php-fusion: Articles в профила

Автор: xainiken

Това е един мод който показва в профила на потребителя какви статии е написал, а ако не е написал нито 1 статия не показва нищо.

Да започваме:

Отворете profile.php ( намира се в главната директория на сайта Ви ) и намерете

<tr>
<td width='1%' class='tbl1' style='white-space:nowrap'><b>".$locale['u043']."</b></td>
<td class='tbl1'>".number_format($data['user_posts'])."</td>
</tr>
</table>\n";

след него добавете

//Тук започва кода за статиите
$chk_articles = dbcount('(article_id)','articles','(article_name = '.$lookup.')');

if($chk_articles > 0) {
echo "<p> </p>";
opentable("Потребителски статии");

echo "
<table align='center' cellpadding='0' cellspacing='1' class='tbl-border'>
<tr>
<td class='tbl2' width='300'><b>".$locale['035']."</b></td>
<td class='tbl2' width='300'><b>Категория</b></td>
<td class='tbl2' width='100'><b>".$locale['044']."</b></td>
<td class='tbl2' width='100'><b>".$locale['043']."</b></td>
</tr>";

$qry_articles = dbquery("
SELECT
a.article_id, a.article_cat, a.article_subject,
a.article_reads, ac.article_cat_name,
COUNT(c.comment_id) as comment_count
FROM ".$db_prefix."articles a
INNER JOIN ".$db_prefix."article_cats ac ON a.article_cat = ac.article_cat_id
LEFT JOIN ".$db_prefix."comments c ON (a.article_id = c.comment_item_id AND c.comment_type = 'A')
WHERE a.article_name = ".$lookup."
GROUP BY
a.article_id, a.article_cat, a.article_subject,
a.article_reads, ac.article_cat_name");

if ($qry_articles) {
$i = 0;
while ($a_data = dbarray($qry_articles)) {

$article_subject = stripslashes($a_data['article_subject']);

$cell_color = ($i % 2 == 0 ? "tbl1" : "tbl2");

$i++;

echo "
<tr>
<td class='$cell_color'>
<a href='readarticle.php?article_id=".$a_data['article_id']."'>".$article_subject."</a>
</td>
<td class='$cell_color'>
<a href='articles.php?cat_id=".$a_data['article_cat']."'>".$a_data['article_cat_name']."</a>
</td>
<td class='$cell_color'>".$a_data['article_reads']."</td>
<td class='$cell_color'>".$a_data['comment_count']."</td>
</tr>";
}
} else {
echo '
<tr>
<td class="tbl1" colspan="4">Error</td>
</tr>
';
}
echo '</table>';
closetable();
}
//Тук свършва кода за статиите

Запишете файла и готово Smile

Ако пък Потребителски статии и Категория не излизат на български тогава:

отворете locale/вашият_език/members-profile.php и намерете


?>

преди него добавете

$locale['z893'] = "Категория";
$locale['z894'] = "Потребителски статии";

след това отворете вече обновения profile.php и намерете

opentable("Потребителски статии");

и го заменете с

opentable("".$locale['z894']."");

после в същия файл намерете

<td class='tbl2' width='300'><b>Категория</b></td>

и го заменете с

<td class='tbl2' width='300'><b>".$locale['z893']."</b></td>

запазете и затворете всички файлове и готово.

Вашият коментар