Как да спра процеса? phpbnc

kiko09

Registered
Значи, сложих си в сайта phpbnc, но след като го изтрих си остана да си работи и немога да открия къде се скри този процес. Искам да го спра, но го няма нито в shell, нито в базата данни. Това са всичките му файлове:

config.php
O:6:"config":2:{s:6:"config";a:9:{s:11:"scriptlimit";i:0;s:6:"tpldir";s:11:"./template/";s:4:"name";s:22:"MagicKing's BNC server";s:9:"datestart";s:31:"Tue, 6 Jul 2004 16:37:25 +0200";s:6:"author";s:9:"MagicKing";s:9:"timelimit";i:2678400;s:6:"active";i:0;s:13:"maxconnection";i:20;s:9:"timestart";i:1089124645;}s:4:"name";s:10:"config.php";}


test.php
<?
if (!extension_loaded('sockets')) {
dl(((PHP_SHLIB_SUFFIX=='dll')?'php_':'').'sockets.'.PHP_SHLIB_SUFFIX);
}
define(el,"\r\n");

//Background in black \x16
//Colors \x03
//Bold \x02
//Underline \x1F
//Background in colors "\x03".$i.','.$j // where $i is the color index of the text and $j the color index of the background
class config{
var $config=Array();
var $name='';

function __wakeup(){
$this->__construct();
}

function __construct($name='config.php'){
$this->name=$name;
$this->config['scriptlimit']=0;
$this->config['tpldir']='./template/';
$this->config['name']='MagicKing\'s BNC server';
$this->config['datestart']=date('r',$this->config['timestart']);
$this->config['author']='MagicKing';
$this->config['timelimit']=60*60*24*31;
$this->config['active']=0;
$this->config['maxconnection']=20;
}

function __destruct(){
$fp=fopen($this->name,'w');
fwrite($fp,serialize($this));
fclose($fp);
}

function exec(){
$this->config['datestart']=date('r',$this->config['timestart']);
set_time_limit($this->config['scriptlimit']);
}
}

class template{
var $search = array();
var $replace = array();
var $file = "";
var $i = 0;

function __construct($name = "",$bin=0){
if($bin){
$fp=fopen($name,'rb');
while(!feof($fp))$this->file.=fread($fp,4096);
return 1;
}
if(($this->file=@implode("",@file($name))) || $name == "")return 1;
else return 0;
}

function add($mixed,$el = ""){
if(is_array($mixed)){
$this->file.=implode($el,$mixed);
return 1;
}else if(is_string($mixed) || is_numeric($mixed)){
$this->file.=$mixed;
return 1;
}
return 0;
}

function assign_array($array){
if(is_array($array) && $this->file=="")return 0;
reset($array);
while(list($key,$value)=each($array)){
$this->search[$this->i]='{'.strtoupper($key).'}';
$this->replace[$this->i++]=$value;
}
}

function reset(){
$this->file = "";
$this->search = array();
$this->replace = array();
$this->i = 0;
}

function show(){
if($this->file=="")return 0;
reset($this->search);
reset($this->replace);
echo str_ireplace($this->search,$this->replace,$this->file);//If you use PHP5 change to str_ireplace
}

function retour(){
if($this->file=="")return 0;
reset($this->search);
reset($this->replace);
return str_ireplace($this->search,$this->replace,$this->file);//If you use PHP5 change to str_ireplace
}

}
class user{
var $fp;
var $fp2;
var $i;
var $i2;
var $buf='';
var $buf2='';
var $nick='Unamed';
var $user;
var $sc1 = 0;
var $sc2 = 0;
var $base;
var $server='';
var $password='5';
var $id=0;
var $port=6667;
var $timelimit=0;
var $chan;

