visual basic уроци

Прост Калкулатор Изговарящ Резултата

Автор: IzKuFeLiQqQqQ

Здравейте! Ще ви покажа как направите прост калкулатор с помощта на Visual Basic.

Използвани контролери:
• 2 броя TextBox – За въвеждане на 2-те стойности за изчисление
• 4 броя RadioButton – Избор на съответната функция за изчисление
• 1 брой Label – За извеждане на резултата от изчислението
• 1 брой Button – Задава команда за изчисление и извеждане на резултата в Label

Допълнителна информация:
• За създаването на програмата е използвана Microsoft Visual Studio 2010
• При натискане на бутона “Calculate” програмата изговаря резултата, използвайки библиотеката SAPI.SPVoice!

Стъки за създаването на програмата

 1. От менюто “File” на Microsoft Visual Studio 2010 избираме “New Project” и избираме “Windows Forms Application”
 2. В появилата се форма добавяме следните контролери използвайки ToolBox-a в лявата част на екрана:
  • 2 TextBox
  • 4 RadioButtons
  • 1 Label
  • 1 Button

Забележка: Можете да ги подредите както желаете! Аз лично съм избрал всичко да е едно под друго, в съответствие с написания код и предаване на естетически вид.

 1. Даваме двоен клик на бутона за изчисление(Button1), за да ни се отвори Code Window и въвеждаме следното:
Public Class Form1

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click 'При клик на Button1
Dim p1 = CreateObject("SAPI.spvoice") 'Добавяме библиотеката за изговор
Dim p2 = "" 'Създаваме си променлива, която по-късно ще приеме резултата от изчисленията
If RadioButton1.Checked Then 'Проверяваме дали първия бутон за избор е чекнат
p2 = Val(TextBox1.Text) + Val(TextBox2.Text) 'Ако е събираме стойностите от 2та TextBox и ги запазваме в променливата p2
ElseIf RadioButton2.Checked Then 'Проверяваме дали втория бутон за избор е чекнат
p2 = Val(TextBox1.Text) - Val(TextBox2.Text) 'Ако е изваждаме стойностите от 2та TextBox и ги запазваме в променливата p2
ElseIf RadioButton3.Checked Then 'Проверяваме дали третия бутон за избор е чекнат
p2 = Val(TextBox1.Text) * Val(TextBox2.Text) 'Ако е умножаваме стойностите от 2та TextBox и ги запазваме в променливата p2
ElseIf RadioButton4.Checked Then 'Проверяваме дали четвъртия бутон за избор е чекнат
p2 = Val(TextBox1.Text) / Val(TextBox2.Text) 'Ако е делим стойностите от 2та TextBox и ги запазваме в променливата p2
End If
Label1.Text = "Резултата е " + p2.ToString 'Извеждаме в Label1 стойноста на p2
p1.Speak("the result is " + p2.ToString) 'Изговаряме резултата
End Sub

End Class

Програмата е завършена!

Вече имаме напълно завършен просто калкулатор изговарящ резултата от изчислението!

За да изпробваме програмата отиваме в менюто “Debug” и избираме “Start Debugging”. Програмата ще се отвори и остава да въведем 2-те стойности които ще изчисляваме, метода на изчисление и натиснем бутона за изпълнение. В програмата, под бутона ще се появи резултата, и ще се възпроизведе глас изговарящ резултата.

Надявам се урока да ви хареса, въпреки че е елементарен 🙂

Файловете от проекта във Visual Studio 2010

При проблеми или въпроси ми пишете на ЛС или в форума :)!

Урока е авторски и забранявам копирането му в други сайтове без разрешението ми или това на администраторите!!!

Вашият коментар