Въпрос за инфото в балонче.

admin, защо не едитнеш урока за балончето и да добавиш нововъведението с аватара :)
 
Access каза:
admin, защо не едитнеш урока за балончето и да добавиш нововъведението с аватара :)
добра идея...ще чакам с нетърпение :)
 
Ако има някаде дай да го погледна да го тествам и ако успея аз ще драсна бре :) има интерес
 
prf каза:
Ако има някаде дай да го погледна да го тествам и ако успея аз ще драсна бре :) има интерес

:)

Този МОД съм го писал аз.
Затова дават зор.
Ако имаше откъде да го видиш щеше да ми е по-лесно.
 
И без това я има тази тема друг въпрос почти по нея само че за друг урок:
Как да направя още рангове в други цветове?
 
Урока за новия МОД "с аватара" вече е пуснат.
НЯкой да го тества, защото аз не съм го тествал.
 
Оф незнам аз ли огелпих нещо ама се получава тва
Код:
Parse error: parse error in c:\appserv\www\phpbb2\includes\page_header.php on line 177
пс. Трябва ли да съм добавил първо първия скрипт само за инфото ? че чак тогава да мъча втория ?
 
Код:
$user_online_link = ' <a '.$balon.' href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . "=" . $row['user_id']) . '"' . $style_color .'>' . $row['username'] . '</a>'; 
$logged_visible_online++; 
} 
else 
{ 
$user_online_link = '<a '.$balon.' href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . "=" . $row['user_id']) . '"' . $style_color .'><i>' . $row['username'] . '</i></a>'; 
$logged_hidden_online++; 
}
след него празно място
117 :
Код:
 else
Това е
 
Взимам директно от твоя урок
Код:
Търсите следните редове: 

if ( $row['user_allow_viewonline'] ) 
{ 
$user_online_link = '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . "=" . $row['user_id']) . '"' . $style_color .'>' . $row['username'] . '</a>'; 
$logged_visible_online++; 
} 
else 
{ 
$user_online_link = '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . "=" . $row['user_id']) . '"' . $style_color .'><i>' . $row['username'] . '</i></a>'; 
$logged_hidden_online++; 
}
Е на тези редове след } има празно място следващия ред(117) e else и точно там е грешката
 
Не трябва да има else!

Дай кода от твоя форум за да ти кажа какво си омазал. :)

Дай го целия ако трябва.
Там съм описал всичко както трябва.
КАкво да махнеш и какво да сложиш вместо него.Дай да видя.
Може и аз да съм сгрешил.
 
Става въпрос за файла в дир INCLUDES !
Код:
<?php
/***************************************************************************
 *               page_header.php
 *              -------------------
 *  begin        : Saturday, Feb 13, 2001
 *  copyright      : (C) 2001 The phpBB Group
 *  email        : support@phpbb.com
 *
 *  $Id: page_header.php,v 1.106.2.22 2004/03/01 16:46:37 psotfx Exp $
 *
 *
 ***************************************************************************/

/***************************************************************************
 *
 *  This program is free software; you can redistribute it and/or modify
 *  it under the terms of the GNU General Public License as published by
 *  the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
 *  (at your option) any later version.
 *
 ***************************************************************************/

if ( !defined('IN_PHPBB') )
{
	die("Hacking attempt");
}

define('HEADER_INC', TRUE);

//
// gzip_compression
//
$do_gzip_compress = FALSE;
if ( $board_config['gzip_compress'] )
{
	$phpver = phpversion();

	$useragent = (isset($_SERVER["HTTP_USER_AGENT"]) ) ? $_SERVER["HTTP_USER_AGENT"] : $HTTP_USER_AGENT;

	if ( $phpver >= '4.0.4pl1' && ( strstr($useragent,'compatible') || strstr($useragent,'Gecko') ) )
	{
		if ( extension_loaded('zlib') )
		{
			ob_start('ob_gzhandler');
		}
	}
	else if ( $phpver > '4.0' )
	{
		if ( strstr($HTTP_SERVER_VARS['HTTP_ACCEPT_ENCODING'], 'gzip') )
		{
			if ( extension_loaded('zlib') )
			{
				$do_gzip_compress = TRUE;
				ob_start();
				ob_implicit_flush(0);

				header('Content-Encoding: gzip');
			}
		}
	}
}

//
// Parse and show the overall header.
//
$template->set_filenames(array(
	'overall_header' => ( empty($gen_simple_header) ) ? 'overall_header.tpl' : 'simple_header.tpl')
);