function __construct($fp,$id,$host = NULL,$port=6667){
$this->fp=$fp;
$this->sc1=1;
$this->id=$id;
$this->port=$port;
$this->password=rand(1000,9999);
if(!$host)$this->server=gethostbyaddr('127.0.0.1');
else $this->server=$host;
$this->write(1,"Welcome on \x02PHP BNC.");
$this->write(2,"The \x02id\x02 of this connection is \x0304".$this->id."\x03.");
$this->write(3,"The \x02password\x02 of this connection is \"\x0312".$this->password."\x03\".");
$this->write(4,'Type : '."\x034".'/connect'."\x03".' '."\x034".'server'."\x03\x0312".':port'."\x03 to connect."); //Rouge
$this->write(5,'Type : '."\x034".'/retrieve'."\x03".' '."\x034".'id'."\x03\x0312".' password'."\x03 to retrieve your connection."); //Rouge
}

function __destruct(){
if($this->sc1)
socket_write($this->fp,"ERROR :Closing Link: PHP BNC\r\n");
if($this->sc2)
socket_write($this->fp2,"QUIT :pHP BNC by MagicKing\n");
}

function write($code,$message){
if(!$this->sc1)return 0;
return socket_write($this->fp,$this->message(str_pad($code,3,'0',STR_PAD_LEFT)).$message.el);
}

function message($code,$other=''){
$this->base[0]=':'.$this->server;
$this->base[1]=$code;
$this->base[2]=$this->nick;
$this->base[3]=$other.' :';
return implode(' ',$this->base);
}

function check(){
if(!empty($GLOBALS['waiting'][$this->id])){
if($GLOBALS['waiting'][$this->id]->password=$this->password){
$this->fp=$GLOBALS['waiting'][$this->id]->fp;
$this->sc1=1;
$this->buf='';
$this->i=0;
socket_write($this->fp,':'.$GLOBALS['waiting'][$this->id]->name.' NICK :'.$this->nick.el);
unset($GLOBALS['waiting'][$this->id]);
reset($this->chan);
while(list($key,$value)=each($this->chan))
$value->join($this->fp,$this->fp2);
}
}
if($this->sc1){
$read=array($this->fp);
if (false === ($sockets_modifie = socket_select($read , $w=NULL, $e=NULL, 0))) {
}else if($sockets_modifie > 0) {
$this->buf.=@socket_read($read[0],1);

if($this->buf[$this->i]=="\n"){
preg_match('/^([^ ]+) ([^'."\n".']+)/i',$this->buf,$tmp);
switch(strtolower($tmp[1])){
case 'quitbnc':
exit;
break; //lol
case 'quit':
$this->buf='';
$this->sc1=0;
$this->timelimit=$GLOBALS['config']->config['timelimit']+time();
break;
case 'retrieve':
preg_match('/([^ ]+) ([^'."\n".']+)/i',$tmp[2],$out);
$GLOBALS['waiting'][$out[1]]=new wait($this->fp,$out[1],$out[2],$this->name);
$this->fp=NULL;
$this->sc1=0;
$this->timelimit=-1;
break;
case 'nick':
if(!$this->sc2){
$tmpname=($tmp[2][0]==':')?substr($tmp[2],1,strlen($tmp[2])):$tmp[2];
socket_write($this->fp,':'.$this->nick.' NICK :'.$tmpname.el);
$this->nick=$tmpname;
}
break;
case 'connect':
if(preg_match('/:(([^'."\n".']+))/i',$tmp[2],$out)){
$this->port=$out[1];
$tmp[2]=substr($tmp[2],0,strpos($tmp[2],':'));
}
if($this->sc2){
@socket_write($this->fp2,"QUIT :pHP BNC by MagicKing\n");
@socket_close($this->fp2);
}
$this->fp2=socket_create(AF_INET,SOCK_STREAM,SOL_TCP);
socket_connect($this->fp2,$tmp[2],$this->port);
$this->sc2=1;
$this->buf2='';
$this->i2=0;
$this->buf='NICK '.$this->nick."\nUSER triviabot \"phpbnc\" \"*.*.*.*\" :The Best Trivia Bot\n";
socket_clear_error($this->fp2);
break;
case 'unconnect':
$this->sc1=0;
$this->sc2=0;
return 1;
break; //lol
case 'user':
$this->user=$tmp[2];
socket_write($this->fp,$this->Sfirst);
break;
}
if($this->sc2 && $this->fp2!=NULL)socket_write($this->fp2,$this->buf);
$this->buf='';
$this->i=-1;
}
$this->i++;
}

