big> Определя голям текст. STF
<blockquote> Определя дълъг цитат. STF
<body> Дефинира тялото на документа. STF
<br /> Определя прекъсване на реда STF
<button> Определя бутон STF
<caption> Определя заглавие на таблицата STF
<center> Остаряло. Определя центриран текст TF
<cite> Определя цитат STF
<code> Определя текста на компютърен код STF
<col /> Определя стойностите на атрибутите за една или повече колони на таблица  STF
<colgroup> Определя група колони в таблица за форматиране. STF
<dd> Дефинира описание на термина в списъка с дефиниции. STF
<del> Определя изтрития текст STF
<dfn> Определя термина дефиниция STF
<dir> Остаряло. Определя списък на директории TF
<div> Служи за групиране на елементи в документ. STF
<dl> Определя списък с дефиниции STF
<dt> Определя термина (елемент) от списъка с дефиниции STF
<eм> Определя текст с акценти. STF
<fieldset> Определя рамка около елементи във форма. STF
<font> Остаряло. Определя шрифта, цвета и размера на текста. TF
<form> Определя HTML форма за въвеждане от потребителя. STF
<frame /> Определя прозорец (рамка) в набор от рамки F
<frameset> Определя набор от рамки. F
<h1> – <h6> Определя HTML заглавки STF
<head> Определя информация за документа STF
<hr /> Определя хоризонтална линия. STF
<html> Определя HTML документ STF
<i> Определя курсив (наклонен) текст STF
<iframe> Определя вградена рамка TF
<img /> Определя изображение STF
<input /> Определя поле за въвеждане STF
<ins> Открива поставен текст STF
<Isindex> Остаряло. Определя индекса за търсене, свързан с документа. TF
<kbd> Определя текст на клавиатурата STF
<label> Дефинира етикет за входен елемент. STF
<legend> Дефинира заглавие за елемента набор от полета. STF
<li> Определя списък STF
<link /> Дефинира връзка към документ към външен ресурс STF
<map> Определя карта на изображението STF
<menu> Остаряло. Определя меню TF
<meta /> Дефинира метаданни за HTML документ STF
<noframes> Определя алтернативно съдържание за потребители, чиито браузъри не поддържат рамки. TF
<noscript> Определя алтернативно съдържание за потребители, чиито браузъри не поддържат клиентски скриптове STF
<object> Определя вграден обект STF
<ol> Определя подреден списък. STF
<optgroup> Определя група от свързани опции в списък за избор. STF
<option> Определя опция в списък за избор. STF
<p> Определя параграф STF
<param /> Дефинира параметър за обект. STF
<pre> Определя предварително форматиран текст STF
<q> Определя кратък цитат. STF
<s> Остаряло. Дефинира очертан текст TF
<samp> Дефинира извадка от компютърен код. STF
<script> Дефинира клиентски скрипт STF
<select> Определя списък за избор (падащ списък) STF
<small> Определя малък текст. STF
<span> Служи за групиране на елементи в документ. STF
<strike> Остаряло. Дефинира очертан текст TF
<strong> Определя текст с акценти. STF
<style> Дефинира информация за стил за документ STF
<sub> Дефинира индекс STF
<sup> Дефинира суперскрипт STF
<table> Определя таблица STF
<tbody> Групира съдържанието на тялото на таблицата STF
<td> Определя клетка в таблица STF
<textarea> Определя многоредово поле за въвеждане на текст. STF
<tfoot> Групира съдържанието на колонтитула на таблица STF
<th> Дефинира заглавна клетка в таблица STF
<tread> Групира съдържанието на заглавията на таблицата STF
<title> Определя заглавието на документа. STF
<tr> Определя ред в таблица STF
<tt> Дефинира телетекстов текст STF
<u> Остаряло. Дефинира подчертан текст. TF
<ul> Определя нередовен списък. STF
<var> Определя променлива част от текста STF
<xmp> Остаряло. Определя предварително форматиран текст  

Вашият коментар