Импортиране на SQL с php - как

mizarck

Registered
Здравейте,
как мога да импортирам следният SQL в дадена таблица чрез php код
Код:
CREATE TABLE `wbg_auth_access` (
 `group_id` mediumint(8) NOT NULL default ''0'',
 `forum_id` smallint(5) unsigned NOT NULL default ''0'',
 `auth_view` tinyint(1) NOT NULL default ''0'',
 `auth_read` tinyint(1) NOT NULL default ''0'',
 `auth_post` tinyint(1) NOT NULL default ''0'',
 `auth_reply` tinyint(1) NOT NULL default ''0'',
 `auth_edit` tinyint(1) NOT NULL default ''0'',
 `auth_delete` tinyint(1) NOT NULL default ''0'',
 `auth_sticky` tinyint(1) NOT NULL default ''0'',
 `auth_announce` tinyint(1) NOT NULL default ''0'',
 `auth_vote` tinyint(1) NOT NULL default ''0'',
 `auth_pollcreate` tinyint(1) NOT NULL default ''0'',
 `auth_attachments` tinyint(1) NOT NULL default ''0'',
 `auth_mod` tinyint(1) NOT NULL default ''0'',
 KEY `group_id` (`group_id`),
 KEY `forum_id` (`forum_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
CREATE TABLE `wbg_banlist` (
 `ban_id` mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment,
 `ban_userid` mediumint(8) NOT NULL,
 `ban_ip` char(8) NOT NULL,
 `ban_email` varchar(255) default NULL,
 PRIMARY KEY (`ban_id`),
 KEY `ban_ip_user_id` (`ban_ip`,`ban_userid`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ;
CREATE TABLE `wbg_categories` (
 `cat_id` mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment,
 `cat_title` varchar(100) default NULL,
 `cat_order` mediumint(8) unsigned NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`cat_id`),
 KEY `cat_order` (`cat_order`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=2 ;
INSERT INTO `wbg_categories` VALUES (1, 'Oanoiaa eaoaai?ey', 10);
CREATE TABLE `wbg_config` (
 `config_name` varchar(255) NOT NULL,
 `config_value` varchar(255) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`config_name`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
INSERT INTO `wbg_config` VALUES ('config_id', '1');
INSERT INTO `wbg_config` VALUES ('board_disable', '0');
INSERT INTO `wbg_config` VALUES ('sitename', 'worldbg.org');
INSERT INTO `wbg_config` VALUES ('site_desc', 'Aacieaoii einoaee?aia ia oi?oie');
INSERT INTO `wbg_config` VALUES ('cookie_name', 'phpbb2mysql');
INSERT INTO `wbg_config` VALUES ('cookie_path', '/');
INSERT INTO `wbg_config` VALUES ('cookie_domain', '');
INSERT INTO `wbg_config` VALUES ('cookie_secure', '0');
INSERT INTO `wbg_config` VALUES ('session_length', '3600');
INSERT INTO `wbg_config` VALUES ('allow_html', '0');
INSERT INTO `wbg_config` VALUES ('allow_html_tags', 'b,i,u,pre');
INSERT INTO `wbg_config` VALUES ('allow_bbcode', '1');
INSERT INTO `wbg_config` VALUES ('allow_smilies', '1');
INSERT INTO `wbg_config` VALUES ('allow_sig', '1');
INSERT INTO `wbg_config` VALUES ('allow_namechange', '0');
INSERT INTO `wbg_config` VALUES ('allow_theme_create', '0');
INSERT INTO `wbg_config` VALUES ('allow_avatar_local', '0');
INSERT INTO `wbg_config` VALUES ('allow_avatar_remote', '0');
INSERT INTO `wbg_config` VALUES ('allow_avatar_upload', '0');
INSERT INTO `wbg_config` VALUES ('enable_confirm', '1');
INSERT INTO `wbg_config` VALUES ('allow_autologin', '1');
INSERT INTO `wbg_config` VALUES ('max_autologin_time', '0');
INSERT INTO `wbg_config` VALUES ('override_user_style', '0');
INSERT INTO `wbg_config` VALUES ('posts_per_page', '15');
INSERT INTO `wbg_config` VALUES ('topics_per_page', '50');
INSERT INTO `wbg_config` VALUES ('hot_threshold', '25');
INSERT INTO `wbg_config` VALUES ('max_poll_options', '10');
INSERT INTO `wbg_config` VALUES ('max_sig_chars', '255');
INSERT INTO `wbg_config` VALUES ('max_inbox_privmsgs', '50');
INSERT INTO `wbg_config` VALUES ('max_sentbox_privmsgs', '25');
INSERT INTO `wbg_config` VALUES ('max_savebox_privmsgs', '50');
INSERT INTO `wbg_config` VALUES ('board_email_sig', 'Thanks, The Management');
INSERT INTO `wbg_config` VALUES ('board_email', 'admin@mail.comm');
INSERT INTO `wbg_config` VALUES ('smtp_delivery', '0');
INSERT INTO `wbg_config` VALUES ('smtp_host', '');
INSERT INTO `wbg_config` VALUES ('smtp_username', '');