}

if($this->sc2){
$read=array($this->fp2);
if (false === ($sockets_modifie = socket_select($read , $w=NULL, $e=NULL, 0))) {

}else if($sockets_modifie > 0) {
$this->buf2.=@socket_read($read[0],1);
if($this->buf2[$this->i2]=="\n"){
preg_match('/:([^ ]+) (.*?)$/i',$this->buf2,$tmp);
if((strtolower($tmp[1])!=$this->nick) && (false===strpos($tmp[1],'!')))$this->buf2=preg_replace('/:([^ ]+) (.*?)$/i',':'.$this->server.' \\2',$this->buf2);
if(preg_match('/:([^!]+)([^ ]+) ([^ ]+) :)|)([^'."\r".']+)/i',$this->buf2,$tmp))
switch(strtolower($tmp[3])){
case 'nick':
$this->nick=$tmp[5];
break;
case 'join':
$this->chan[$tmp[5]]=new channel($tmp[1],$tmp[2],$tmp[5]);
$this->buf2;
break;
case 'part':
unset($this->chan[$tmp[5]]);
break;
}
if(substr($this->buf2,0,4)=='PING'){$this->buf2[1]='O';@socket_write($this->fp2,$this->buf2);}
else if($this->fp!=NULL && $this->sc1)@socket_write($this->fp,$this->buf2);
$this->buf2='';
$this->i2=-1;
}
$this->i2++;
}
}
if(($this->fp==NULL || socket_last_error($this->fp)!=0) && $this->timelimit==0){$this->fp=NULL;$this->sc1=0;$this->timelimit=$GLOBALS['config']->config['timelimit']+time();}
if($this->fp2==NULL || socket_last_error($this->fp2)!=0)$this->sc2=0;
if($this->fp2!=NULL)socket_clear_error($this->fp2);
if($this->fp!=NULL)socket_clear_error($this->fp);

if((!$this->sc1 && ($this->timelimit-time())<0) || (!$this->sc1 && !$this->sc2))return 1;
return 0;
}
}
class webserver{
var $port;
var $bind;
var $fp;
var $child=Array();
var $reset=0;

function __construct($port,$bind='0.0.0.0'){
$this->port=$port;
$this->bind=$bind;

if(!($this->fp=socket_create(AF_INET,SOCK_STREAM,SOL_TCP)))return false;
if(!(socket_bind($this->fp,$this->bind,$this->port)))return false;
if(!(socket_listen($this->fp)))return false;
return true;

}

function check(){
$r = array($this->fp);
if (false === ($sockets_modifie = socket_select($r, $w = NULL, $e = NULL, 0))) {
}else if($sockets_modifie) {
$this->child[]=new child(socket_accept($this->fp));
$this->reset=1;
}

reset($this->child);
while(list($key,$value)=each($this->child))
if($value->check())unset($this->child[$key]);

if(!count($this->child) && $this->reset){
$this->child=Array();
$this->reset=0;
}
}
}class child{
var $fp;
var $buf='';
var $i=0;
var $header=Array();
var $ok=0;
var $global=Array();

function __construct($fp){
$this->fp=$fp;
$this->header[0]='HTTP/1.0 ';
$this->header[1]=gmdate('r').el;
$this->header[2]='Server: PHP BNC Server'.el;
$this->header[3]='Content-Type: text/html'.el.el;
$this->header[4]='';
$this->header[5]='';
}

