Уроци по HTML

HTML урок 3 атрибути

Предишен урок: HTML урок 2 Примери и Елементи

HTML атрибути

  • HTML елементите може да имат атрибути
  • Атрибутите предоставят допълнителна информация за даден артикул.
  • Атрибутите винаги са посочени в началния маркер.
  • Атрибутите са в двойки име/стойност, например: name = „value“

Пример за атрибут

HTML връзките са дефинирани в маркера <a>. Адресът на връзката е посочен в атрибута href:

<a href=“http://web-tourist.net/“>web tourist</a>

Така изглежда на страницата линка

Винаги поставяйте котировки за стойности на атрибутите

Стойностите на атрибутите трябва винаги да бъдат затворени в кавички.

Обикновено се използват двойни кавички, но са разрешени и единични кавички.

Съвет: В някои редки ситуации, когато самата стойност на атрибута съдържа кавички, е необходимо да се използват единични кавички: name = ‘Иван „Иво“ Петров „

HTML съвет: Използвайте низови атрибути

Имената на атрибутите и стойностите на атрибутите не зависят от регистъра.

Консорциумът от World Wide Web (W3C) обаче препоръчва малки атрибути / стойности на атрибути в HTML 4.

По-новите версии на (X) HTML изискват малки атрибути.

Каталог на HTML атрибути

По-долу е даден списък на някои атрибути, които са стандартни за повечето HTML елементи:

атрибут стойност описание
class име на класа Указва името на клас за елемента.
id идентификатор Посочва уникален идентификатор за даден артикул.
style определение за стил Указва стил на вграждане за елемент.
title текст подсказка  Показва допълнителна информация за артикула (показва се подсказка)

Езикови атрибути

Не се използва в base, br, frame, frameset, hr, iframe, param и script елементи.

атрибут стойност описание
dir ltr
rtl
Указва посоката на текста за съдържанието на елемент
lang LanguageID Указва езиковия код за съдържанието на елемента. 
xml: lang LANGUAGE_CODE Указва езиковия код за съдържанието на елемент в XHTML документи. 

Атрибути на клавиатурата

атрибут стойност описание
accesskey символ Посочва бърз клавиша за достъп до елемент
tabindex числото Определя реда на раздела на елемента.

Стандартни атрибути на събитията

HTML 4 добави възможността да реагира на събития в браузъра, например да стартира JavaScript скрипт, когато потребителят кликне върху елемент.

За да научите повече за програмирането на реакции на събития, моля, посетете нашите уроци за JavaScript и нашите уроци за DHTML.

По-долу са стандартните атрибути на събитията, които могат да бъдат вмъкнати в HTML / XHTML елементи за дефиниране на реакциите на събитията.

Събития <body> и <frameset>

Двата атрибута по-долу могат да се използват само в <body> или <frameset>:

атрибут стойност описание
onload Скрипт Скриптът, който се изпълнява при зареждане на документа
onunload Скрипт Скриптът, който се изпълнява при качване на документа (затваряне на страницата)

Форма събития

Атрибутите по-долу могат да бъдат използвани във формулярни елементи:

атрибут стойност описание
onblur Скрипт Скриптът се изпълнява, когато елемент губи фокус
onchange Скрипт Изпълнение на скрипт, когато елемент се промени
onfocus Скрипт Скриптът се изпълнява, когато елемент получи фокус
onreset Скрипт Изпълнение на скрипта, когато формата е нулирана
onselect Скрипт Изпълнение на скрипта, когато е избран елемент
onsubmit Скрипт Сценарият, който се изпълнява при подаване на формата

Изображение Събития

Атрибутът по-долу може да се използва с елемента img:

атрибут стойност описание
onabort Скрипт Изпълнение на скрипта, когато зареждането на изображението е прекъснато

Събития на клавиатурата

Използва се във всички елементи, с изключение на база, bdo, br, frame, frameset, head, html, iframe, meta, param, script, style и title.

атрибут стойност описание
onkeydown Скрипт Скриптът се изпълнява при натискане на клавиш
onkeypress Скрипт Скрипт, който се стартира, когато се натисне клавиш и след това се освободи
onkeyup Скрипт Скриптът се изпълнява при освобождаване на клавиша

Събития на мишката

Използва се във всички елементи, с изключение на база, bdo, br, frame, frameset, head, html, iframe, meta, param, script, style и title.

атрибут стойност описание
OnClick Скрипт Скриптът се изпълнява при щракване с мишката
ondblclick Скрипт Кликнете два пъти върху скрипта
onmousedown Скрипт Скриптът, който се стартира, когато щракнете върху мишката
onmousemove Скрипт Скриптът, който се изпълнява, когато показалецът на мишката се движи
onmouseout Скрипт Скрипт, който се изпълнява, когато показалеца на мишката се движи извън елемента
onmouseover Скрипт Скрипт, който се изпълнява, когато мишката се движи върху елемент
onmouseup Скрипт Скриптът, който се стартира, когато пуснете бутона на мишката

Прочетете още: HTML урок 4 заглавия и параграфи

Вашият коментар