INSERT INTO `wbg_config` VALUES ('smtp_password', '');
INSERT INTO `wbg_config` VALUES ('sendmail_fix', '0');
INSERT INTO `wbg_config` VALUES ('require_activation', '0');
INSERT INTO `wbg_config` VALUES ('flood_interval', '15');
INSERT INTO `wbg_config` VALUES ('search_flood_interval', '15');
INSERT INTO `wbg_config` VALUES ('search_min_chars', '3');
INSERT INTO `wbg_config` VALUES ('max_login_attempts', '5');
INSERT INTO `wbg_config` VALUES ('login_reset_time', '30');
INSERT INTO `wbg_config` VALUES ('board_email_form', '0');
INSERT INTO `wbg_config` VALUES ('avatar_filesize', '6144');
INSERT INTO `wbg_config` VALUES ('avatar_max_width', '80');
INSERT INTO `wbg_config` VALUES ('avatar_max_height', '80');
INSERT INTO `wbg_config` VALUES ('avatar_path', 'images/avatars');
INSERT INTO `wbg_config` VALUES ('avatar_gallery_path', 'images/avatars/gallery');
INSERT INTO `wbg_config` VALUES ('smilies_path', 'images/smiles');
INSERT INTO `wbg_config` VALUES ('default_style', '1');
INSERT INTO `wbg_config` VALUES ('default_dateformat', 'D M d, Y g:i a');
INSERT INTO `wbg_config` VALUES ('board_timezone', '0');
INSERT INTO `wbg_config` VALUES ('prune_enable', '1');
INSERT INTO `wbg_config` VALUES ('privmsg_disable', '0');
INSERT INTO `wbg_config` VALUES ('gzip_compress', '0');
INSERT INTO `wbg_config` VALUES ('coppa_fax', '');
INSERT INTO `wbg_config` VALUES ('coppa_mail', '');
INSERT INTO `wbg_config` VALUES ('record_online_users', '2');
INSERT INTO `wbg_config` VALUES ('record_online_date', '1140351892');
INSERT INTO `wbg_config` VALUES ('server_name', 'www.worldbg.org');
INSERT INTO `wbg_config` VALUES ('server_port', '80');
INSERT INTO `wbg_config` VALUES ('script_path', '/phpBB-2.0.21/phpBB2/');
INSERT INTO `wbg_config` VALUES ('version', '.0.21');
INSERT INTO `wbg_config` VALUES ('rand_seed', '055e85acd98ac3abbec4a437a03b2177');
INSERT INTO `wbg_config` VALUES ('board_startdate', '1140322643');
INSERT INTO `wbg_config` VALUES ('default_lang', 'english');
CREATE TABLE `wbg_confirm` (
 `confirm_id` char(32) NOT NULL default '''',
 `session_id` char(32) NOT NULL default '''',
 `code` char(6) NOT NULL default '''',
 PRIMARY KEY (`session_id`,`confirm_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
CREATE TABLE `wbg_disallow` (
 `disallow_id` mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment,
 `disallow_username` varchar(25) NOT NULL default '''',
 PRIMARY KEY (`disallow_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ;
CREATE TABLE `wbg_forum_prune` (
 `prune_id` mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment,
 `forum_id` smallint(5) unsigned NOT NULL,
 `prune_days` smallint(5) unsigned NOT NULL,
 `prune_freq` smallint(5) unsigned NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`prune_id`),
 KEY `forum_id` (`forum_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ;
CREATE TABLE `wbg_forums` (
 `forum_id` smallint(5) unsigned NOT NULL,
 `cat_id` mediumint(8) unsigned NOT NULL,
 `forum_name` varchar(150) default NULL,
 `forum_desc` text,
 `forum_status` tinyint(4) NOT NULL default ''0'',
 `forum_order` mediumint(8) unsigned NOT NULL default ''1'',
 `forum_posts` mediumint(8) unsigned NOT NULL default ''0'',
 `forum_topics` mediumint(8) unsigned NOT NULL default ''0'',
 `forum_last_post_id` mediumint(8) unsigned NOT NULL default ''0'',
 `prune_next` int(11) default NULL,
 `prune_enable` tinyint(1) NOT NULL default ''0'',
 `auth_view` tinyint(2) NOT NULL default ''0'',
 `auth_read` tinyint(2) NOT NULL default ''0'',
 `auth_post` tinyint(2) NOT NULL default ''0'',
 `auth_reply` tinyint(2) NOT NULL default ''0'',
 `auth_edit` tinyint(2) NOT NULL default ''0'',
 `auth_delete` tinyint(2) NOT NULL default ''0'',
 `auth_sticky` tinyint(2) NOT NULL default ''0'',
 `auth_announce` tinyint(2) NOT NULL default ''0'',
 `auth_vote` tinyint(2) NOT NULL default ''0'',
 `auth_pollcreate` tinyint(2) NOT NULL default ''0'',
 `auth_attachments` tinyint(2) NOT NULL default ''0'',
 PRIMARY KEY (`forum_id`),
 KEY `forums_order` (`forum_order`),
 KEY `cat_id` (`cat_id`),