function __destruct(){
@socket_close($this->fp);
}

function check(){
$r = array($this->fp);
if (false === ($sockets_modifie = socket_select($r, $w = NULL, $e = NULL, 0))) {
}else if($sockets_modifie){
$this->buf.=@socket_read($this->fp,1);
if(($this->buf[$this->i-1]=="\n" || $this->buf[$this->i-1]=="\r") && ($this->buf[$this->i]=="\n" || $this->buf[$this->i]=="\r") && !$this->ok){
preg_match('/GET ([^ ]+)/i',$this->buf,$out);
$out=str_replace(array('\\','//'),array('/','/'),$out[1]);
if(!(strpos($out,'?')===false)){
$var=substr($out,strpos($out,'?')+1,strlen($out));
$out=substr($out,0,strpos($out,'?'));
preg_match_all('/([^=]+)=([^&]+)/i',$var,$out1);
for($i=0;$i<count($out1[1]);$i++)
$this->global[str_replace('&','',$out1[1][$i])]=urldecode(str_replace(array('..','='),'',$out1[2][$i]));
}
if(isset($this->global['name']))$GLOBALS['config']->config['name']=$this->global['name'];
if(isset($this->global['quit']))exit;
if($out=='/')$out='index.tpl';

if(!file_exists($GLOBALS['config']->config['tpldir'].$out)){
$this->header[0].='404 Not Found'.el;
$temp = new template($GLOBALS['config']->config['tpldir'].'404.tpl');
}else
{
$this->header[0].='200 OK'.el;
if(substr($out,-4)=='.tpl'){
$temp = new template($GLOBALS['config']->config['tpldir'].$out);
$temp->assign_array($GLOBALS['config']->config);
}else $temp = new template($GLOBALS['config']->config['tpldir'].$out,1);
}
$this->header[4]=$temp->retour();
$this->ok=1;
}

if(($this->buf[$this->i-1]=="\n" || $this->buf[$this->i-1]=="\r") && ($this->buf[$this->i]=="\n" || $this->buf[$this->i]=="\r") && ($this->buf[$this->i-3]=="\n" || $this->buf[$this->i-3]=="\r") && ($this->buf[$this->i-2]=="\n" || $this->buf[$this->i-2]=="\r") && ($this->ok)){
@socket_write($this->fp,implode('',$this->header));
@socket_close($this->fp);
return 1;
}

$this->i++;
}
if(socket_last_error($this->fp)!=0)return 1;
return 0;
}
}
class wait{
var $fp;
var $id;
var $pass;
var $name;

function __construct($fp,$id,$pass,$name){
$this->id=$id;
$this->fp=$fp;
$this->pass=$pass;
$this->name=$name;
}
}

class channel{
var $name;
var $addr;
var $chan;

function __construct($name,$addr,$chan){
$this->name=$name;
$this->addr=$addr;
$this->chan=$chan;
}

function join($fp,$fp2){
socket_write($fp,':'.$this->name.'!'.$this->addr.' JOIN :'.$this->chan.el);
socket_write($fp2,'NAMES '.$this->chan."\n");
}
}
if(!($fp=@fopen('config.php','r')))$config=new config('config.php');
else {while(!feof($fp))$tmp.=fread($fp,512);$config=unserialize($tmp);}
$config->config['timestart']=time();
$config->exec();

$waiting=Array();

$classarray=Array();
$fpp=socket_create(AF_INET,SOCK_STREAM,SOL_TCP);
socket_bind($fpp,'0.0.0.0',6667);
socket_listen($fpp);
echo 'Listening...'.el;
$i=0;


if(false===($classarray[]=new webserver(80)))$classarray=Array();

while(1){
$r = array($fpp);
if (false === ($sockets_modifie = socket_select($r, $w = NULL, $e = NULL, 0))) {
}else if($sockets_modifie) {
$fp=socket_accept($fpp);
if(count($classarray)<=$config->config['maxconnection']){
$i++;
$classarray[]=new user($fp,$i);
}else{
socket_close($fp);
}

}

reset($classarray);
while(list($key,$value)=each($classarray)){
if($value->check())unset($classarray[$key]);
$config->config['active']=count($classarray);
}
usleep(1); //CPU Overload protection
}
socket_close($fpp);
?>
 

Горе