Маймунки в сайта ми?

taj_mahal

Registered
Имам един проблем: Направих си сайт, обаче когато го отворя навсякаде където има някакъв текст се виждат маймунки. Оправям си го от Encodingа на Cyrilic и ми върви добре, но въпросът ми е: Какво да направя, че другите потребители да могат да четат в сайта без да си оправят всеки път това с Енкодинга. Ако някой може да помогне ще съм му благодарен!Ето пример как виждам текста:
Код:
Äîáðå äîøëè â ìîÿòà ïåðñîíàëíà èíòåðíåò ñòðàíèöà. Êàçâàì ñå Äèìèòúð Ìàäæàðîâ è â èíòåðíåò ìîæåòå äà ìå ñðåùíåòå ñ íèêà taj_mahal.Òóê ìîæåòå äà íàó÷èòå íåùî ïîâå÷å çà ìåí è ìîèòå ïðîåêòè! Ïðèÿòíî ðàçãëåæäàíå!

П.П.: Сайта е изцяло на HTML :( :shock: :cry: :!:
 

NetCutter

Registered
mizarck каза:
това га слагаш в HEAD секцията

Код:
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1251" />
Само без последната наклонеа черта!т.е.:
Код:
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=windows-1251">
 

bizarre

Registered
mute каза:
NetCutter каза:
Само без последната наклонеа черта!
moje i s naklonena
zavisi dali pishesh html ili Xhtml
v Xhtml vsichki tagove se zatvarqt zadaljitelno

Всъщност до колкото си спомням затварянето на контейнерните тагове официално е част от html стандартите вече, следователно е добре да се слага наклонената черта. Не че има някакво кой знае какво значение, просто валидаторите на W3C ще го отчетат като грешка.
 

Горе