 KEY `forum_last_post_id` (`forum_last_post_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
INSERT INTO `wbg_forums` VALUES (1, 1, 'Oano Oi?oi', 'Oano iienaiea ia oi?oia', 0, 10, 1, 1, 1, NULL, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 3);
CREATE TABLE `wbg_groups` (
 `group_id` mediumint(8) NOT NULL auto_increment,
 `group_type` tinyint(4) NOT NULL default ''1'',
 `group_name` varchar(40) NOT NULL,
 `group_description` varchar(255) NOT NULL,
 `group_moderator` mediumint(8) NOT NULL default ''0'',
 `group_single_user` tinyint(1) NOT NULL default ''1'',
 PRIMARY KEY (`group_id`),
 KEY `group_single_user` (`group_single_user`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=4 ;
INSERT INTO `wbg_groups` VALUES (1, 1, 'Anonymous', 'Personal User', 0, 1);
INSERT INTO `wbg_groups` VALUES (2, 1, 'Admin', 'Personal User', 0, 1);
INSERT INTO `wbg_groups` VALUES (3, 1, '', 'Personal User', 0, 1);
CREATE TABLE `wbg_posts` (
 `post_id` mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment,
 `topic_id` mediumint(8) unsigned NOT NULL default ''0'',
 `forum_id` smallint(5) unsigned NOT NULL default ''0'',
 `poster_id` mediumint(8) NOT NULL default ''0'',
 `post_time` int(11) NOT NULL default ''0'',
 `poster_ip` char(8) NOT NULL,
 `post_username` varchar(25) default NULL,
 `enable_bbcode` tinyint(1) NOT NULL default ''1'',
 `enable_html` tinyint(1) NOT NULL default ''0'',
 `enable_smilies` tinyint(1) NOT NULL default ''1'',
 `enable_sig` tinyint(1) NOT NULL default ''1'',
 `post_edit_time` int(11) default NULL,
 `post_edit_count` smallint(5) unsigned NOT NULL default ''0'',
 PRIMARY KEY (`post_id`),
 KEY `forum_id` (`forum_id`),
 KEY `topic_id` (`topic_id`),
 KEY `poster_id` (`poster_id`),
 KEY `post_time` (`post_time`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=2 ;
INSERT INTO `wbg_posts` VALUES (1, 1, 1, 2, 972086460, '7F000001', '', 1, 0, 1, 0, NULL, 0);
CREATE TABLE `wbg_posts_text` (
 `post_id` mediumint(8) unsigned NOT NULL default ''0'',
 `bbcode_uid` char(10) NOT NULL default '''',
 `post_subject` char(60) default NULL,
 `post_text` text,
 PRIMARY KEY (`post_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
INSERT INTO `wbg_posts_text` VALUES (1, 'a08ded4d29', 'Aia?a aioee a aacieaoieyo ne oi?oi', 'Ca?aaaeoa,\r\nAei ae?aaoa oiaa niiauaiea oiaa icia?aaa ?a einoaeaoeyoa a i?aieiaea oniaoii\r\n\r\nIiey eco?eeoa oiaa niiauaiea');
CREATE TABLE `wbg_privmsgs` (
 `privmsgs_id` mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment,
 `privmsgs_type` tinyint(4) NOT NULL default ''0'',
 `privmsgs_subject` varchar(255) NOT NULL default ''0'',
 `privmsgs_from_userid` mediumint(8) NOT NULL default ''0'',
 `privmsgs_to_userid` mediumint(8) NOT NULL default ''0'',
 `privmsgs_date` int(11) NOT NULL default ''0'',
 `privmsgs_ip` char(8) NOT NULL,
 `privmsgs_enable_bbcode` tinyint(1) NOT NULL default ''1'',
 `privmsgs_enable_html` tinyint(1) NOT NULL default ''0'',
 `privmsgs_enable_smilies` tinyint(1) NOT NULL default ''1'',
 `privmsgs_attach_sig` tinyint(1) NOT NULL default ''1'',
 PRIMARY KEY (`privmsgs_id`),
 KEY `privmsgs_from_userid` (`privmsgs_from_userid`),
 KEY `privmsgs_to_userid` (`privmsgs_to_userid`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ;
CREATE TABLE `wbg_privmsgs_text` (
 `privmsgs_text_id` mediumint(8) unsigned NOT NULL default ''0'',
 `privmsgs_bbcode_uid` char(10) NOT NULL default ''0'',
 `privmsgs_text` text,
 PRIMARY KEY (`privmsgs_text_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
CREATE TABLE `wbg_ranks` (
 `rank_id` smallint(5) unsigned NOT NULL auto_increment,
 `rank_title` varchar(50) NOT NULL,
 `rank_min` mediumint(8) NOT NULL default ''0'',
 `rank_special` tinyint(1) default ''0'',
 `rank_image` varchar(255) default NULL,
 PRIMARY KEY (`rank_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=2 ;
INSERT INTO `wbg_ranks` VALUES (1, 'Site Admin', -1, 1, NULL);
CREATE TABLE `wbg_search_results` (
 `search_id` int(11) unsigned NOT NULL default ''0'',
 `session_id` char(32) NOT NULL default '''',
 `search_time` int(11) NOT NULL default ''0'',
