Малко помощ

fena

Super Moderator
Искам да направя така че като се скипне въпр със !skip да отнема 2 точки на този който е написал командата

ето го самият скрипт(tcl)

нещо немога да разбера как става :oops:
 

fena

Super Moderator
има :)

ето ти части от тцл-и

Код:
}
proc pub_parsecmd {nick uhost hand chan text} {
	global pub_setting version uptime botnick
	set needauth 0
	set authed 0
	if {[matchattr $hand +Q]} { set authed 1 }
	foreach i [channel info $chan] {
		if {([string match "+auth" $i]) || ($pub_setting(allauth))} {
			set needauth 1
			break
		}
	}
	if {!$needauth} { set authed 1 }
	if {![matchattr $hand D]} {
		set usesubop 0
		foreach i [channel info $chan] {
			if {[string match "+subop" $i]} {
				set usesubop 1
				break
			}
		}
		set botuptime [duration [expr [unixtime] - $uptime]]
		set extxt [split $text]
		regsub -all -- "\\\]" "$text" "" text 
		regsub -all -- "\\\[" "$text" "" text 
		regsub -all -- "\}" "$text" "" text 
		regsub -all -- "\{" "$text" "" text 
		regsub -all -- "\"" "$text" "" text
		set cmd [string tolower [lindex [split $text] 0]]
		set commandlist {
			access
			gethand
			invite
			die 
			chattr
			randpass
			-chan
			+chan
			raw
			restart
			disable
			enable
			rehash
			jump
			hosts
			uptime
			chanlist
			+host
			-host
			global
			cycle
			subop
			aop
			master
			owner
			autovoice
			wipe
			act
			say
			akick
			msg
			save
			mode
			voice
			devoice
			op
			deop
			deopme
			opme
			voiceme
			devoiceme
			kick
			fuck
			ban
			unban
			topic
			help
			version
		}
		if {$authed} {
			switch -- $cmd {
				"access" {
					if {[lindex $extxt 1] == ""} {
						set user $nick
					} else {
						set user [lindex $extxt 1]
					}
					if {![onchan $user $chan]} {
						pub_putmsg $chan "$user is not on $chan."
					} else {
						pub_putmsg $chan "[pub_getaccess $user $chan]"
					}
				}
				"gethand" {
					if {[lindex $extxt 1] == ""} {
						puthelp "NOTICE $nick :Usage: $pub_setting(prefix) GetHand <nick>"
					} elseif {![onchan [lindex $extxt 1] $chan]} {
						pub_putmsg $chan "[lindex $extxt 1] is not on $chan."
					} elseif {[lindex $extxt 1] == ""} {
						puthelp "NOTICE $nick :Usage: $pub_setting(prefix) GetHand <nick>"
					} elseif {![validuser [nick2hand [lindex $extxt 1]]]} {
						pub_putmsg $chan "[lindex $extxt 1] is not a bot user."
					} else {
						pub_putmsg $chan "[lindex $extxt 1]'s handle is [nick2hand [lindex $extxt 1]]."
					}
				}
				"invite" {
					if {[lindex $extxt 1] == ""} {
						puthelp "NOTICE $nick :Usage: $pub_setting(prefix) Invite \[nick\] <channel>"
					} elseif {[lindex $extxt 2] != ""} {
						if {(![validchan [lindex $extxt 2]]) || (![botonchan [lindex $extxt 2]])} {
							pub_putmsg $chan "I am not on [lindex $extxt 2]."
						} else {
							putserv "invite [lindex $extxt 1] [lindex $extxt 2]"
							pub_putmsg $chan "[lindex $extxt 1] has been invited to [lindex $extxt 2]."
						}
					} elseif {(![validchan [lindex $extxt 1]]) || (![botonchan [lindex $extxt 1]])} {
						pub_putmsg $chan "I am not on [lindex $extxt 1]."
					} elseif {([matchattr $hand o|o [lindex $extxt 1]]) && (![matchattr $hand d|d [lindex $extxt 1]])} {
						putserv "invite $nick [lindex $extxt 1]"
					} elseif {$pub_setting(noticeacc)} {
						putserv "NOTICE $nick :This command requires Channel Op access to $chan."
					}
				}
				"die" {
					if {$pub_setting(enable-die)} {
