Проблем с таблиците в форума

m1t3

Registered
Проблема ми е, че в форума ми нещо се бъгна и когато се пише мнение таблиците се свиват (по-точно само горната) вижте http://forum.potter-life.com/index.php

helpme.gif
 
В самия темплейт някъде затваряш </td> или </table>

Самия HTML не е наред.
Пусни го през един валидатор и ще разбереш къде е проблема.

НЕ може да се види така от картинката.
Трябва да разгледаш внимателно кода на overall_header.tpl
или някой друг файл от темплейта който си преправял.
 
Прегледах файловете
confirm_body.tpl
overall_header.tpl
overall_footer.tpl
posting_body.tpl
posting_poll_body.tpl
posting_preview.tpl
posting_topic_review.tpl
posting_topic_review.tpl
bbcode.tpl
faq_body.tpl

Това е posting_body.tpl
Даде ми много грешки и го пуснах
другите не ми дават незатворен таг
Код:
 <script language="JavaScript" type="text/javascript">

</script>


<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" width="100%">
 <tr> 
	<td valign="top" align="center" width="100%"> 
	 <table height="40" cellspacing="2" cellpadding="2" border="0">
		<tr valign="middle"> 
		 <td>{INBOX_IMG}</td>
		 <td><span class="cattitle">{INBOX_LINK}  </span></td>
		 <td>{SENTBOX_IMG}</td>
		 <td><span class="cattitle">{SENTBOX_LINK}  </span></td>
		 <td>{OUTBOX_IMG}</td>
		 <td><span class="cattitle">{OUTBOX_LINK}  </span></td>
		 <td>{SAVEBOX_IMG}</td>
		 <td><span class="cattitle">{SAVEBOX_LINK}  </span></td>
		</tr>
	 </table>
	</td>
 </tr>
</table>

<br clear="all" />


<form action="{S_POST_ACTION}" method="post" name="post" onsubmit="return checkForm(this)">

{POST_PREVIEW_BOX}
{ERROR_BOX}

<table width="100%" cellspacing="2" cellpadding="2" border="0" align="center">
	<tr> 
		<td align="left"><span class="nav"><a href="{U_INDEX}" class="nav">{L_INDEX}</a>
		 
		-> <a href="{U_VIEW_FORUM}" class="nav">{FORUM_NAME}</a></span></td>
		
	</tr>
</table>
	<tr> 
		<th class="thHead" colspan="2" height="25"><b>{L_POST_A}</b></th>
	</tr>
	
	<tr> 
		<td class="row1"><span class="gen"><b>{L_USERNAME}</b></span></td>
		<td class="row2"><span class="genmed"><input type="text" class="post" tabindex="1" name="username" size="25" maxlength="25" value="{USERNAME}" /></span></td>
	</tr>
	
	
	<tr> 
		<td class="row1"><span class="gen"><b>{L_USERNAME}</b></span></td>
		<td class="row2"><span class="genmed"><input type="text" class="post" name="username" maxlength="25" size="25" tabindex="1" value="{USERNAME}" /> <input type="submit" name="usersubmit" value="{L_FIND_USERNAME}" class="liteoption" onClick="window.open('{U_SEARCH_USER}', '_phpbbsearch', 'HEIGHT=250,resizable=yes,WIDTH=400');return false;" /></span></td>
	</tr>
	
	<tr> 
	 <td class="row1" width="22%"><span class="gen"><b>{L_SUBJECT}</b></span></td>
	 <td class="row2" width="78%"> <span class="gen"> 
		<input type="text" name="subject" size="45" maxlength="60" style="width:450px" tabindex="2" class="post" value="{SUBJECT}" />
		</span> </td>
	</tr>
	<tr> 
	 <td class="row1" valign="top"> 
		<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="1">
		 <tr> 
			<td><span class="gen"><b>{L_MESSAGE_BODY}</b></span> </td>
		 </tr>
		 <tr> 
			<td valign="middle" align="center"> <br />
			 <table width="100" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5">
				<tr align="center"> 
				 <td colspan="{S_SMILIES_COLSPAN}" class="gensmall"><b>{L_EMOTICONS}</b></td>
				</tr>
				