 `search_array` text NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`search_id`),
 KEY `session_id` (`session_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
INSERT INTO `wbg_search_results` VALUES (1515787997, 'ce24e0d637d85acea915c6dcb119ee9d', 1140522540, 'a:7:{s:14:"search_results";s:1:"1";s:17:"total_match_count";i:1;s:12:"split_search";N;s:7:"sort_by";i:0;s:8:"sort_dir";s:4:"DESC";s:12:"show_results";s:6:"topics";s:12:"return_chars";i:200;}');
CREATE TABLE `wbg_search_wordlist` (
 `word_text` varchar(50) character set latin1 collate latin1_bin NOT NULL default '''',
 `word_id` mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment,
 `word_common` tinyint(1) unsigned NOT NULL default ''0'',
 PRIMARY KEY (`word_text`),
 KEY `word_id` (`word_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=28 ;
INSERT INTO `wbg_search_wordlist` VALUES (0xc3afc3b0c3a5c3acc3a8c3adc3a0c3abc3a0, 23, 0);
INSERT INTO `wbg_search_wordlist` VALUES (0xc3aec3a7c3adc3a0c3b7c3a0c3a2c3a0, 22, 0);
INSERT INTO `wbg_search_wordlist` VALUES (0x7068706262, 3, 0);
INSERT INTO `wbg_search_wordlist` VALUES (0xc3acc3aec3abc3bf, 21, 0);
INSERT INTO `wbg_search_wordlist` VALUES (0xc3a8c3adc3b1c3b2c3a0c3abc3a0c3b6c3a8c3bfc3b2c3a0, 20, 0);
INSERT INTO `wbg_search_wordlist` VALUES (0xc3a8c3a7c3b2c3b0c3a8c3a8c3b2c3a5, 19, 0);
INSERT INTO `wbg_search_wordlist` VALUES (0xc3a7c3a4c3b0c3a0c3a2c3a5c3a9c3b2c3a5, 18, 0);
INSERT INTO `wbg_search_wordlist` VALUES (0xc3a4c3aec3b8c3abc3a8, 17, 0);
INSERT INTO `wbg_search_wordlist` VALUES (0xc3a4c3aec3a1c3b0c3a5, 16, 0);
INSERT INTO `wbg_search_wordlist` VALUES (0xc3a2c3a8c3a6c3a4c3a0c3b2c3a5, 15, 0);
INSERT INTO `wbg_search_wordlist` VALUES (0xc3a1c3a5c3a7c3afc3abc3a0c3b2c3adc3a8c3bfc3b2, 14, 0);
INSERT INTO `wbg_search_wordlist` VALUES (0xc3a0c3aac3ae, 13, 0);
INSERT INTO `wbg_search_wordlist` VALUES (0xc3b1c3aec3aec3a1c3b9c3a5c3adc3a8c3a5, 24, 0);
INSERT INTO `wbg_search_wordlist` VALUES (0xc3b2c3aec3a2c3a0, 25, 0);
INSERT INTO `wbg_search_wordlist` VALUES (0xc3b3c3b1c3afc3a5c3b8c3adc3ae, 26, 0);
INSERT INTO `wbg_search_wordlist` VALUES (0xc3b4c3aec3b0c3b3c3ac, 27, 0);
CREATE TABLE `wbg_search_wordmatch` (
 `post_id` mediumint(8) unsigned NOT NULL default ''0'',
 `word_id` mediumint(8) unsigned NOT NULL default ''0'',
 `title_match` tinyint(1) NOT NULL default ''0'',
 KEY `post_id` (`post_id`),
 KEY `word_id` (`word_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
INSERT INTO `wbg_search_wordmatch` VALUES (1, 16, 1);
INSERT INTO `wbg_search_wordmatch` VALUES (1, 17, 1);
INSERT INTO `wbg_search_wordmatch` VALUES (1, 26, 0);
INSERT INTO `wbg_search_wordmatch` VALUES (1, 25, 0);
INSERT INTO `wbg_search_wordmatch` VALUES (1, 24, 0);
INSERT INTO `wbg_search_wordmatch` VALUES (1, 13, 0);
INSERT INTO `wbg_search_wordmatch` VALUES (1, 15, 0);
INSERT INTO `wbg_search_wordmatch` VALUES (1, 18, 0);
INSERT INTO `wbg_search_wordmatch` VALUES (1, 19, 0);
INSERT INTO `wbg_search_wordmatch` VALUES (1, 20, 0);
INSERT INTO `wbg_search_wordmatch` VALUES (1, 21, 0);
INSERT INTO `wbg_search_wordmatch` VALUES (1, 22, 0);
INSERT INTO `wbg_search_wordmatch` VALUES (1, 23, 0);
INSERT INTO `wbg_search_wordmatch` VALUES (1, 14, 1);
INSERT INTO `wbg_search_wordmatch` VALUES (1, 27, 1);
CREATE TABLE `wbg_sessions` (
 `session_id` char(32) NOT NULL default '''',
 `session_user_id` mediumint(8) NOT NULL default ''0'',
 `session_start` int(11) NOT NULL default ''0'',
 `session_time` int(11) NOT NULL default ''0'',
 `session_ip` char(8) NOT NULL default ''0'',
 `session_page` int(11) NOT NULL default ''0'',
 `session_logged_in` tinyint(1) NOT NULL default ''0'',
 `session_admin` tinyint(2) NOT NULL default ''0'',
 PRIMARY KEY (`session_id`),
 KEY `session_user_id` (`session_user_id`),
 KEY `session_id_ip_user_id` (`session_id`,`session_ip`,`session_user_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
INSERT INTO `wbg_sessions` VALUES ('c01d147de5c7deb8489a4a682054c3b5', 2, 1140672689, 1140673570, '59bec1d8', 0, 1, 0);
CREATE TABLE `wbg_sessions_keys` (
 `key_id` varchar(32) NOT NULL default ''0'',
 `user_id` mediumint(8) NOT NULL default ''0'',
