Обграждане на страниците.

sentenello

Registered
Как мога да направя страницирането ми да не излиза 1,2,3,4,5,6 а почти по същия начин само че в квадратчета обградени да са.
 
Еми правиш си една малка textarea която има опциа readonly и в нея да пише номера на страницата ! И вече си я стилизираш с цсс
 
Изкарай си страницирането в една табличка и задай
table,tr { border: none; }
td { border: 1px solid #000000; }
 
DeathGuard_ каза:
.str {
padding: 3px;
border: 1px solid #000000;
background: white;
}
<div class="str">$predi6na</div> и така...

Направих го така и стана, но излизат едно под други когато им сложа клас, а когато са си нормално са едно до друго.
 
Сега са на един ред но не са равномерни и се сливат там където пише 1,2...

Хем съм им задал и width: 30px;
 
Виж сега как съм го направил.
Код:
<style>
.str { 
padding: 3px; 
border: 1px solid #000000; 
background: white; 
margin-left: 5px; 
color: red;
}
</style>

Код:
<?php
include "config.php";
$broinastranica = 20;

$pageNum = 1;

if(isset($_GET['page']))
{
$pageNum = $_GET['page'];
}
//òóêà îïðåäåëÿìå êîè ðåäîâå ùå ñå ïîêàçâàò - ïðèìåðíî àêî $_GET['page']=2
// ùå ïîêàæå îò 20 äî 40-òè ðåä.
$redove = ($pageNum - 1) * $broinastranica;
//çàÿâêàòà ùå âúðíå ñàìî ïîñî÷åíèòå ðåäîâå - ïðèìåðíî îò 20 äî 40 â çàâèñèìîñò îò $_GET['page']
$query = " SELECT * FROM gallery ORDER BY id DESC LIMIT $redove, $broinastranica";
$result = mysql_query($query) or die('Error, query failed');
$i=0;
while($row = mysql_fetch_array($result))
{
$small=$row[small];
$rep=str_replace("/small","",$small);
echo "<a href='$rep'><img style='border:6px groove #3366FF ;' class='gallery' src='$small' alt='$row[info]' width='140' height='140'></a> ";
if($i==4){
echo "<br />";
$i=0;
}
}
// ïðîâåðÿâàìå òàáëèöàòà êîëêî ðåäîâå èìà
$query = "SELECT COUNT(snimka) AS numrows FROM gallery";
$result = mysql_query($query) or die('Error, query failed');
$row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC);
$numrows = $row['numrows'];


$maxPage = ceil($numrows/$broinastranica);

$self = $_SERVER['PHP_SELF'];
$nomeranastranici = '';
echo "<div  align='center'>";
for($page = 1; $page <= $maxPage; $page++)
{
if ($page == $pageNum)
{
$nomeranastranici .= " $page";
}
else
{
$nomeranastranici .= "<a href=\"login.php?page=$page\">$page</a>";
}
}

if ($pageNum > 1)
{
$page = $pageNum - 1;
$predishna = " <a href=\"login.php?page=$page\">$prev</a> ";

$parva = " <a href=\"login.php?page=1\">$first</a> ";
}
else
{
$predishna =' ';
$parva = '<span class="str"> </span>';
}
if ($pageNum < $maxPage)
{
$page = $pageNum + 1;
$sledvashta = " <a href=\"login.php?page=$page\">$next</a>";

$posledna = " <a href=\"login.php?page=$maxPage\">$last</a>";
}
else
{
$sledvashta = ' ';
$posledna = ' ';
}
echo " <span class='str'>$parva .</span> <span class='str'>$predishna .</span><span class='str'> $nomeranastranici . </span><span class='str'>$sledvashta . </span><span class='str'>$posledna</span>";
echo "</div>";
?>

И виж как излиза.
www.prognozite.com/GALERIQ/login.php
 
Код:
<?php
include "config.php";
$broinastranica = 20;

$pageNum = 1;

if(isset($_GET['page']))
{
$pageNum = $_GET['page'];
}
//òóêà îïðåäåëÿìå êîè ðåäîâå ùå ñå ïîêàçâàò - ïðèìåðíî àêî $_GET['page']=2
// ùå ïîêàæå îò 20 äî 40-òè ðåä.
$redove = ($pageNum - 1) * $broinastranica;
//çàÿâêàòà ùå âúðíå ñàìî ïîñî÷åíèòå ðåäîâå - ïðèìåðíî îò 20 äî 40 â çàâèñèìîñò îò $_GET['page']
$query = " SELECT * FROM gallery ORDER BY id DESC LIMIT $redove, $broinastranica";
$result = mysql_query($query) or die('Error, query failed');
$i=0;
while($row = mysql_fetch_array($result))
{
$small=$row[small];
$rep=str_replace("/small","",$small);
echo "<a href='$rep'><img style='border:6px groove #3366FF ;' class='gallery' src='$small' alt='$row[info]' width='140' height='140'></a> ";
if($i==4){
echo "<br />";
$i=0;
}
}
// ïðîâåðÿâàìå òàáëèöàòà êîëêî ðåäîâå èìà
$query = "SELECT COUNT(snimka) AS numrows FROM gallery";
$result = mysql_query($query) or die('Error, query failed');
$row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC);
$numrows = $row['numrows'];


$maxPage = ceil($numrows/$broinastranica);

$self = $_SERVER['PHP_SELF'];
$nomeranastranici = '';
echo "<div  align='center'>";
for($page = 1; $page <= $maxPage; $page++)
{
if ($page == $pageNum)
{
$nomeranastranici .= " $page";
}
else
{
$nomeranastranici .= "<span class='str'><a href=\"login.php?page=$page\">$page</a></span>";
}
}

if ($pageNum > 1)
{
$page = $pageNum - 1;
$predishna = " <a href=\"login.php?page=$page\">$prev</a> ";

$parva = " <a href=\"login.php?page=1\">$first</a> ";
}
else
{
$predishna =' ';
$parva = '<span class="str"> </span>';
}
if ($pageNum < $maxPage)
{
$page = $pageNum + 1;
$sledvashta = " <a href=\"login.php?page=$page\">$next</a>";

$posledna = " <a href=\"login.php?page=$maxPage\">$last</a>";
}
else
{
$sledvashta = ' ';
$posledna = ' ';
}
echo " <span class='str'>$parva</span> <span class='str'>$predishna</span>$nomeranastranici<span class='str'>$sledvashta</span><span class='str'>$posledna</span>";
echo "</div>";
?>

И намали за момент малко по колко да показва. Направи го например по 3-4 да видиш как излиза :)
 
Страницата на която съм не става... с border, а иначе да попитам и защо когато сложих
Код:
.str a:hover {
padding: 3px; 
border: 1px solid #000000; 
background: blue; 
margin-left: 5px; 
color: white;
text-decoration: none;
}
и мишката попадне върху даена страница то става синъо но се уголемява.
 
Защото задаваш още padding и margin. Направи го така:
Код:
.str a:hover {
border: 1px solid #000000;
background: blue;
color: white;
text-decoration: none;
}
 
Случайно си гледах сега vbox-a и видях, че това което се опитвам да направя е същото като тук. Ето вижте каква е целта ми
http://vbox7.com/search/?vbox_q=eno&page=2
 
Код:
.str {
width: 20px;
height: 20px;
border: 1px solid #000000;
background-color: white;
margin-left: 5px;
color: red;
text-align: center;
}

.str a:hover {
border: 1px solid #a7a7a7;
background-color: blue;
color: white;
text-decoration: none;
}
 

Горе