Комбиниране на 2 js кода

pronto

Registered
ето го първия тои е за инфо балоните
Код:
/** Start Ballon JQuery **/
$(function () {
	$('.bubbleInfo').each(function () {
		var a = 10;
		var b = 200;
		var c = 10;
		var d = null;
		var e = false;
		var f = false;
		var g = true;
		var h = $('.trigger', this);
		var i = $('.popup', this).css('opacity', 0);
		$([h.get(0), i.get(0)]).mouseover(function () {
			if (d) clearTimeout(d);
			if (e || f) {
				return
			} else {
				e = true;
				i.css({
					top: -175,
					left: -75,
					display: 'block'
				}).animate({
					top: '-=' + a + 'px',
					opacity: 1
				}, b, 'swing', function () {
					e = false;
					f = true
				})
			}
			return false
		}).mouseout(function () {
			if (d) clearTimeout(d);
			d = setTimeout(function () {
				d = null;
				i.animate({
					top: '-=' + a + 'px',
					opacity: 0
				}, b, 'swing', function () {
					f = false;
					i.css('display', 'none')
				})
			}, c);
			return false
		})
	})
});

ето го и втория които е за снимките
Код:
/** Start Picture JQuery **/
var TINY = {};

function $(i) {
	return document.getElementById(i);
}
function $$(e, p) {
	p = p || document;
	return p.getElementsByTagName(e);
}
TINY.slideshow = function (n) {
	this.infoSpeed = this.imgSpeed = this.speed = 10;
	this.thumbOpacity = this.navHover = 70;
	this.navOpacity = 25;
	this.scrollSpeed = 5;
	this.letterbox = "#000";
	this.n = n;
	this.c = 0;
	this.a = [];
};
TINY.slideshow.prototype = {
	init: function (s, z, b, f, q) {
		s = $(s);
		var m = $$("li", s),
			i = 0,
			w = 0;
		this.l = m.length;
		this.q = $(q);
		this.f = $(z);
		this.r = $(this.info);
		this.o = parseInt(TINY.style.val(z, "width"));
		if (this.thumbs) {
			var u = $(this.left),
				r = $(this.right);
			u.onmouseover = new Function("TINY.scroll.init(\"" + this.thumbs + "\",-1," + this.scrollSpeed + ")");
			u.onmouseout = r.onmouseout = new Function("TINY.scroll.cl(\"" + this.thumbs + "\")");
			r.onmouseover = new Function("TINY.scroll.init(\"" + this.thumbs + "\",1," + this.scrollSpeed + ")");
			this.p = $(this.thumbs);
		}
		for (i; i < this.l; i++) {
			this.a[i] = {};
			var h = m[i],
				a = this.a[i];
			a.t = $$("h3", h)[0].innerHTML;
			a.d = $$("p", h)[0].innerHTML;
			a.l = $$("a", h)[0] ? $$("a", h)[0].href : "";
			a.p = $$("span", h)[0].innerHTML;
			if (this.thumbs) {
				var g = $$("img", h)[0];
				this.p.appendChild(g);
				w += parseInt(g.offsetWidth);
				if (i != this.l - 1) {
					g.style.marginRight = this.spacing + "px";
					w += this.spacing;
				}
				this.p.style.width = w + "px";
				g.style.opacity = this.thumbOpacity / 100;
				g.style.filter = "alpha(opacity=" + this.thumbOpacity + ")";
				g.onmouseover = new Function("TINY.alpha.set(this,100,5)");
				g.onmouseout = new Function("TINY.alpha.set(this," + this.thumbOpacity + ",5)");
				g.onclick = new Function(this.n + ".pr(" + i + ",1)");
			}
		}
		if (b && f) {
			b = $(b);
			f = $(f);
			b.style.opacity = f.style.opacity = this.navOpacity / 100;
			b.style.filter = f.style.filter = "alpha(opacity=" + this.navOpacity + ")";
			b.onmouseover = f.onmouseover = new Function("TINY.alpha.set(this," + this.navHover + ",5)");
			b.onmouseout = f.onmouseout = new Function("TINY.alpha.set(this," + this.navOpacity + ",5)");
			b.onclick = new Function(this.n + ".mv(-1,1)");
			f.onclick = new Function(this.n + ".mv(1,1)");
		}
		this.auto ? this.is(0, 0) : this.is(0, 1);
	},
	mv: function (d, c) {
		var t = this.c + d;
		this.c = t = t < 0 ? this.l - 1 : t > this.l - 1 ? 0 : t;
		this.pr(t, c);
	},
	pr: function (t, c) {
		clearTimeout(this.lt);
		if (c) {
			clearTimeout(this.at);
		}
		this.c = t;
		this.is(t, c);
	},
	is: function (s, c) {
		if (this.info) {
			TINY.height.set(this.r, 1, this.infoSpeed / 2, -1);
		}
		var i = new Image;
		i.style.opacity = 0;
		i.style.filter = "alpha(opacity=0)";
