Вземане на данните от Х таблица при създадена "custom page"

Ticketa

Registered
Привет,
Захванах се с нещо, което ми стърка нервите последните няколко дни :lol:

Стигах до последната стъпка от задачата, а именно: Администратора да вижда запазените данни от базата данни и при желание да ги одобрява или неодобрява.


В момента съм използал тази "красота" за създаване на "къстъм плъгин"
Код:
// Custom Post Type: Roomtype
if (!function_exists('room_reservation')) {
  add_action('init', 'room_reservation', 0);
  function room_reservation()
  {
    $labels = array(
      'name' => _x('Reservation', 'Post Type General Name', 'starhotel'),
      'singular_name' => _x('Reservation', 'Post Type Singular Name', 'starhotel'),
      'menu_name' => __('Reservation', 'starhotel'),
      'all_items' => __('All Reservation', 'starhotel'),
      'view_item' => __('View Reservation', 'starhotel'),
      'search_items' => __('Search Reservation', 'starhotel'),
      'not_found' => __('No Reservation found', 'starhotel'),
      'not_found_in_trash' => __('No Reservation found in Trash', 'starhotel'),
    );
    $rewrite = array(
      'slug' => _x( 'Reservation', 'URL slug', 'starhotel' ),
      'with_front'     => true,
      'pages'        => true,
      'feeds'        => true,
    );
    $args = array(
      'label' => __('Reservation', 'starhotel'),
      'description' => __('Accommodation room Reservation', 'starhotel'),
      'labels' => $labels,
      'hierarchical' => false,
      'public' => true,
      'show_ui' => true,
      'show_in_menu' => true,
      'show_in_nav_menus' => true,
      'show_in_admin_bar' => true,
      'menu_position' => 5,
      'can_export' => true,
      'has_archive' => true,
      'exclude_from_search' => true,
      'publicly_queryable' => true,
      'rewrite' => $rewrite,
      'menu_icon' => 'dashicons-star-filled',
      
      'capability_type' => 'page',
        'capabilities' => array(
        'create_posts' => false, // Removes support for the "Add New" function ( use 'do_not_allow' instead of false for multisite set ups )
      ),
      'map_meta_cap' => true, // Set to `false`, if users are not allowed to edit/delete existing posts
    );
    register_post_type('room_reservation', $args);
    
  }
}


Този код ми създава страница в админ панела и добавя страницата в менюто. Страницата се казва: Reservation. Там, нямаш опция да добавяш или изтриваш (въпреки, че ако има как да добавям в специфична таблица, която съм създал бих го ползвал като опция)


Идеята ми е как мога в този код да извикам данните запаметени от таблица:
Код:
	CREATE TABLE `wp_calendar_reservation` (
	 `cr_id` int(100) NOT NULL,
	 `client_email` varchar(100) DEFAULT NULL,
	 `client_phone` varchar(100) DEFAULT NULL,
	 `client_checkin` varchar(100) DEFAULT NULL,
	 `client_checkout` varchar(100) DEFAULT NULL,
	 `client_room` varchar(100) DEFAULT NULL,
	 `client_adults` varchar(100) DEFAULT NULL,
	 `client_children` varchar(100) DEFAULT NULL,
	 `approve` int(11) NOT NULL DEFAULT 1
	) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

Когато има нова резервация администратора да дава отметка за одобрение / неодобрение и да променя статуса в полето "approve"

Същност, ако има вариант да използвам тази таблица и да редактирам/добавям/изтривам (CRUD) ще е прекрасно през админ панела.


Проблема ми е, че "надграждам" някакъв скапан плъгин, който до момента е работел на принципа:
Въведи (във формуляр) => Изпрати (мейл)
 

Ticketa

Registered
Подкарах го от към визуализация на данните така:


Код:
function print_room_reservation_title() {
  global $wpdb;
  echo "<h1>Резервации</h1>";
	$PlugGetCalendarQuery = $wpdb->get_results("SELECT * FROM `wp_calendar_reservation`;"); //вземане на всички събития от базата данни
	if ( count($PlugGetCalendarQuery) > 0 ) {
	  echo "<table class=\"wp-list-table widefat fixed striped posts\">";
	  echo "<thead>";
	  echo "<tr>";
	  echo "<td>Телефон</td>";
	  echo "<td>Мейл</td>";
	  echo "<td>Тип стая</td>";
	  echo "<td>Гости</td>";
	  echo "<td>Деца</td>";
	  echo "<td>Дата на резервация</td>";
	  echo "<td>Дата на напускане</td>";
	  echo "</tr>";
	  echo "</thead>";
  	foreach( $PlugGetCalendarQuery as $wp_calendar_row ) {
  	  echo "<tr>";
  	  echo "<td>".$wp_calendar_row->client_phone."</td>";
  	  echo "<td>".$wp_calendar_row->client_email."</td>";
  	  echo "<td>".$wp_calendar_row->client_room."</td>";
  	  echo "<td>".$wp_calendar_row->client_adults."</td>";
  	  echo "<td>".$wp_calendar_row->client_children."</td>";
  	  echo "<td>".$wp_calendar_row->client_checkin."</td>";
  	  echo "<td>".$wp_calendar_row->client_checkout."</td>";
  	  echo "</tr>";
  	}
	  echo "</table>";
	} else {
	  echo 'Съжаляваме, но в базата от данни липсва информация за резервации';
	}
}
function room_reservation_admin_menu() {
 add_menu_page(
  'Резервации',// page title 
  'Резервации',// menu title 
  'manage_options',// capability 
  'room_reservation',// menu slug 
  'print_room_reservation_title' // callback function 
 ); 
} 
add_action( 'admin_menu', 'room_reservation_admin_menu', -30 );

Остава да накарам add_action да премести най-горе в менюто плъгина и някак си да създам опция за промяна на ОДОБРЕН/НЕОДОБРЕН
 

Ticketa

Registered
//offtopic
Точно това имах предвид, че това с което се "разправям" в момента е тотално насра*но - за времето, което му отделям да съм написал на Laravel някакъв сайт.. Не съм чел документацията поради простата причина, че бягам от wordpress като дявол от тамян. Благодаря.
 

Горе