 `last_ip` varchar(8) NOT NULL default ''0'',
 `last_login` int(11) NOT NULL default ''0'',
 PRIMARY KEY (`key_id`,`user_id`),
 KEY `last_login` (`last_login`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
INSERT INTO `wbg_sessions_keys` VALUES ('5b1be8145dabbd1c82c159e2b475944d', 2, '59bec1d8', 1140672689);
CREATE TABLE `wbg_shout` (
 `shout_id` mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment,
 `shout_user` mediumint(255) NOT NULL,
 `shout_time` text NOT NULL,
 `shout_text` text NOT NULL,
 `shout_bbuid` varchar(255) NOT NULL,
 `shout_censor` tinyint(1) NOT NULL,
 KEY `shout_id` (`shout_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=15 ;
INSERT INTO `wbg_shout` VALUES (1, 2, '1140352102', 'TEST', 'f89fd1c80f', 0);
INSERT INTO `wbg_shout` VALUES (2, 2, '1140352162', 'AA OANO', '857179c317', 0);
INSERT INTO `wbg_shout` VALUES (3, 2, '1140352180', 'Smiles test :)', 'f91d6cec97', 0);
INSERT INTO `wbg_shout` VALUES (4, 2, '1140352203', '[b:cdee79f983]bb code test[/b:cdee79f983]', 'cdee79f983', 0);
INSERT INTO `wbg_shout` VALUES (5, 3, '1140352312', 'ami kak be', 'b89e04e513', 0);
INSERT INTO `wbg_shout` VALUES (6, 2, '1140352327', 'Na ua aeaa aaee aa?ea ?ao?aoa', '2a3b7a2130', 0);
INSERT INTO `wbg_shout` VALUES (7, 3, '1140352334', 'ok', '6bebc4bd7f', 0);
INSERT INTO `wbg_shout` VALUES (8, 2, '1140352343', 'eanii :D', 'e40ed3430f', 0);
INSERT INTO `wbg_shout` VALUES (9, 3, '1140352414', ':o', 'd248a0c78c', 0);
INSERT INTO `wbg_shout` VALUES (10, 3, '1140352444', 'iyeaeaa ouieino', 'f324dbcb15', 0);
INSERT INTO `wbg_shout` VALUES (11, 2, '1140352513', '?ao?aoaa na ia 5 naeoiae :D', 'f48347e384', 0);
INSERT INTO `wbg_shout` VALUES (12, 2, '1140352561', 've4e se refre6va na 60 sek', 'f44e164f96', 0);
INSERT INTO `wbg_shout` VALUES (13, 3, '1140352567', 'ia ia naii 4aoa', 'b172fe8155', 0);
INSERT INTO `wbg_shout` VALUES (14, 2, '1140352813', 'test', '04be25369f', 0);
CREATE TABLE `wbg_smilies` (
 `smilies_id` smallint(5) unsigned NOT NULL auto_increment,
 `code` varchar(50) default NULL,
 `smile_url` varchar(100) default NULL,
 `emoticon` varchar(75) default NULL,
 PRIMARY KEY (`smilies_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=43 ;
INSERT INTO `wbg_smilies` VALUES (1, ':D', 'icon_biggrin.gif', 'Very Happy');
INSERT INTO `wbg_smilies` VALUES (2, ':-D', 'icon_biggrin.gif', 'Very Happy');
INSERT INTO `wbg_smilies` VALUES (3, ':grin:', 'icon_biggrin.gif', 'Very Happy');
INSERT INTO `wbg_smilies` VALUES (4, ':)', 'icon_smile.gif', 'Smile');
INSERT INTO `wbg_smilies` VALUES (5, ':-)', 'icon_smile.gif', 'Smile');
INSERT INTO `wbg_smilies` VALUES (6, ':smile:', 'icon_smile.gif', 'Smile');
INSERT INTO `wbg_smilies` VALUES (7, ':(', 'icon_sad.gif', 'Sad');
INSERT INTO `wbg_smilies` VALUES (8, ':-(', 'icon_sad.gif', 'Sad');
INSERT INTO `wbg_smilies` VALUES (9, ':sad:', 'icon_sad.gif', 'Sad');
INSERT INTO `wbg_smilies` VALUES (10, ':o', 'icon_surprised.gif', 'Surprised');
INSERT INTO `wbg_smilies` VALUES (11, ':-o', 'icon_surprised.gif', 'Surprised');
INSERT INTO `wbg_smilies` VALUES (12, ':eek:', 'icon_surprised.gif', 'Surprised');
INSERT INTO `wbg_smilies` VALUES (13, ':shock:', 'icon_eek.gif', 'Shocked');
INSERT INTO `wbg_smilies` VALUES (14, ':?', 'icon_confused.gif', 'Confused');
INSERT INTO `wbg_smilies` VALUES (15, ':-?', 'icon_confused.gif', 'Confused');
INSERT INTO `wbg_smilies` VALUES (16, ':???:', 'icon_confused.gif', 'Confused');
INSERT INTO `wbg_smilies` VALUES (17, '8)', 'icon_cool.gif', 'Cool');
INSERT INTO `wbg_smilies` VALUES (18, '8-)', 'icon_cool.gif', 'Cool');
INSERT INTO `wbg_smilies` VALUES (19, ':cool:', 'icon_cool.gif', 'Cool');
INSERT INTO `wbg_smilies` VALUES (20, ':lol:', 'icon_lol.gif', 'Laughing');
INSERT INTO `wbg_smilies` VALUES (21, ':x', 'icon_mad.gif', 'Mad');
INSERT INTO `wbg_smilies` VALUES (22, ':-x', 'icon_mad.gif', 'Mad');
INSERT INTO `wbg_smilies` VALUES (23, ':mad:', 'icon_mad.gif', 'Mad');
INSERT INTO `wbg_smilies` VALUES (24, ':P', 'icon_razz.gif', 'Razz');
INSERT INTO `wbg_smilies` VALUES (25, ':-P', 'icon_razz.gif', 'Razz');