		this.i = i;
		i.onload = new Function(this.n + ".le(" + s + "," + c + ")");
		i.src = this.a[s].p;
		if (this.thumbs) {
			var a = $$("img", this.p),
				l = a.length,
				x = 0;
			for (x; x < l; x++) {
				a[x].style.borderColor = x != s ? "" : this.active;
			}
		}
	},
	le: function (s, c) {
		this.f.appendChild(this.i);
		var w = this.o - parseInt(this.i.offsetWidth);
		if (w > 0) {
			var l = Math.floor(w / 2);
			this.i.style.borderLeft = l + "px solid " + this.letterbox;
			this.i.style.borderRight = w - l + "px solid " + this.letterbox;
		}
		TINY.alpha.set(this.i, 100, this.imgSpeed);
		var n = new Function(this.n + ".nf(" + s + ")");
		this.lt = setTimeout(n, this.imgSpeed * 100);
		if (!c) {
			this.at = setTimeout(new Function(this.n + ".mv(1,0)"), this.speed * 1000);
		}
		if (this.a[s].l != "") {
			this.q.onclick = new Function("window.location=\"" + this.a[s].l + "\"");
			this.q.onmouseover = new Function("this.className=\"" + this.link + "\"");
			this.q.onmouseout = new Function("this.className=\"\"");
			this.q.style.cursor = "pointer";
		} else {
			this.q.onclick = this.q.onmouseover = null;
			this.q.style.cursor = "default";
		}
		var m = $$("img", this.f);
		if (m.length > 2) {
			this.f.removeChild(m[0]);
		}
	},
	nf: function (s) {
		if (this.info) {
			s = this.a[s];
			$$("h3", this.r)[0].innerHTML = s.t;
			$$("p", this.r)[0].innerHTML = s.d;
			this.r.style.height = "auto";
			var h = parseInt(this.r.offsetHeight);
			this.r.style.height = 0;
			TINY.height.set(this.r, h, this.infoSpeed, 0);
		}
	}
};
TINY.scroll = (function () {
	return {
		init: function (e, d, s) {
			e = typeof e == "object" ? e : $(e);
			var p = e.style.left || TINY.style.val(e, "left");
			e.style.left = p;
			var l = d == 1 ? parseInt(e.offsetWidth) - parseInt(e.parentNode.offsetWidth) : 0;
			e.si = setInterval(function () {
				TINY.scroll.mv(e, l, d, s);
			}, 20);
		},
		mv: function (e, l, d, s) {
			var c = parseInt(e.style.left);
			if (c == l) {
				TINY.scroll.cl(e);
			} else {
				var i = Math.abs(l + c);
				i = i < s ? i : s;
				var n = c - i * d;
				e.style.left = n + "px";
			}
		},
		cl: function (e) {
			e = typeof e == "object" ? e : $(e);
			clearInterval(e.si);
		}
	};
})();
TINY.height = (function () {
	return {
		set: function (e, h, s, d) {
			e = typeof e == "object" ? e : $(e);
			var oh = e.offsetHeight,
				ho = e.style.height || TINY.style.val(e, "height");
			ho = oh - parseInt(ho);
			var hd = oh - ho > h ? -1 : 1;
			clearInterval(e.si);
			e.si = setInterval(function () {
				TINY.height.tw(e, h, ho, hd, s);
			}, 20);
		},
		tw: function (e, h, ho, hd, s) {
			var oh = e.offsetHeight - ho;
			if (oh == h) {
				clearInterval(e.si);
			} else {
				if (oh != h) {
					e.style.height = oh + Math.ceil(Math.abs(h - oh) / s) * hd + "px";
				}
			}
		}
	};
})();
TINY.alpha = (function () {
	return {
		set: function (e, a, s) {
			e = typeof e == "object" ? e : $(e);
			var o = e.style.opacity || TINY.style.val(e, "opacity"),
				d = a > o * 100 ? 1 : -1;
			e.style.opacity = o;
			clearInterval(e.ai);
			e.ai = setInterval(function () {
				TINY.alpha.tw(e, a, d, s);
			}, 20);
		},
		tw: function (e, a, d, s) {
			var o = Math.round(e.style.opacity * 100);
			if (o == a) {
				clearInterval(e.ai);
			} else {
				var n = o + Math.ceil(Math.abs(a - o) / s) * d;
				e.style.opacity = n / 100;
				e.style.filter = "alpha(opacity=" + n + ")";
			}
		}
	};
})();
TINY.style = (function () {
	return {
		val: function (e, p) {
			e = typeof e == "object" ? e : $(e);
			return e.currentStyle ? e.currentStyle[p] : document.defaultView.getComputedStyle(e, null).getPropertyValue(p);
		}
	};
})();
Проблема е следния когато и 2 та кода ги използвам в 1 страница си пречат и не работят.Може ли някой да ги комбинира тека че да работят когато са в 1 js файл и се използват в 1 html файл да работят.
 