				<tr align="center" valign="middle"> 
				 
				 <td><a href="javascript:emoticon('{smilies_row.smilies_col.SMILEY_CODE}')"><img src="{smilies_row.smilies_col.SMILEY_IMG}" border="0" alt="{smilies_row.smilies_col.SMILEY_DESC}" title="{smilies_row.smilies_col.SMILEY_DESC}" /></a></td>
				 
				</tr>
				
				
				<tr align="center"> 
				 <td colspan="{S_SMILIES_COLSPAN}"><span class="nav"><a href="{U_MORE_SMILIES}" onclick="window.open('{U_MORE_SMILIES}', '_phpbbsmilies', 'HEIGHT=300,resizable=yes,scrollbars=yes,WIDTH=250');return false;" target="_phpbbsmilies" class="nav">{L_MORE_SMILIES}</a></span></td>
				</tr>
				
			 </table>
			</td>
		 </tr>
		</table>
	 </td>
	 <td class="row2" valign="top"><span class="gen"> <span class="genmed"> </span> 
		<table width="450" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2">
		 <tr align="center" valign="middle"> 
			<td><span class="genmed"> 
			 <input type="button" class="button" accesskey="b" name="addbbcode0" value=" B " style="font-weight:bold; width: 30px" onClick="bbstyle(0)" onMouseOver="helpline('b')" />
			 </span></td>
			<td><span class="genmed"> 
			 <input type="button" class="button" accesskey="i" name="addbbcode2" value=" i " style="font-style:italic; width: 30px" onClick="bbstyle(2)" onMouseOver="helpline('i')" />
			 </span></td>
			<td><span class="genmed"> 
			 <input type="button" class="button" accesskey="u" name="addbbcode4" value=" u " style="text-decoration: underline; width: 30px" onClick="bbstyle(4)" onMouseOver="helpline('u')" />
			 </span></td>
			<td><span class="genmed"> 
			 <input type="button" class="button" accesskey="q" name="addbbcode6" value="Quote" style="width: 50px" onClick="bbstyle(6)" onMouseOver="helpline('q')" />
			 </span></td>
			<td><span class="genmed"> 
			 <input type="button" class="button" accesskey="c" name="addbbcode8" value="Code" style="width: 40px" onClick="bbstyle(8)" onMouseOver="helpline('c')" />
			 </span></td>
			<td><span class="genmed"> 
			 <input type="button" class="button" accesskey="l" name="addbbcode10" value="List" style="width: 40px" onClick="bbstyle(10)" onMouseOver="helpline('l')" />
			 </span></td>
			<td><span class="genmed"> 
			 <input type="button" class="button" accesskey="o" name="addbbcode12" value="List=" style="width: 40px" onClick="bbstyle(12)" onMouseOver="helpline('o')" />
			 </span></td>
			<td><span class="genmed"> 
			 <input type="button" class="button" accesskey="p" name="addbbcode14" value="Img" style="width: 40px" onClick="bbstyle(14)" onMouseOver="helpline('p')" />
			 </span></td>
			<td><span class="genmed"> 
			 <input type="button" class="button" accesskey="w" name="addbbcode16" value="URL" style="text-decoration: underline; width: 40px" onClick="bbstyle(16)" onMouseOver="helpline('w')" />
			 </span></td>
 <td><span class="genmed"> 
<input type="button" class="button" accesskey="ot" name="addbbcode18" value="OT" style="width: 40px" onClick="bbstyle(18)" onMouseOver="helpline('ot')" /> 
</span></td> 
		 </tr>
		 <tr> 
			<td colspan="9"> 
			 <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
				<tr> 
				 <td><span class="genmed">  {L_FONT_COLOR}: 
					<select name="addbbcode20" onChange="bbfontstyle('[color=' + this.form.addbbcode20.options[this.form.addbbcode20.selectedIndex].value + ']', '[/color]');this.selectedIndex=0;" onMouseOver="helpline('s')">
					 <option style="color:black; background-color: {T_TD_COLOR1}" value="{T_FONTCOLOR1}" class="genmed">{L_COLOR_DEFAULT}</option>
