Учи JavaScript

Последно от twitter

Автор: Styl3rbg

Урока е доста лесен и мисля, че всеки ще се справи!

За начало ни е нужен само един файл – index.html с следното съдържание:

<script type="text/javascript">

function twitterCallback2(twitters) {
var statusHTML = [];
for (var i=0; i<twitters.length; i++){
var username = twitters[i].user.screen_name;
var status = twitters[i].text.replace(/((https?|s?ftp|ssh)\:\/\/[^"\s\<\>]*[^.,;'">\:\s\<\>\)\]\!])/g, function(url) {
return '<a href="'+url+'">'+url+'</a>';
}).replace(/\B@([_a-z0-9]+)/ig, function(reply) {
return reply.charAt(0)+'<a href="http://twitter.com/'+reply.substring(1)+'">'+reply.substring(1)+'</a>';
});
statusHTML.push('<span>'+status+'</span> <a style="font-size:85%" href="http://twitter.com/'+username+'/statuses/'+twitters[i].id_str+'">'+relative_time(twitters[i].created_at)+'</a>');
}
document.getElementById('posledno_ot_twitter').innerHTML = statusHTML.join('');
}

function relative_time(time_value) {
var values = time_value.split(" ");
time_value = values[1] + " " + values[2] + ", " + values[5] + " " + values[3];
var parsed_date = Date.parse(time_value);
var relative_to = (arguments.length > 1) ? arguments[1] : new Date();
var delta = parseInt((relative_to.getTime() - parsed_date) / 1000);
delta = delta + (relative_to.getTimezoneOffset() * 60);

if (delta < 60) {
return 'преди минута';
} else if(delta < 120) {
return 'преди две минути';
} else if(delta < (60*60)) {
return 'преди ' + (parseInt(delta / 60)).toString() + ' минути';
} else if(delta < (120*60)) {
return 'преди час';
} else if(delta < (24*60*60)) {
return 'преди ' + (parseInt(delta / 3600)).toString() + ' часа';
} else if(delta < (48*60*60)) {
return 'преди ден';
} else {
return 'преди ' + (parseInt(delta / 86400)).toString() + ' дни';
}
}
</script>
<div id="posledno_ot_twitter">

</div>
<script type="text/javascript" src="http://twitter.com/statuses/user_timeline/{USERNAME_IN_TWITTER}.json?callback=twitterCallback2&count=5"></script>

Където е {USERNAME_IN_TWITTER} пишете username-а ви, а където е &count=5 е за колко статуса да бъдат показани

 

Вашият коментар