//
// Generate logged in/logged out status
//
if ( $userdata['session_logged_in'] )
{
	$u_login_logout = 'login.'.$phpEx.'?logout=true&sid=' . $userdata['session_id'];
	$l_login_logout = $lang['Logout'] . ' [ ' . $userdata['username'] . ' ]';
}
else
{
	$u_login_logout = 'login.'.$phpEx;
	$l_login_logout = $lang['Login'];
}

$s_last_visit = ( $userdata['session_logged_in'] ) ? create_date($board_config['default_dateformat'], $userdata['user_lastvisit'], $board_config['board_timezone']) : '';

//
// Get basic (usernames + totals) online
// situation
//
$logged_visible_online = 0;
$logged_hidden_online = 0;
$guests_online = 0;
$online_userlist = '';

if (defined('SHOW_ONLINE'))
{

	$user_forum_sql = ( !empty($forum_id) ) ? "AND s.session_page = " . intval($forum_id) : ''; 
$sql = "SELECT u.username, u.user_id, u.user_allow_viewonline, u.user_level,u.user_regdate,u.user_avatar,u.user_posts, s.session_logged_in, s.session_ip 

		FROM ".USERS_TABLE." u, ".SESSIONS_TABLE." s
		WHERE u.user_id = s.session_user_id
			AND s.session_time >= ".( time() - 300 ) . "
			$user_forum_sql
		ORDER BY u.username ASC, s.session_ip ASC";
	if( !($result = $db->sql_query($sql)) )
	{
		message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not obtain user/online information', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
	}

	$userlist_ary = array();
	$userlist_visible = array();

	$prev_user_id = 0;
	$prev_user_ip = '';

	while( $row = $db->sql_fetchrow($result) )
	{
	//start web-tourist.net mod 
$potreb=$row['username']; 
$potreb='User: '.$potreb; 
$regdate = $row['user_regdate']; 
$start_time = date('m.d.y', $regdate); 
$topici=' Общо мнения: '.$row['user_posts']; 
$start_time="Регистрация: ".$start_time; 
$avatarat=$row['user_avatar']; 
if($avatarat!='') 
{ 
if(file_exists("images/avatars/$avatarat")) 
{ 
$blah = getimagesize("images/avatars/$avatarat"); 
$width1 = $blah[0]; 
$height1 = $blah[1]; 
$lkons=$height1/$width1; 
$height2=40; 
$width2=$height2/$lkons; 


$avatarat="<center><img height=40 width=$width2 src=images/avatars/$avatarat></center>"; 
} 
else 
{ 
$avatarat=""; 
} 
} 
$balon='onmouseover="return overlib(\' '.$start_time.'<br/>'.$topici.'<br/>'.$avatarat.'\',CAPTION, \' '.$potreb.'\');" onmouseout="return nd();" '; 
//end web-tourist.net mod 
		// User is logged in and therefor not a guest
		if ( $row['session_logged_in'] )
		{
			// Skip multiple sessions for one user
			if ( $row['user_id'] != $prev_user_id )
			{
				$style_color = '';
				if ( $row['user_level'] == ADMIN )
				{
					$row['username'] = '<b>' . $row['username'] . '</b>';
					$style_color = 'style="color:#' . $theme['fontcolor3'] . '"';
				}
				else if ( $row['user_level'] == MOD )
				{
					$row['username'] = '<b>' . $row['username'] . '</b>';
					$style_color = 'style="color:#' . $theme['fontcolor2'] . '"';
				}

				if ( $row['user_allow_viewonline'] ) 
{ 
$user_online_link = ' <a '.$balon.' href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . "=" . $row['user_id']) . '"' . $style_color .'>' . $row['username'] . '</a>'; 
$logged_visible_online++; 
} 
else 
{ 
$user_online_link = '<a '.$balon.' href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . "=" . $row['user_id']) . '"' . $style_color .'><i>' . $row['username'] . '</i></a>'; 
$logged_hidden_online++; 
} 

				else
				{
					$user_online_link = '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . "=" . $row['user_id']) . '"' . $style_color .'><i>' . $row['username'] . '</i></a>';
					$logged_hidden_online++;
				}

				if ( $row['user_allow_viewonline'] || $userdata['user_level'] == ADMIN )
				{
					$online_userlist .= ( $online_userlist != '' ) ? ', ' . $user_online_link : $user_online_link;
				}
			}

