ПРОБЛЕМ С ПРОЗРАЧНОСТА НА ИЕ

Статус
Not open for further replies.

chikita_f

Registered
ИСКАМ ДА ПОПИТАМ ДАЛИ МОЖЕ НЯКОЙ ДА МИ ПОМОГНЕ,В БОДИ ИМАМ СНИМКА ЗА ФОН И ИСКАМ ТАБЛИЦАТА ДА МИ Е ПРОЗРАЧНА.В МОЗИЛА И ОПЕРА ВСИЧКО Е ОК,НО ИЕ МИ ДАВА СИН ФОН.


ЕТО КОДА:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Ски "Копривките"</title>
<meta http-equiv="Content-Language" content="bg">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">

<script src="Scripts/AC_RunActiveContent.js" type="text/javascript"></script>
<style type="text/css">

</style>
</head>

<body align="top" background="image/fon2.jpg" vlink="#ffffff">


<a href="http://www.skikoprivki.com/index.html"></a>
<a href="http://www.skikoprivki.com/pisti.html"></a>
<a href="http://www.skikoprivki.com/uchitel.html"></a>
<a href="http://www.skikoprivki.com/ceni.html"></a>
<a href="http://www.skikoprivki.com/forum.html"></a>
<a href="http://www.skikoprivki.com/galeriq.html"></a>


<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent( 'codebase','http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0','width','1300','height','300','id','menu','align','top','src','menu','quality','best','wmode','transparent','bgcolor','#ffffff','name','menu','allowscriptaccess','sameDomain','pluginspage','http://www.macromedia.com/go/getflashplayer','movie','menu' ); //end AC code
</script><noscript><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="1300" height="100" id="menu" align="top">
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />
<param name="movie" value="menu.swf" /><param name="quality" value="best" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><embed src="menu.swf" quality="best" wmode="transparent" bgcolor="#ffffff" width="1100" height="100" name="menu" align="top" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object></noscript>
<table border="0" width="966" height="923" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" style="background:transperant;">
<tr>
<td width="320" valign="top" bgcolor="transperant">
<div align="center" style="border-width: 1px; padding-left: 4px; padding-right: 4px; padding-top: 1px; padding-bottom: 1px">
<table border="0" width="88%" cellspacing="0" cellpadding="0" height="112">
<tr>
<td bgcolor="transperant"><font color="#000000"> </font><font size="2"><font color="#ffffff">Камера на живо</font><span lang="en-us"><font color="#ffffff">
</font>
<a href="javascript:campop(1,%20330,%20250);">
<font color="#ffffff">[увеличи]</font></a><font color="#ffffff">
</font>
</span></font></td>
</tr>
<tr>
<td height="121" bgcolor="transperant">
<p align="center">
<script type="text/javascript">
AC_FL_RunContent( 'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0','width','284','height','213','id','webcamXP','align','','src','webcamXP?webcam=http://212.91.164.28:8080/cam_1.jpg&refresh=15','quality','High','name','webcamXP','pluginspage','http://www.macromedia.com/go/getflashplayer','loop','false','menu','false','movie','webcamXP?webcam=http://212.91.164.28:8080/cam_1.jpg&refresh=15' ); //end AC code
</script><noscript><OBJECT classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" WIDTH="284" HEIGHT="213" id="webcamXP" ALIGN="">
<PARAM NAME=movie VALUE="webcamXP.swf?webcam=http://212.91.164.28:8080/cam_1.jpg&refresh=15">
<PARAM NAME=loop VALUE=false>
<PARAM NAME=menu VALUE=false>
<PARAM NAME=quality VALUE=High>
<EMBED src="webcamXP.swf?webcam=http://212.91.164.28:8080/cam_1.jpg&refresh=15" quality=High WIDTH="284" HEIGHT="213" NAME="webcamXP" ALIGN="" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" loop="false" menu="false"></EMBED></OBJECT></noscript>
</tr>
</table>
<form method="POST" style="background-color: "transperant" action="--WEBBOT-SELF--">