						if {![matchattr $hand n]} {
							if {$pub_setting(noticeacc)} { putserv "NOTICE $nick :This command requires Global Owner access." }
						} elseif {$pub_setting(1.6.7)} {
							die "[lrange $extxt 1 end] \($hand\)"
						} else {
							putserv "QUIT :[lrange $extxt 1 end] \($hand\)"
							utimer 3 "pub_dokill $hand [lrange $extxt 1 end]"
						}
					}
				}
				"chattr" {
					if {![matchattr $hand n]} {
						if {$pub_setting(noticeacc)} { putserv "NOTICE $nick :This command requires Global Owner access." }
					} elseif {[lindex $extxt 2] == ""} {
						puthelp "NOTICE $nick :Usage: $pub_setting(prefix) Chattr <nick> <flags> \[channel\]"
					} elseif {![validuser [nick2hand [lindex $extxt 1]]]} {
						pub_putmsg $chan "[lindex $extxt 1] is not a bot user."
					} else {
						if {[lindex $extxt 3] == ""} {
							pub_putmsg $chan "Global flags for [lindex $extxt 1] are now [chattr [lindex $extxt 1] [lindex [split $text] 2]]."
						} elseif {[validchan [lindex $extxt 3]]} {
							pub_putmsg $chan "Channel flags for [lindex $extxt 1] on [lindex $extxt 3] are now [lindex [split [chattr [lindex $extxt 1] [lindex [split $text] 2] [lindex $extxt 3]] |] 1]."
						} else {
Код:
		}
				}
				"restart" {
					if {![matchattr $hand n]} {
						if {$pub_setting(noticeacc)} { putserv "NOTICE $nick :This command requires Global Owner access." }
					} else {
						putquick "PRIVMSG $chan :Restarting."
						restart
					}
				}
				"disable" {
					if {![matchattr $hand n]} {
						if {$pub_setting(noticeacc)} { putserv "NOTICE $nick :This command requires Global Owner access." }
					} elseif {[lindex $extxt 1] == ""} {
						puthelp "NOTICE $nick :Usage: $pub_setting(prefix) Disable <nick>"
					} elseif {![validuser [nick2hand [lindex $extxt 1]]]} {
						pub_putmsg $chan "No handle found for [lindex $extxt 1]."
					} elseif {[matchattr [nick2hand [lindex $extxt 1]] D]} {
						pub_putmsg $chan "[nick2hand [lindex $extxt 1]] is already disabled."
					} else {
						chattr [nick2hand [lindex $extxt 1]] +D
						pub_putmsg $chan "[nick2hand [lindex $extxt 1]] has been disabled."
					}
				}
				"enable" {
					if {![matchattr $hand n]} {
						if {$pub_setting(noticeacc)} { putserv "NOTICE $nick :This command requires Global Owner access." }
					} elseif {[lindex $extxt 1] == ""} {
						puthelp "NOTICE $nick :Usage: $pub_setting(prefix) Enable <nick>"
					} elseif {![validuser [nick2hand [lindex $extxt 1]]]} {
						pub_putmsg $chan "No handle found for [lindex $extxt 1]."
					} elseif {![matchattr [nick2hand [lindex $extxt 1]] D]} {
						pub_putmsg $chan "[nick2hand [lindex $extxt 1]] is already enabled."
					} else {
						chattr [nick2hand [lindex $extxt 1]] -D
						pub_putmsg $chan "[nick2hand [lindex $extxt 1]] has been enabled."
					}
				}
				"rehash" {
					if {![matchattr $hand m]} {
						if {$pub_setting(noticeacc)} { putserv "NOTICE $nick :This command requires Global Master access." }
					} else {
						putquick "PRIVMSG $chan :Rehashing."
						rehash
					}
				}
				"jump" {
					if {![matchattr $hand n]} {
						if {$pub_setting(noticeacc)} { putserv "NOTICE $nick :This command requires Global Master access." }
					} elseif {[lindex $extxt 1] != ""} {
						jump [lindex [split $text] 1]
					} else {
						jump
					}
				}
				"hosts" {
					if {![matchattr $hand m]} {
						if {$pub_setting(noticeacc)} { putserv "NOTICE $nick :This command requires Global Master access." }