			$prev_user_id = $row['user_id'];
		}
		else
		{
			// Skip multiple sessions for one user
			if ( $row['session_ip'] != $prev_session_ip )
			{
				$guests_online++;
			}
		}

		$prev_session_ip = $row['session_ip'];
	}
	$db->sql_freeresult($result);

	if ( empty($online_userlist) )
	{
		$online_userlist = $lang['None'];
	}
	$online_userlist = ( ( isset($forum_id) ) ? $lang['Browsing_forum'] : $lang['Registered_users'] ) . ' ' . $online_userlist;

	$total_online_users = $logged_visible_online + $logged_hidden_online + $guests_online;

	if ( $total_online_users > $board_config['record_online_users'])
	{
		$board_config['record_online_users'] = $total_online_users;
		$board_config['record_online_date'] = time();

		$sql = "UPDATE " . CONFIG_TABLE . "
			SET config_value = '$total_online_users'
			WHERE config_name = 'record_online_users'";
		if ( !$db->sql_query($sql) )
		{
			message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not update online user record (nr of users)', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
		}

		$sql = "UPDATE " . CONFIG_TABLE . "
			SET config_value = '" . $board_config['record_online_date'] . "'
			WHERE config_name = 'record_online_date'";
		if ( !$db->sql_query($sql) )
		{
			message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not update online user record (date)', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
		}
	}

	if ( $total_online_users == 0 )
	{
		$l_t_user_s = $lang['Online_users_zero_total'];
	}
	else if ( $total_online_users == 1 )
	{
		$l_t_user_s = $lang['Online_user_total'];
	}
	else
	{
		$l_t_user_s = $lang['Online_users_total'];
	}

	if ( $logged_visible_online == 0 )
	{
		$l_r_user_s = $lang['Reg_users_zero_total'];
	}
	else if ( $logged_visible_online == 1 )
	{
		$l_r_user_s = $lang['Reg_user_total'];
	}
	else
	{
		$l_r_user_s = $lang['Reg_users_total'];
	}

	if ( $logged_hidden_online == 0 )
	{
		$l_h_user_s = $lang['Hidden_users_zero_total'];
	}
	else if ( $logged_hidden_online == 1 )
	{
		$l_h_user_s = $lang['Hidden_user_total'];
	}
	else
	{
		$l_h_user_s = $lang['Hidden_users_total'];
	}

	if ( $guests_online == 0 )
	{
		$l_g_user_s = $lang['Guest_users_zero_total'];
	}
	else if ( $guests_online == 1 )
	{
		$l_g_user_s = $lang['Guest_user_total'];
	}
	else
	{
		$l_g_user_s = $lang['Guest_users_total'];
	}

	$l_online_users = sprintf($l_t_user_s, $total_online_users);
	$l_online_users .= sprintf($l_r_user_s, $logged_visible_online);
	$l_online_users .= sprintf($l_h_user_s, $logged_hidden_online);
	$l_online_users .= sprintf($l_g_user_s, $guests_online);
}

//
// Obtain number of new private messages
// if user is logged in
//
if ( ($userdata['session_logged_in']) && (empty($gen_simple_header)) )
{
	if ( $userdata['user_new_privmsg'] )
	{
		$l_message_new = ( $userdata['user_new_privmsg'] == 1 ) ? $lang['New_pm'] : $lang['New_pms'];
		$l_privmsgs_text = sprintf($l_message_new, $userdata['user_new_privmsg']);

		if ( $userdata['user_last_privmsg'] > $userdata['user_lastvisit'] )
		{
			$sql = "UPDATE " . USERS_TABLE . "
				SET user_last_privmsg = " . $userdata['user_lastvisit'] . "
				WHERE user_id = " . $userdata['user_id'];
			if ( !$db->sql_query($sql) )
			{
				message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not update private message new/read time for user', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
			}

