Размер на папка с PHP

Автор: index

В този урок ще разгледаме един код показва колко е голяма дадена директория.

<?php
function GetFolderSize($d ="." ) {
// © kasskooye and patricia benedetto
$h = @opendir($d);
if($h==0)return 0;

while ($f=readdir($h)){
if ( $f!= "..") {
$sf+=filesize($nd=$d."/".$f);
if($f!="."&&is_dir($nd)){
$sf+=GetFolderSize ($nd);
}
}
}
closedir($h);
return $sf ;
}
?>

Изграждаме функцията GetFolderSize.
Тази функция чете директорията като на всеки един файл прилага функцията filesize.Тя показва размера на файла.
И така след като обходи всичките файлове и прибавя към $sf предходнато стойност на останалите файлове я изкава тръща.
Именно return $sf връща стойноста.
Онагледяване на резултата:

<?php
echo " The Folder Size is : " . GetFolderSize( $path ) . " Bytes";
?>

УРОКА НЕ Е АВТОРСКИ.Урока е преведен и дообяснен от мен.

Вашият коментар