Помощ за C++

wowgl

Registered
може ли някой който разбира да ми реши този тест?
мерси предварително :)

3 гр.
ВЪПРОСИ:
1. Описание на ф-я без парам. и без стойност.
2. Сравнете обръщенията към ф-я без стойност и към ф-я със стойност.
3. Формалните параметри на ф-я се декларират в:
а/ описанието на ф-ята
б/ тялото на ф-ята
в/ заглавието й
г/ обръщението към нея
4. Глобалните променливи се декларират в:
а/ главната ф-я main ( )
б/ преди главната ф-я main ( )
в/ след главната ф-я main ( )
г/ извън тялото на всички функции
5. Описанието на ф-я със стойност:
а/ съдържа тялото й
б/ завършва с return стойност
в/ завършва без return стойност
г/ съдържа обръщението към нея
6. Параметрите-променливи на ф-я:
а/ въвеждат данни в извикана ф-я
б/ работят с копия на фактич. параметри
в/ извеждат данни от извикана ф-я
г/ работят с оригиналните фактич.параметри

ЗАДАЧИ:
1. Дадено е заглавието:
char C ( int x, double y, char s )
Кое обръщение е ГРЕШНО? ЗАЩО ?
а/ char S = C ( 1, 2.2, ‘!’ );
б/ char S = C ( 1, 2.2, ‘S’ );
в/ C ( 1, 2.2, ‘!’ );
г/ cout << C ( 1, 2.2, ‘s’ );
2. Дадено е заглавието:
void V ( double d, bool b )
Кое обръщение е ВЯРНО?
а/ V ( true, 3.14 );
б/ cout << V ( 3.14, 1 );
в/ x = V ( -3.14, 0 );
г/ V ( -3.14, false );3 гр.
3. Дадено е обръщението:
double D = 2 + D2 ( 1, 2.5 );
Кое е ГРЕШНО за ф-я с такова обръщение? ЗАЩО?
а/ ф-ята има име D2 и 2 фактич.парам.
б/ ф-ята има име D и 2 фактич.парам.
в/ ф-ята има име D2 и 2 формални парам.
г/ ф-ята има име D2 и връща стойност
4. Дадено и обръщението:
cout << M5 ( x, ‘-‘, 0 );
Кое е ВЯРНО за ф-я с такова обръщение?
а/ ф-ята М5 не връща стойност
б/ ф-ята М5 връща стойност
в/ ф-ята е от неизвестен тип
г/ ф-ята е с неизвестно име
5. Дадена е ф-ята:
double Pr ( double m, double n )
{ return m * n/2;
}
Определете резултата от обръщенията:
а/ double x = Pr ( 0, -1.1 );
б/ cout << Pr ( 1.0, Pr ( -2.0, 1 ) );
в/ cout<< 1 + Pr ( 6.0 , 6.0 );
6. Дадена е ф-я за намиране средна отсечка на трапец m = :
double m ( double a, double b )
{
return ( a + b ) / 2;
}
Преобразувайте я във ф-я без стойност и напишете обръщение към получената ф-я за намиране ср.отсечка при основи 2 и 5 на трапеца.
4 гр.
ВЪПРОСИ:
1.Определение за обръщение към функция без парам. и стойност
2.Определение за локална променлива
3. Прототипът на ф-я съдържа:
а/тялото и обръщението с фактич. парам.
б/описанието и обръщението с фактически параметри
в/ заглавието без името на формалните парам.
г/ описанието без тялото на ф-ята
4. Обръщението към ф-я без стойност:
а/ се пише в тялото й
б/ съдържа се в друг оператор
в/ съдържа името и фактически пар. в ( )
г/ съдържа типа, името и формални пар. в ( )
5. Тялото на ф-я, която връща стойност:
а/ завършва със cout << стойност;
б/ завършва без cout << стойност;
в/ завършва с return стойност;
г/ завършва без return стойност;
6. Параметрите-променливи на ф-я се декларират:
а/ с * в прототипа и обръщението
б/ с & след типа в прототипа и заглавието
в/ с голяма буква в описанието
г/ с & след типа в тялото и обръщението

ЗАДАЧИ:
1.Дадено е заглавието:
void F ( char a, int i )
Кое обръщение е ГРЕШНО? Защо?
а/ F ( ‘m’ , 5 );
б/ F ( ‘5’ , 5 );
в/ F ( ‘,’ , 5 );
г/ if ( F (‘m’ , 5 ) > 0 ) оператор;
2. Дадено е заглавието:
int M ( int x, char y, bool z )
Кое обръщение е ВЯРНО?
а/ M ( 1, ‘n’, true );
б/ cin >> М ( 1, ‘n’, false );
в/ cout << M ( ‘1’, ‘n’, true );
г/ int a=M ( 1, ‘n’, 0 );4 гр.

3.Дадено е обръщението:
F1 (5.3 , a );
Кое е ГРЕШНО за ф-я с такова обръщение? Защо?
а/ ф-ята връща стойност
б/ ф-ята има име F1 и 2 формални парам.
в/ ф-ята има име F1 и 2 фактически парам.
г/ ф-ята има име F1 и не връща стойност
4. Дадено е обръщението:
char C=S ( 125 );
Кое е ВЯРНО за ф-я с такова обръщение?
а/ ф-ята не връща стойност
б/ ф-ята C има един параметър
в/ ф-ята S има един парам. и връща стойност
г/ целият оператор е грешен !
5. Дадена е функцията:
void MOD ( double p )
{
if ( p >= 0 ) cout << p << endl;
else cout << - p << endl;
}
Определете резултата от обръщенията:
а/ MOD ( 0 . 5 );
б/ MOD (- 5.2 );
в/ MOD ( 0 );
6. Дадена е ф-я за намиране на n!=?:
void FACT ( int n )
{ int i , F=1;
for ( i=1; i<=n; i++ )
F=F * i;
cout << n << “!=” << F<< endl ;
}
Преобразувайте я във функция със стойност и напишете обръщение към новата функция за намиране на 7!=?
 

Горе