			$s_privmsg_new = 1;
			$icon_pm = $images['pm_new_msg'];
		}
		else
		{
			$s_privmsg_new = 0;
			$icon_pm = $images['pm_new_msg'];
		}
	}
	else
	{
		$l_privmsgs_text = $lang['No_new_pm'];

		$s_privmsg_new = 0;
		$icon_pm = $images['pm_no_new_msg'];
	}

	if ( $userdata['user_unread_privmsg'] )
	{
		$l_message_unread = ( $userdata['user_unread_privmsg'] == 1 ) ? $lang['Unread_pm'] : $lang['Unread_pms'];
		$l_privmsgs_text_unread = sprintf($l_message_unread, $userdata['user_unread_privmsg']);
	}
	else
	{
		$l_privmsgs_text_unread = $lang['No_unread_pm'];
	}
}
else
{
	$icon_pm = $images['pm_no_new_msg'];
	$l_privmsgs_text = $lang['Login_check_pm'];
	$l_privmsgs_text_unread = '';
	$s_privmsg_new = 0;
}

//
// Generate HTML required for Mozilla Navigation bar
//
if (!isset($nav_links))
{
	$nav_links = array();
}

$nav_links_html = '';
$nav_link_proto = '<link rel="%s" href="%s" title="%s" />' . "\n";
while( list($nav_item, $nav_array) = @each($nav_links) )
{
	if ( !empty($nav_array['url']) )
	{
		$nav_links_html .= sprintf($nav_link_proto, $nav_item, append_sid($nav_array['url']), $nav_array['title']);
	}
	else
	{
		// We have a nested array, used for items like <link rel='chapter'> that can occur more than once.
		while( list(,$nested_array) = each($nav_array) )
		{
			$nav_links_html .= sprintf($nav_link_proto, $nav_item, $nested_array['url'], $nested_array['title']);
		}
	}
}

// Format Timezone. We are unable to use array_pop here, because of PHP3 compatibility
$l_timezone = explode('.', $board_config['board_timezone']);
$l_timezone = (count($l_timezone) > 1 && $l_timezone[count($l_timezone)-1] != 0) ? $lang[sprintf('%.1f', $board_config['board_timezone'])] : $lang[number_format($board_config['board_timezone'])];
//
// The following assigns all _common_ variables that may be used at any point
// in a template.
//
$template->assign_vars(array(
	'SITENAME' => $board_config['sitename'],
	'SITE_DESCRIPTION' => $board_config['site_desc'],
	'PAGE_TITLE' => $page_title,
	'LAST_VISIT_DATE' => sprintf($lang['You_last_visit'], $s_last_visit),
	'CURRENT_TIME' => sprintf($lang['Current_time'], create_date($board_config['default_dateformat'], time(), $board_config['board_timezone'])),
	'TOTAL_USERS_ONLINE' => $l_online_users,
	'LOGGED_IN_USER_LIST' => $online_userlist,
	'RECORD_USERS' => sprintf($lang['Record_online_users'], $board_config['record_online_users'], create_date($board_config['default_dateformat'], $board_config['record_online_date'], $board_config['board_timezone'])),
	'PRIVATE_MESSAGE_INFO' => $l_privmsgs_text,
	'PRIVATE_MESSAGE_INFO_UNREAD' => $l_privmsgs_text_unread,
	'PRIVATE_MESSAGE_NEW_FLAG' => $s_privmsg_new,

	'PRIVMSG_IMG' => $icon_pm,

	'L_USERNAME' => $lang['Username'],
	'L_PASSWORD' => $lang['Password'],
	'L_LOGIN_LOGOUT' => $l_login_logout,
	'L_LOGIN' => $lang['Login'],
	'L_LOG_ME_IN' => $lang['Log_me_in'],
	'L_AUTO_LOGIN' => $lang['Log_me_in'],
	'L_INDEX' => sprintf($lang['Forum_Index'], $board_config['sitename']),
	'L_REGISTER' => $lang['Register'],
	'L_PROFILE' => $lang['Profile'],
	'L_SEARCH' => $lang['Search'],
	'L_PRIVATEMSGS' => $lang['Private_Messages'],
	'L_WHO_IS_ONLINE' => $lang['Who_is_Online'],
	'L_MEMBERLIST' => $lang['Memberlist'],
	'L_FAQ' => $lang['FAQ'],
	'L_USERGROUPS' => $lang['Usergroups'],
	'L_SEARCH_NEW' => $lang['Search_new'],
	'L_SEARCH_UNANSWERED' => $lang['Search_unanswered'],
	'L_SEARCH_SELF' => $lang['Search_your_posts'],
	'L_WHOSONLINE_ADMIN' => sprintf($lang['Admin_online_color'], '<span style="color:#' . $theme['fontcolor3'] . '">', '</span>'),
	'L_WHOSONLINE_MOD' => sprintf($lang['Mod_online_color'], '<span style="color:#' . $theme['fontcolor2'] . '">', '</span>'),