<p><b>времето - н.в.1300 метра<img border="0" src="image/curweather.jpg" width="283" height="283"></b></p>
</form><hr>
<table border="0" width="88%" cellspacing="0" cellpadding="0" height="137">
<tr>
<td height="16" bgcolor="transperant">
<font size="2" color="#000000"> Връзки</font></td>
</tr>
<tr>
<td height="100" valign="top" bgcolor="transperant">
<p align="center"><font color="#FF0000">
<span style="background-color: "transperant"> </span><span style="font-weight: 700; background-color: "transperant"><a href="http://www.pss.bglink.net/home.php"><font color="#ffffff">Планинска
спасителна  служба</font></a> </span></font></p>
<p align="center">
<a href="http://www.xtdev.com/ski/index_bg.php">
<img src="image/skibg.jpg" alt="SKI.BG" width="190" height="41" border="0"></a></p>
<p align="center">
<a href="http://www.pss.bglink.net/vremeto/vremeto.php#milka">
<img border="0" src="image/index.1.gif" width="188" height="45"></a></p>
<p align="center"><font color="#ffffff" size="5">
<span style="font-weight: 700; background-color: "transperant">
<a href="hoteli.htm">хотели в района</a></span></font></td></tr>
<tr>
<td> </td>
</tr>
</table>
<div style="background-color: "transperant">
 </div>
</div>
</td>
<td width="636" bgcolor="transperant" valign="top">
<div align="center">
 <table border="0" width="93%" id="table5" height="48" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-left: 2; margin-right: 2">
<tr>
<td height="18" bgcolor="transperant" colspan="2">
<font face="Arial" size="4" color="#000000">
<span style="background-color: "transperant" lang="en-us"> </span><span style="background-color: "transperant">Новини</span></font><font color="#000000"><b><span style="background-color: transperant"> </span></b></font><b><font color="#6aabf3"><span style="background-color: transperant">ски копривки - вашето семейно развлечение<span lang="en-us">, </span>спорт и
почивка !!!</span></font></b></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="transperant" valign="top">
<font color="#9E531A" face="AmbassadoreType">
<span style="background-color: "transperant">
<img border="0" src="image/SkiSet.gif" width="73" height="111"></span></font></td>
<th bgcolor="transperant">
<div style="float: left; width:514px; height:95px; background-color: "transperant">
<font color="#ffffff">писта"еко хотел"и"копривки"-ОБРАБОТЕНИ-отлични
условия СЪОРЪЖЕНИЯТА ЩЕ РАБОТЯТ от СЪБОТА 21,03,2009</font><p>
<font color="#FFffff">СЛЕДЕТЕ СЪОБЩЕНИЯТА ТУК!!!</font></div>
</th>
</tr>
</table>
<table bgcolor="transperant" border="0" width="93%" height="48" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-left: "2"; margin-right: "2">
<tr>
<td height="18" bgcolor="transperant" colspan="2">
<font face="Arial" size="4" color="#000000">
<span lang="en-us"> </span>Новини</font><font color="#000000"><b> </b></font><b><font color="#6aabf3">ски копривки - вашето семейно развлечение<span lang="en-us">, </span>спорт и
почивка !!!</font></b></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="transperant" valign="top">
<font color="#9E531A" face="AmbassadoreType">
<span style="background-color: "transperant">
<img border="0" src="image/SkiSet.gif" width="73" height="111"></span></font></td>
<th bgcolor="transperant">
<div style="float: left; width:481px; height:92px">
<font color="#ffffff">            
ПРОЛЕТНО НАМАЛЕНИЕ НА "КОПРИВКИТЕ "               
КАРТА ВЛЕК -20%</font><p><font color="#FFffff">ОЧАКВАМЕ ВИ !</font></div>
</th>
</tr>
</table>
<table border="0" width="93%" height="377" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-left: "2"; margin-right: "2">
<tr>
<td height="18" bgcolor="transperant"><font color="#000000"><font face="Arial" size="4">
<span lang="en-us"> </span>Новини</font><b> </b></font><b><font color="#6aabf3">ски копривки - вашето семейно развлечение<span lang="en-us">, </span>спорт и
почивка !!!</font></b></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="transperant" valign="top">
<p align="center">
<u><b><i><font color="#FFffff">официални партньори на Ски Копривки:</font></i></b></u></p>
<p align="center">
<a href="http://www.hotelzdravetz.com">
<img src='image/logo-bg.gif' alt='Hotel Zdravetz Logo' width="176" /></a></p>
<p align="center">
<b><font color="#000080">
<a href="http://www.sportlifebg.com">
<img border="0" src="image/salomon%20logo.jpg" width="156" height="102"></a> <span lang="en-us">
</span></font></b><a href="http://www.sportlifebg.com">
<img border="0" src="image/images11.jpg" width="130" height="102"><img border="0" src="image/diel.jpg" width="150" height="47"><img border="0" src="image/suoch.jpg" width="105" height="107"></a></p>
<p align="center">
<b><font color="#6aabf3">
магазин "ЕКСЕЛ"
Пловдив ,ул."Гладстон"<span lang="en-us">40</span></font></b></p>
<p align="center">
<span style="text-decoration: underline; background-color: "transperant">
<font color="#ffffff" size="2"><b> <a href="mailto:е-mail:nssk@abv.bg"><font color="#ffffff">е-</font><span lang="en-us"><font color="#ffffff">mail:nssk@abv.bg</font></span></a>  </b></font></span></p>
<font face="AmbassadoreType">
<p align="center"><i><b><font color="#6aabf3" size="4">
<a href="http://WWW.SKIKOPRIVKI.COM"><span lang="en-us">
WWW.SKIKOPRIVKI.COM</span></a> </font></b></i></p>
</td>
</tr>
</table>
<p><font color="#FFffff"><b>обновява се на 24 часа.</b></font><font size=1><script type="text/javascript" language="javascript"></script><script type="text/javascript" language="javascript1.2"></script><a href="http://counter.search.bg/cgi-bin/s?_id=nssk"
target="_top"><script type="text/javascript" language="javascript"></script><noscript>
</noscript></a></font></p></div><tr><td>
</td>
<td bgcolor="transperant" height="19" width="4">  </td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3" height="19" bgcolor="transperant">
<p align="center"><font size="2" face="Arial" color="#000000">Ски Копривки<span lang="en-us"> </span>
ЗИМА </font><font size="2"><font color="#000000">08/09</font><span lang="en-us"><font color="#000000"><script type="text/javascript">

d=document;
d.write('<a href="http://www.tyxo.bg/?9410" title="Tyxo.bg counter" target=" blank"><img width="88" height="31" border="0" alt="Tyxo.bg counter"');
d.write(' src="http://cnt.tyxo.bg/9410?rnd='+Math.round(Math.random()*2147483647));
d.write('&sp='+screen.width+'x'+screen.height+'&r='+escape(d.referrer)+'" /><\/a>');
//-->
</script></font></p>
<noscript><a href="http://www.tyxo.bg/?9410" title="Tyxo.bg counter" target=" blank"><img src="http://cnt.tyxo.bg/9410" width="88" height="31" border="0" alt="Tyxo.bg counter" /></a></noscript></span></font></tr></td></td></tr></table>
</body>
</html>
 
Статус
Not open for further replies.

Горе