Настройка-последни теми

SandPrince

Registered
здравейте ! как да настроя този код:

Код:
<?php 

$connection = mysql_connect("localhost", "user", "pass"); 
$db = mysql_select_db("dbname", $connection); 

$query = mysql_query("select * from phpbb_topics order by topic_last_post_id desc limit 0,10"); 
while($rows = mysql_fetch_array($query)) 
{ 
print "<tr><td>"; 
print "<font color=\"#FF0000\">-</font>"; 
$forum = $rwz[forum_name]; 
$catid = $rwz[cat_id]; 
$qry2 = mysql_query("select * from phpbb_categories where cat_id='$catid'"); 
$rwz2 = mysql_fetch_array($qry2); 
$cat = $rwz2[cat_title]; 
if (strlen($rows[topic_title])>1){ 
printf("<a href=\"forums/viewtopic.php?t=%d\">%s %s</a> [%d]", $rows[topic_id], $cat, ((strlen($rows[topic_title])>42)?substr($rows[topic_title],0,42)."...": $rows[topic_title]), $rows[topic_replies]); 
} 
} 

?><

или този:
Код:
<body bgcolor="black" link="blue" alink="blue" vlink="blue"><font size="1" color="blue"><center>Последните 10 теми от форума</center>
<? 

function mysqlerror($err) { 
global $mysql; 

if ($mysql == "off") return; 
echo $err . "<br><b>" . mysql_error() . "</b>"; 
exit; 
} 

function mysqlconnect() { 
global $mysqlid, $mysqlhost, $mysqllogin, $mysqlpass, $mysqldb; 
if ($mysqlid) return; 
$mysqlid = mysql_connect($mysqlhost, $mysqllogin, $mysqlpass) or mysqlerror("Неможе да се свържем към $mysqlhost"); 
mysql_select_db($mysqldb, $mysqlid) or mysqlerror("Не съществува такава база данни $mysqldb"); 
} 

function mysqlclose() { 
global $mysqlid; 
if ($mysqlid) @mysql_close($mysqlid); 
} 

function mysqlquery($sql) { 
global $mysqlid; 
if (!$mysqlid) mysqlconnect(); 
$res = mysql_query($sql, $mysqlid) or mysqlerror($sql); 
return $res; 
} 

register_shutdown_function("mysqlclose"); 

// MySQL loading ---------------------------------------------- 
$mysqlid = 0; 
$mysqlhost = 'хоста където се намира базата данни'; 
$mysqldb = 'базата данни'; 
$mysqllogin = 'потребител на базата данни'; 
$mysqlpass = 'паролата на базата данни'; 
mysqlconnect(); 
// END MySQL loading ---------------------------------------------- 

$table_prefix = "префикса на таблиците по подразбиране е php_"; 
$forum_url = "http://пътя до форума"; 
$news_forum_id = 2; 
$number_of_news = 10; 
$date_format = "d.m.Y, G:i:s"; 

$query = "SELECT 
t.`topic_id`, 
t.`topic_title`, 
p.`post_time`, 
p.`post_username`, 
p.`poster_id`, 
u.`username` 


FROM 
`" . $table_prefix . "topics` as t, 
`" . $table_prefix . "posts` as p, 
`" . $table_prefix . "posts_text` as pt, 
`" . $table_prefix . "users` as u 
WHERE 
t.`topic_first_post_id` = p.`post_id` AND 
t.`topic_first_post_id` = pt.`post_id` AND 
p.`poster_id` = u.`user_id` AND 
t.`forum_id` = '" . $news_forum_id . "' 
ORDER BY p.`post_time` DESC 
LIMIT $number_of_news"; 
$result = mysqlquery($query); 
while ($row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)) { 
?> 
<br>
<a href="<?= $forum_url ?>viewtopic.php?t=<?= $row['topic_id'] ?>"> 
<?= $row['topic_title'] ?> 
<?= nl2br($row['post_text']) ?>

<? } ?> 
</font></body>

така че най-отгоре да винаги да стои някоя важна тема и да има обозначение че е такава???
 
също и този код:

Код:
<? 

$user="user на базата данни"; 
$pass="pass на базата данни"; 
$db="име на базата данни"; 
$broi_temi="10";// Колко последни теми да показва 
$broi_bukvi="35";//До колко букви от заглавието на темата да показва 
mysql_connect(localhost,$user,$pass); 
mysql_select_db($db) or die( "Unable to select database"); 
$query="SELECT topic_time , topic_title,forum_id,topic_id, topic_replies,topic_type from phpbb_topics ORDER BY topic_time "; 
$result=mysql_query($query); 
$num=mysql_num_rows($result); 
mysql_close(); 

$ii=$num-$broi_temi; 
for ($i=$num-1; $i>$ii;$i--) 
{ 
$tema=mysql_result($result,$i,"topic_title"); 
$id=mysql_result($result,$i,"forum_id"); 
$topic_broi=mysql_result($result,$i,"topic_replies"); 
$topic_id=mysql_result($result,$i,"topic_id"); 
$topic=mysql_result($result,$i,"topic_type"); 

if($topic=="1") 
{$vazna='Важна:';} 
elseif($topic=="2") 
{$vazna='Съобщение:';} 
elseif($topic_status=="1") 
{$vazna='Заключена:';} 
else 
{$vazna='';} 

if (strlen($tema)>$broi_bukvi) 
{$totchki='...';} 
else 
{$totchki='';} 

$tema=substr($tema,0 , $broi_bukvi); 
echo" $vazna<a href='Пътя до папката на форума/viewtopic.php?t=$topic_id' >$tema$totchki ($topic_broi)</a><br/>"; 
} 


?>

то май това е което ми трябва ама къде да напиша урл-то на форума че да показва темите (форума смятам да го хостна тука - txtforum-a)
 
тези кодове са за phpBB форум .txtforum-a няма база данни и нищо не може
да правиш с него.
 

Горе