	'U_SEARCH_UNANSWERED' => append_sid('search.'.$phpEx.'?search_id=unanswered'),
	'U_SEARCH_SELF' => append_sid('search.'.$phpEx.'?search_id=egosearch'),
	'U_SEARCH_NEW' => append_sid('search.'.$phpEx.'?search_id=newposts'),
	'U_INDEX' => append_sid('index.'.$phpEx),
	'U_REGISTER' => append_sid('profile.'.$phpEx.'?mode=register'),
	'U_PROFILE' => append_sid('profile.'.$phpEx.'?mode=editprofile'),
	'U_PRIVATEMSGS' => append_sid('privmsg.'.$phpEx.'?folder=inbox'),
	'U_PRIVATEMSGS_POPUP' => append_sid('privmsg.'.$phpEx.'?mode=newpm'),
	'U_SEARCH' => append_sid('search.'.$phpEx),
	'U_MEMBERLIST' => append_sid('memberlist.'.$phpEx),
	'U_MODCP' => append_sid('modcp.'.$phpEx),
	'U_FAQ' => append_sid('faq.'.$phpEx),
	'U_VIEWONLINE' => append_sid('viewonline.'.$phpEx),
	'U_LOGIN_LOGOUT' => append_sid($u_login_logout),
	'U_GROUP_CP' => append_sid('groupcp.'.$phpEx),

	'S_CONTENT_DIRECTION' => $lang['DIRECTION'],
	'S_CONTENT_ENCODING' => $lang['ENCODING'],
	'S_CONTENT_DIR_LEFT' => $lang['LEFT'],
	'S_CONTENT_DIR_RIGHT' => $lang['RIGHT'],
	'S_TIMEZONE' => sprintf($lang['All_times'], $l_timezone),
	'S_LOGIN_ACTION' => append_sid('login.'.$phpEx),

	'T_HEAD_STYLESHEET' => $theme['head_stylesheet'],
	'T_BODY_BACKGROUND' => $theme['body_background'],
	'T_BODY_BGCOLOR' => '#'.$theme['body_bgcolor'],
	'T_BODY_TEXT' => '#'.$theme['body_text'],
	'T_BODY_LINK' => '#'.$theme['body_link'],
	'T_BODY_VLINK' => '#'.$theme['body_vlink'],
	'T_BODY_ALINK' => '#'.$theme['body_alink'],
	'T_BODY_HLINK' => '#'.$theme['body_hlink'],
	'T_TR_COLOR1' => '#'.$theme['tr_color1'],
	'T_TR_COLOR2' => '#'.$theme['tr_color2'],
	'T_TR_COLOR3' => '#'.$theme['tr_color3'],
	'T_TR_CLASS1' => $theme['tr_class1'],
	'T_TR_CLASS2' => $theme['tr_class2'],
	'T_TR_CLASS3' => $theme['tr_class3'],
	'T_TH_COLOR1' => '#'.$theme['th_color1'],
	'T_TH_COLOR2' => '#'.$theme['th_color2'],
	'T_TH_COLOR3' => '#'.$theme['th_color3'],
	'T_TH_CLASS1' => $theme['th_class1'],
	'T_TH_CLASS2' => $theme['th_class2'],
	'T_TH_CLASS3' => $theme['th_class3'],
	'T_TD_COLOR1' => '#'.$theme['td_color1'],
	'T_TD_COLOR2' => '#'.$theme['td_color2'],
	'T_TD_COLOR3' => '#'.$theme['td_color3'],
	'T_TD_CLASS1' => $theme['td_class1'],
	'T_TD_CLASS2' => $theme['td_class2'],
	'T_TD_CLASS3' => $theme['td_class3'],
	'T_FONTFACE1' => $theme['fontface1'],
	'T_FONTFACE2' => $theme['fontface2'],
	'T_FONTFACE3' => $theme['fontface3'],
	'T_FONTSIZE1' => $theme['fontsize1'],
	'T_FONTSIZE2' => $theme['fontsize2'],
	'T_FONTSIZE3' => $theme['fontsize3'],
	'T_FONTCOLOR1' => '#'.$theme['fontcolor1'],
	'T_FONTCOLOR2' => '#'.$theme['fontcolor2'],
	'T_FONTCOLOR3' => '#'.$theme['fontcolor3'],
	'T_SPAN_CLASS1' => $theme['span_class1'],
	'T_SPAN_CLASS2' => $theme['span_class2'],
	'T_SPAN_CLASS3' => $theme['span_class3'],