INSERT INTO `wbg_smilies` VALUES (26, ':razz:', 'icon_razz.gif', 'Razz');
INSERT INTO `wbg_smilies` VALUES (27, ':oops:', 'icon_redface.gif', 'Embarassed');
INSERT INTO `wbg_smilies` VALUES (28, ':cry:', 'icon_cry.gif', 'Crying or Very sad');
INSERT INTO `wbg_smilies` VALUES (29, ':evil:', 'icon_evil.gif', 'Evil or Very Mad');
INSERT INTO `wbg_smilies` VALUES (30, ':twisted:', 'icon_twisted.gif', 'Twisted Evil');
INSERT INTO `wbg_smilies` VALUES (31, ':roll:', 'icon_rolleyes.gif', 'Rolling Eyes');
INSERT INTO `wbg_smilies` VALUES (32, ':wink:', 'icon_wink.gif', 'Wink');
INSERT INTO `wbg_smilies` VALUES (33, ';)', 'icon_wink.gif', 'Wink');
INSERT INTO `wbg_smilies` VALUES (34, ';-)', 'icon_wink.gif', 'Wink');
INSERT INTO `wbg_smilies` VALUES (35, ':!:', 'icon_exclaim.gif', 'Exclamation');
INSERT INTO `wbg_smilies` VALUES (36, ':?:', 'icon_question.gif', 'Question');
INSERT INTO `wbg_smilies` VALUES (37, ':idea:', 'icon_idea.gif', 'Idea');
INSERT INTO `wbg_smilies` VALUES (38, ':arrow:', 'icon_arrow.gif', 'Arrow');
INSERT INTO `wbg_smilies` VALUES (39, ':|', 'icon_neutral.gif', 'Neutral');
INSERT INTO `wbg_smilies` VALUES (40, ':-|', 'icon_neutral.gif', 'Neutral');
INSERT INTO `wbg_smilies` VALUES (41, ':neutral:', 'icon_neutral.gif', 'Neutral');
INSERT INTO `wbg_smilies` VALUES (42, ':mrgreen:', 'icon_mrgreen.gif', 'Mr. Green');
CREATE TABLE `wbg_themes` (
 `themes_id` mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment,
 `template_name` varchar(30) NOT NULL default '''',
 `style_name` varchar(30) NOT NULL default '''',
 `head_stylesheet` varchar(100) default NULL,
 `body_background` varchar(100) default NULL,
 `body_bgcolor` varchar(6) default NULL,
 `body_text` varchar(6) default NULL,
 `body_link` varchar(6) default NULL,
 `body_vlink` varchar(6) default NULL,
 `body_alink` varchar(6) default NULL,
 `body_hlink` varchar(6) default NULL,
 `tr_color1` varchar(6) default NULL,
 `tr_color2` varchar(6) default NULL,
 `tr_color3` varchar(6) default NULL,
 `tr_class1` varchar(25) default NULL,
 `tr_class2` varchar(25) default NULL,
 `tr_class3` varchar(25) default NULL,
 `th_color1` varchar(6) default NULL,
 `th_color2` varchar(6) default NULL,
 `th_color3` varchar(6) default NULL,
 `th_class1` varchar(25) default NULL,
 `th_class2` varchar(25) default NULL,
 `th_class3` varchar(25) default NULL,
 `td_color1` varchar(6) default NULL,
 `td_color2` varchar(6) default NULL,
 `td_color3` varchar(6) default NULL,
 `td_class1` varchar(25) default NULL,
 `td_class2` varchar(25) default NULL,
 `td_class3` varchar(25) default NULL,
 `fontface1` varchar(50) default NULL,
 `fontface2` varchar(50) default NULL,
 `fontface3` varchar(50) default NULL,
 `fontsize1` tinyint(4) default NULL,
 `fontsize2` tinyint(4) default NULL,
 `fontsize3` tinyint(4) default NULL,
 `fontcolor1` varchar(6) default NULL,
 `fontcolor2` varchar(6) default NULL,
 `fontcolor3` varchar(6) default NULL,
 `span_class1` varchar(25) default NULL,
 `span_class2` varchar(25) default NULL,
 `span_class3` varchar(25) default NULL,
 `img_size_poll` smallint(5) unsigned default NULL,
 `img_size_privmsg` smallint(5) unsigned default NULL,
 PRIMARY KEY (`themes_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=2 ;
INSERT INTO `wbg_themes` VALUES (1, 'subSilver', 'subSilver', 'subSilver.css', '', 'E5E5E5', '000000', '006699', '5493B4', '', 'DD6900', 'EFEFEF', 'DEE3E7', 'D1D7DC', '', '', '', '98AAB1', '006699', 'FFFFFF', 'cellpic1.gif', 'cellpic3.gif', 'cellpic2.jpg', 'FAFAFA', 'FFFFFF', '', 'row1', 'row2', '', 'Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif', 'Trebuchet MS', 'Courier, ''''Courier New'''', sans-serif', 10, 11, 12, '444444', '006600', 'FFA34F', '', '', '', NULL, NULL);
CREATE TABLE `wbg_themes_name` (
 `themes_id` smallint(5) unsigned NOT NULL default ''0'',
 `tr_color1_name` char(50) default NULL,
 `tr_color2_name` char(50) default NULL,
 `tr_color3_name` char(50) default NULL,
 `tr_class1_name` char(50) default NULL,
 `tr_class2_name` char(50) default NULL,
 `tr_class3_name` char(50) default NULL,
 `th_color1_name` char(50) default NULL,