Хващаш горният файл (защото има по малко код) и променяш имената на всички променливи.

Виж къде пише "var" 2 рия параметър след него е име на променлива.

След това на всякъде където се ползва тази променлива и сменяш името с новото име.
 
Пробвах го пак несатава
Резултата е същия като преди промяната.
По точно кода за снимките работи когато са заедно само балоните не се показват.

ето ги и html кода за балоните

Код:
  	  <span class="bubbleInfo">
	   <div id="women-users"><a href="#"><img src="img/avatar.png" style="border-radius: 6px;" class="trigger" /></a></div>
     <table class="popup">
  		  <td class="bottom"><img width="250" height="106" src="img/ballon.png"/><div id="women-info-pictures"><img src="img/no_avatar.jpg" style="border-radius: 8px;"/></div><p id="women-info-text">Име: Mark F. Scanolions<br />Години: 20<br />Град: Варна</p></td>
     </table>
    </span>

ето и кода за снимките
Код:
    <div class="pic_table_cont">
      <div class="pic_table">
	     <div id="slideshow">
		    <li>
			   <h3>Заглавие на снимката</h3>
			   <span></span>
			   <p>Описанието на снимката</p>
			   <a href="#"><img src="img/orange-fish-thumb.jpg" alt="Orange Fish" /></a>
		    </li>
		    <li>
			   <h3>Заглавие на снимката</h3>
			   <span></span>
			   <p>Описанието на снимката</p>
			   <a href="#"><img src="img/orange-fish-thumb.jpg" alt="Orange Fish" /></a>
		    </li>
		    <li>
			   <h3>Заглавие на снимката</h3>
			   <span></span>
			   <p>Описанието на снимката</p>
			   <a href="#"><img src="img/orange-fish-thumb.jpg" alt="Orange Fish" /></a>
		    </li>
		    <li>
			   <h3>Заглавие на снимката</h3>
			   <span></span>
			   <p>Описанието на снимката</p>
			   <a href="#"><img src="img/orange-fish-thumb.jpg" alt="Orange Fish" /></a>
		    </li>
		    <li>
			   <h3>Заглавие на снимката</h3>
			   <span></span>
			   <p>Описанието на снимката</p>
			   <a href="#"><img src="img/orange-fish-thumb.jpg" alt="Orange Fish" /></a>
		    </li>
		    <li>
			   <h3>Заглавие на снимката</h3>
			   <span></span>
			   <p>Описанието на снимката</p>
			   <a href="#"><img src="img/orange-fish-thumb.jpg" alt="Orange Fish" /></a>
		    </li>
		    <li>
			   <h3>Заглавие на снимката</h3>
			   <span></span>
			   <p>Описанието на снимката</p>
			   <a href="#"><img src="img/orange-fish-thumb.jpg" alt="Orange Fish" /></a>
		    </li>
	     </div>
	     <div id="wrapper">
		    <div id="fullsize">
			   <div id="imgprev" class="imgnav" title="Previous Image"></div>
			   <div id="imglink"></div>
			   <div id="imgnext" class="imgnav" title="Next Image"></div>
			   <div id="image"></div>
		    </div>
		    <div id="thumbnails">
			   <div id="slideleft"></div>
			    <div id="slidearea">
				   <div id="slider"></div>
			    </div>
			    <div id="slideright"></div>
		    </div>
	     </div>
	     <script type="text/javascript">
	     $('slideshow').style.display='none';
	     $('wrapper').style.display='block';
	     var slideshow=new TINY.slideshow("slideshow");
	     window.onload=function(){
       slideshow.auto=false;
		   slideshow.speed=4;
		   slideshow.link="linkhover";
		   slideshow.info="information";
		   slideshow.thumbs="slider";
		   slideshow.left="slideleft";
		   slideshow.right="slideright";
		   slideshow.scrollSpeed=3;
		   slideshow.spacing=5;
		   slideshow.active="#fff";
		   slideshow.init("slideshow","image","imgprev","imgnext","imglink");
	     }
       </script>
      </div>
     </div>
 
Сложи втория в

(function(){
// тук кода
})();

Забелязвай какви променливи ползват двата script-a и ще можеш да избягваш конфликтите. Доста те е помързяло да помислиш и не трябваше да ти помагам ама айде.
 
eto gi 2 ta js faila sled promqnata

tva sus promenlivite go bqh napravil

link

pak nerabotqt i 2 te na kup

a ne 4e ne mislq prosto js ne razbiram

vtoria sam go slojil v $(function(){.....

no probvah i s (function(){.....
i pak ne rabotwt 2 ta v 1 html fail
 

Горе