	'NAV_LINKS' => $nav_links_html)
);

//
// Login box?
//
if ( !$userdata['session_logged_in'] )
{
	$template->assign_block_vars('switch_user_logged_out', array());
}
else
{
	$template->assign_block_vars('switch_user_logged_in', array());

	if ( !empty($userdata['user_popup_pm']) )
	{
		$template->assign_block_vars('switch_enable_pm_popup', array());
	}
}

// Add no-cache control for cookies if they are set
//$c_no_cache = (isset($HTTP_COOKIE_VARS[$board_config['cookie_name'] . '_sid']) || isset($HTTP_COOKIE_VARS[$board_config['cookie_name'] . '_data'])) ? 'no-cache="set-cookie", ' : '';

// Work around for "current" Apache 2 + PHP module which seems to not
// cope with private cache control setting
if (!empty($_SERVER['SERVER_SOFTWARE']) && strstr($_SERVER['SERVER_SOFTWARE'], 'Apache/2'))
{
	header ('Cache-Control: no-cache, pre-check=0, post-check=0');
}
else
{
	header ('Cache-Control: private, pre-check=0, post-check=0, max-age=0');
}
header ('Expires: 0');
header ('Pragma: no-cache');

$template->pparse('overall_header');

?>
Tова е просто огромен код съжалявам по воля на АДМИНА :?
 
Махни това:

Код:
      else 
      { 
        $user_online_link = '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . "=" . $row['user_id']) . '"' . $style_color .'><i>' . $row['username'] . '</i></a>'; 
        $logged_hidden_online++; 
      }
Не си махнал това което съм описал.
 
В урока пише:

Махни:
Код:
if ( $row['user_allow_viewonline'] ) 
{ 
$user_online_link = '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . "=" . $row['user_id']) . '"' . $style_color .'>' . $row['username'] . '</a>'; 
$logged_visible_online++; 
} 
else 
{ 
$user_online_link = '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . "=" . $row['user_id']) . '"' . $style_color .'><i>' . $row['username'] . '</i></a>'; 
$logged_hidden_online++; 
}

ти си махнал само:

Код:
if ( $row['user_allow_viewonline'] ) 
{ 
$user_online_link = '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . "=" . $row['user_id']) . '"' . $style_color .'>' . $row['username'] . '</a>'; 
$logged_visible_online++; 
}

и затова е станало така.
 
Пак вади грешка в др ред ...
Код:
Parse error: parse error in c:\appserv\www\phpbb2\includes\page_header.php on line 188
Отново има else
 
Опа не барай нищо мисля че работи тряя да го направя на нов темплейт мисля че го направих ама съм скрил аватар опция
 
prf каза:
Пак вади грешка в др ред ...
Код:
Parse error: parse error in c:\appserv\www\phpbb2\includes\page_header.php on line 188
Отново има else

Е как така?
Нали махна само това:Код:
      else 
      { 
        $user_online_link = '<a href="' . append_sid("profile.$phpEx?mode=viewprofile&" . POST_USERS_URL . "=" . $row['user_id']) . '"' . $style_color .'><i>' . $row['username'] . '</i></a>'; 
        $logged_hidden_online++; 
      }

????

Дай пак кода на страницата ти за да видя какво си направил.
 

Горе