 `th_color2_name` char(50) default NULL,
 `th_color3_name` char(50) default NULL,
 `th_class1_name` char(50) default NULL,
 `th_class2_name` char(50) default NULL,
 `th_class3_name` char(50) default NULL,
 `td_color1_name` char(50) default NULL,
 `td_color2_name` char(50) default NULL,
 `td_color3_name` char(50) default NULL,
 `td_class1_name` char(50) default NULL,
 `td_class2_name` char(50) default NULL,
 `td_class3_name` char(50) default NULL,
 `fontface1_name` char(50) default NULL,
 `fontface2_name` char(50) default NULL,
 `fontface3_name` char(50) default NULL,
 `fontsize1_name` char(50) default NULL,
 `fontsize2_name` char(50) default NULL,
 `fontsize3_name` char(50) default NULL,
 `fontcolor1_name` char(50) default NULL,
 `fontcolor2_name` char(50) default NULL,
 `fontcolor3_name` char(50) default NULL,
 `span_class1_name` char(50) default NULL,
 `span_class2_name` char(50) default NULL,
 `span_class3_name` char(50) default NULL,
 PRIMARY KEY (`themes_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
INSERT INTO `wbg_themes_name` VALUES (1, 'The lightest row colour', 'The medium row color', 'The darkest row colour', '', '', '', 'Border round the whole page', 'Outer table border', 'Inner table border', 'Silver gradient picture', 'Blue gradient picture', 'Fade-out gradient on index', 'Background for quote boxes', 'All white areas', '', 'Background for topic posts', '2nd background for topic posts', '', 'Main fonts', 'Additional topic title font', 'Form fonts', 'Smallest font size', 'Medium font size', 'Normal font size (post body etc)', 'Quote & copyright text', 'Code text colour', 'Main table header text colour', '', '', '');
CREATE TABLE `wbg_topics` (
 `topic_id` mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment,
 `forum_id` smallint(8) unsigned NOT NULL default ''0'',
 `topic_title` char(60) NOT NULL,
 `topic_poster` mediumint(8) NOT NULL default ''0'',
 `topic_time` int(11) NOT NULL default ''0'',
 `topic_views` mediumint(8) unsigned NOT NULL default ''0'',
 `topic_replies` mediumint(8) unsigned NOT NULL default ''0'',
 `topic_status` tinyint(3) NOT NULL default ''0'',
 `topic_vote` tinyint(1) NOT NULL default ''0'',
 `topic_type` tinyint(3) NOT NULL default ''0'',
 `topic_first_post_id` mediumint(8) unsigned NOT NULL default ''0'',
 `topic_last_post_id` mediumint(8) unsigned NOT NULL default ''0'',
 `topic_moved_id` mediumint(8) unsigned NOT NULL default ''0'',
 PRIMARY KEY (`topic_id`),
 KEY `forum_id` (`forum_id`),
 KEY `topic_moved_id` (`topic_moved_id`),
 KEY `topic_status` (`topic_status`),
 KEY `topic_type` (`topic_type`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=2 ;
INSERT INTO `wbg_topics` VALUES (1, 1, 'Aia?a aioee a aacieaoieyo ne oi?oi', 2, 972086460, 4, 0, 0, 0, 2, 1, 1, 0);
CREATE TABLE `wbg_topics_watch` (
 `topic_id` mediumint(8) unsigned NOT NULL default ''0'',
 `user_id` mediumint(8) NOT NULL default ''0'',
 `notify_status` tinyint(1) NOT NULL default ''0'',
 KEY `topic_id` (`topic_id`),
 KEY `user_id` (`user_id`),
 KEY `notify_status` (`notify_status`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
CREATE TABLE `wbg_user_group` (
 `group_id` mediumint(8) NOT NULL default ''0'',
 `user_id` mediumint(8) NOT NULL default ''0'',
 `user_pending` tinyint(1) default NULL,
 KEY `group_id` (`group_id`),
 KEY `user_id` (`user_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
INSERT INTO `wbg_user_group` VALUES (1, -1, 0);
INSERT INTO `wbg_user_group` VALUES (2, 2, 0);
INSERT INTO `wbg_user_group` VALUES (3, 3, 0);
CREATE TABLE `wbg_users` (
 `user_id` mediumint(8) NOT NULL,
 `user_active` tinyint(1) default ''1'',
 `username` varchar(25) NOT NULL,
 `user_password` varchar(32) NOT NULL,
 `user_session_time` int(11) NOT NULL default ''0'',
 `user_session_page` smallint(5) NOT NULL default ''0'',
 `user_lastvisit` int(11) NOT NULL default ''0'',
 `user_regdate` int(11) NOT NULL default ''0'',
 `user_level` tinyint(4) default ''0'',
 `user_posts` mediumint(8) unsigned NOT NULL default ''0'',
 `user_timezone` decimal(5,2) NOT NULL default ''0.00'',
 `user_style` tinyint(4) default NULL,