					} elseif {[lindex $extxt 1] == ""} {
						puthelp "NOTICE $nick :Usage: $pub_setting(prefix) Hosts <nick>"
					} elseif {![validuser [nick2hand [lindex $extxt 1]]]} {
						pub_putmsg $chan "[lindex $extxt 1] is not a bot user."
					} else {
						set h [join [getuser [nick2hand [lindex $extxt 1]] HOSTS]]
						if {$h == ""} {
							pub_putmsg $chan "[lindex $extxt 1] has no hosts set."
						} else {
							pub_putmsg $chan "$h"
						}
					}
				}
				"uptime" {
					if {![matchattr $hand m]} {
						if {$pub_setting(noticeacc)} { putserv "NOTICE $nick :This command requires Global Master access." }
					} else {
						pub_putmsg $chan "Uptime: $botuptime"
					}
				}
				"chanlist" {
					if {![matchattr $hand m]} {
						if {$pub_setting(noticeacc)} { putserv "NOTICE $nick :This command requires Global Master access." }
					} else {
						pub_putmsg $chan "Channel list: [channels]"
					}
				}
				"version" {
					if {![matchattr $hand m]} {
						pub_putmsg $chan "Version: $pub_setting(hversion)"
					} else {
						pub_putmsg $chan "Version: $pub_setting(version)"
					}
				}
				"+host" {
					if {![matchattr $hand m]} {
						if {$pub_setting(noticeacc)} { putserv "NOTICE $nick :This command requires Global Master access." }
					} elseif {[lindex $extxt 2] == ""} {
						puthelp "NOTICE $nick :Usage: $pub_setting(prefix) +host <nick> <host>"
					} elseif {![validuser [lindex $extxt 1]]} { 
						pub_putmsg $chan "[lindex $extxt 1] is not a bot user." 
					} else {
						pub_putmsg $chan "[lindex $extxt 2] has been added to [lindex $extxt 1]'s host list."
						setuser [lindex $extxt 1] HOSTS [lindex $extxt 2]
					}
				}
				"-host" {
					if {![matchattr $hand m]} {
						if {$pub_setting(noticeacc)} { putserv "NOTICE $nick :This command requires Global Master access." }
					} elseif {[lindex $extxt 2] == ""} {
						puthelp "NOTICE $nick :Usage: $pub_setting(prefix) -host <nick> <host>"
					} elseif {![validuser [lindex $extxt 1]]} { 
						pub_putmsg $chan "[lindex $extxt 1] is not a bot user." 
					} else {
						set hd 0
						foreach h [join [getuser [nick2hand [lindex $extxt 1]] HOSTS]] {
							if {[string equal -nocase [lindex $extxt 2] $h]} {
								delhost [nick2hand [lindex $extxt 1]] $h
								pub_putmsg $chan "[lindex $extxt 2] has been removed from [lindex $extxt 1]'s host list."
								set hd 1
							}
						}
						if {!$hd} { pub_putmsg $chan "[lindex $extxt 2] does not exist on [lindex $extxt 1]'s host list." }
						
					}
				}
				"global" {
					if {![matchattr $hand m]} {
						if {$pub_setting(noticeacc)} { putserv "NOTICE $nick :This command requires Global Master access." }
					} elseif {[lindex $extxt 1] == ""} {
						puthelp "NOTICE $nick :Usage: $pub_setting(prefix) Global <message>"
					} else {
						foreach c [channels] {
							if {[botonchan $c]} { pub_putmsg $c "Global: [join [lrange $extxt 1 end]] \($nick\)" }
						}
					}
				}
				"cycle" {
					if {![matchattr $hand m|m]} {
						if {$pub_setting(noticeacc)} { putserv "NOTICE $nick :This command requires Channel Master access." }
					} else {
						putserv "PART $chan :Cycle \($nick\)"
					}
				}
				"subop" {
					if {![matchattr $hand o|o]} {
						if {$pub_setting(noticeacc)} { putserv "NOTICE $nick :This command requires Channel Master access." }
					} elseif {!$usesubop} {
						pub_putmsg $chan "SubOp i
 

Горе