Уроци по HTML

HTML- Курсори

Типът на курсира,който ще бъде показван над всеки елемент,може да бъде определен със стиловото свойство cursor
Най-често срещаните стойности на курсора са:
*crosshair – курсор за селекция
*default – курсор по подразбиране
*help – индикатор за налична помощ
*move – преместване на селектирания обект
*pointer – за индикация на връзка
*resize – индикатор за рамка на прозорец и възможност за промяна на размера му
*text – курсор за селекция на текст
*url – специфициране на адреса на курсор с отдалечено местоположение
*wait – индикатор за заета програма

Кърсорът за промяна на размера на прозорец представлята стрелка,насочена в някаква посока и в зависимост от това можете да го зададете като n-resize , s-resize , w-resize , e-resize , ne-resize , nw-resize или sw-resize

Можете да изберете и потребителски курсор,като специфициране местоположението му със специалната дума url например:

cursor:url ("http://domain/papka/potrebitelski_cursor.cur")

Адресът се задава като абсолютен или относителен и се поставя последователно между кавички и скоби,предшестван от url:.

Вашият коментар