 `user_lang` varchar(255) default NULL,
 `user_dateformat` varchar(14) NOT NULL default ''d M Y H:i'',
 `user_new_privmsg` smallint(5) unsigned NOT NULL default ''0'',
 `user_unread_privmsg` smallint(5) unsigned NOT NULL default ''0'',
 `user_last_privmsg` int(11) NOT NULL default ''0'',
 `user_login_tries` smallint(5) unsigned NOT NULL default ''0'',
 `user_last_login_try` int(11) NOT NULL default ''0'',
 `user_emailtime` int(11) default NULL,
 `user_viewemail` tinyint(1) default NULL,
 `user_attachsig` tinyint(1) default NULL,
 `user_allowhtml` tinyint(1) default ''1'',
 `user_allowbbcode` tinyint(1) default ''1'',
 `user_allowsmile` tinyint(1) default ''1'',
 `user_allowavatar` tinyint(1) NOT NULL default ''1'',
 `user_allow_pm` tinyint(1) NOT NULL default ''1'',
 `user_allow_viewonline` tinyint(1) NOT NULL default ''1'',
 `user_notify` tinyint(1) NOT NULL default ''1'',
 `user_notify_pm` tinyint(1) NOT NULL default ''0'',
 `user_popup_pm` tinyint(1) NOT NULL default ''0'',
 `user_rank` int(11) default ''0'',
 `user_avatar` varchar(100) default NULL,
 `user_avatar_type` tinyint(4) NOT NULL default ''0'',
 `user_email` varchar(255) default NULL,
 `user_icq` varchar(15) default NULL,
 `user_website` varchar(100) default NULL,
 `user_from` varchar(100) default NULL,
 `user_sig` text,
 `user_sig_bbcode_uid` char(10) default NULL,
 `user_aim` varchar(255) default NULL,
 `user_yim` varchar(255) default NULL,
 `user_msnm` varchar(255) default NULL,
 `user_occ` varchar(100) default NULL,
 `user_interests` varchar(255) default NULL,
 `user_actkey` varchar(32) default NULL,
 `user_newpasswd` varchar(32) default NULL,
 PRIMARY KEY (`user_id`),
 KEY `user_session_time` (`user_session_time`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
INSERT INTO `wbg_users` VALUES (-1, 0, 'Anonymous', '', 0, 0, 0, 1140322643, 0, 0, '0.00', NULL, '', '', 0, 0, 0, 0, 0, NULL, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, NULL, '', 0, '', '', '', '', '', NULL, '', '', '', '', '', '', '');
INSERT INTO `wbg_users` VALUES (2, 1, 'admin', '21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3', 1140673570, 0, 1140555202, 1140322643, 1, 1, '0.00', 1, 'english', 'd M Y h:i a', 0, 0, 0, 0, 0, NULL, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, '', 0, 'admin@mail.comm', '', '', '', '', NULL, '', '', '', '', '', '', '');
INSERT INTO `wbg_users` VALUES (3, 1, 'asteryx', '16823bc2f36306cdc96c40d342a8b6e6', 1140353487, 0, 1140352303, 1140352270, 0, 0, '0.00', 1, 'english', 'D M d, Y g:i a', 0, 0, 0, 0, 0, NULL, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, '', 0, 'asteryx@mbox.contact.bg', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', NULL);
CREATE TABLE `wbg_vote_desc` (
 `vote_id` mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment,
 `topic_id` mediumint(8) unsigned NOT NULL default ''0'',
 `vote_text` text NOT NULL,
 `vote_start` int(11) NOT NULL default ''0'',
 `vote_length` int(11) NOT NULL default ''0'',
 PRIMARY KEY (`vote_id`),
 KEY `topic_id` (`topic_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ;
CREATE TABLE `wbg_vote_results` (
 `vote_id` mediumint(8) unsigned NOT NULL default ''0'',
 `vote_option_id` tinyint(4) unsigned NOT NULL default ''0'',
 `vote_option_text` varchar(255) NOT NULL,
 `vote_result` int(11) NOT NULL default ''0'',
 KEY `vote_option_id` (`vote_option_id`),
 KEY `vote_id` (`vote_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
CREATE TABLE `wbg_vote_voters` (
 `vote_id` mediumint(8) unsigned NOT NULL default ''0'',
 `vote_user_id` mediumint(8) NOT NULL default ''0'',
 `vote_user_ip` char(8) NOT NULL,
 KEY `vote_id` (`vote_id`),
 KEY `vote_user_id` (`vote_user_id`),
 KEY `vote_user_ip` (`vote_user_ip`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
CREATE TABLE `wbg_words` (
 `word_id` mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment,
 `word` char(100) NOT NULL,
 `replacement` char(100) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`word_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ;

Благодаря предварително
 

Горе