Нова страница в php скрипт

fena

Super Moderator
Как ще стане скрипта, да създава нова страница на всеки 10 линка с описание които трябва да покаже? В момента ги трупа на 1 страница и става прекалено дълга.


Код:
<?php
$connection = mysql_connect(localhost, user, pass) or die("Ñàéòúò íå ìîæå äà ñå ñâúðæå êúì áàçàòà äàííè");
$db = @mysql_select_db("dbname",$connection)or die("Ñàéòúò íå ìîæå äà ñå ñâúðæå êúì áàçàòà äàííè");

$sql = 'SELECT * FROM `newbgi_form` ORDER by `id` DESC ';
$result = @mysql_query($sql,$connection) or die(mysql_error());
?>
<table border="0" width="100%">
<?PHP
while ($sql = mysql_fetch_object($result))
{
 $ime = $sql -> ime;
 $link = $sql -> link;
 $opisanie= $sql -> opisanie;
?>
<tr>
<td width="100%"><b>  <font size="2"><?php echo "<a href=\"$link\">$ime</a>" ?></font></b><br /></td>
</tr>
<tr>
<td width="100%"><font size="2"><?php echo "$opisanie" ?></font><br /><hr /></td></tr><?PHP } ?>
 

Горе