					 <option style="color:darkred; background-color: {T_TD_COLOR1}" value="darkred" class="genmed">{L_COLOR_DARK_RED}</option>
					 <option style="color:red; background-color: {T_TD_COLOR1}" value="red" class="genmed">{L_COLOR_RED}</option>
					 <option style="color:orange; background-color: {T_TD_COLOR1}" value="orange" class="genmed">{L_COLOR_ORANGE}</option>
					 <option style="color:brown; background-color: {T_TD_COLOR1}" value="brown" class="genmed">{L_COLOR_BROWN}</option>
					 <option style="color:yellow; background-color: {T_TD_COLOR1}" value="yellow" class="genmed">{L_COLOR_YELLOW}</option>
					 <option style="color:green; background-color: {T_TD_COLOR1}" value="green" class="genmed">{L_COLOR_GREEN}</option>
					 <option style="color:olive; background-color: {T_TD_COLOR1}" value="olive" class="genmed">{L_COLOR_OLIVE}</option>
					 <option style="color:cyan; background-color: {T_TD_COLOR1}" value="cyan" class="genmed">{L_COLOR_CYAN}</option>
					 <option style="color:blue; background-color: {T_TD_COLOR1}" value="blue" class="genmed">{L_COLOR_BLUE}</option>
					 <option style="color:darkblue; background-color: {T_TD_COLOR1}" value="darkblue" class="genmed">{L_COLOR_DARK_BLUE}</option>
					 <option style="color:indigo; background-color: {T_TD_COLOR1}" value="indigo" class="genmed">{L_COLOR_INDIGO}</option>
					 <option style="color:violet; background-color: {T_TD_COLOR1}" value="violet" class="genmed">{L_COLOR_VIOLET}</option>
					 <option style="color:white; background-color: {T_TD_COLOR1}" value="white" class="genmed">{L_COLOR_WHITE}</option>
					 <option style="color:black; background-color: {T_TD_COLOR1}" value="black" class="genmed">{L_COLOR_BLACK}</option>
					</select>  {L_FONT_SIZE}:<select name="addbbcode22" onChange="bbfontstyle('[size=0].value + ']', '[/size]')" onMouseOver="helpline('f')">
					 <option value="7" class="genmed">{L_FONT_TINY}</option>
					 <option value="9" class="genmed">{L_FONT_SMALL}</option>
					 <option value="12" selected class="genmed">{L_FONT_NORMAL}</option>
					 <option value="18" class="genmed">{L_FONT_LARGE}</option>
					 <option value="24" class="genmed">{L_FONT_HUGE}</option>
					</select>
					</span></td>
				 <td nowrap="nowrap" align="right"><span class="gensmall"><a href="javascript:bbstyle(-1)" class="genmed" onMouseOver="helpline('a')">{L_BBCODE_CLOSE_TAGS}</a></span></td>
				</tr>
			 </table>
			</td>
		 </tr>
		 <tr> 
			<td colspan="9"> <span class="gensmall"> 
			 <input type="text" name="helpbox" size="45" maxlength="100" style="width:450px; font-size:10px" class="helpline" value="{L_STYLES_TIP}" />
			 </span></td>
		 </tr>
 {PREDUPREZDENIE}		 <tr> 
			<td colspan="9"><span class="gen"> 
			 <textarea name="message" rows="15" cols="35" wrap="virtual" style="width:450px" tabindex="3" class="post" onselect="storeCaret(this);" onclick="storeCaret(this);" onkeyup="storeCaret(this);">{MESSAGE} </textarea>
			 </span></td>
		 </tr>
		</table>
		</span></td>
	</tr>
	<tr> 
	 <td class="row1" valign="top"><span class="gen"><b>{L_OPTIONS}</b></span><br /><span class="gensmall">{HTML_STATUS}<br />{BBCODE_STATUS}<br />{SMILIES_STATUS}</span></td>
	 <td class="row2"><span class="gen"> </span> 
		<table cellspacing="0" cellpadding="1" border="0">
		 
		 <tr> 
			<td> 
			 <input type="checkbox" name="disable_html" {S_HTML_CHECKED} />
			</td>
			<td><span class="gen">{L_DISABLE_HTML}</span></td>
		 </tr>
		 
		 
		 <tr> 
			<td> 
			 <input type="checkbox" name="disable_bbcode" {S_BBCODE_CHECKED} />
			</td>
			<td><span class="gen">{L_DISABLE_BBCODE}</span></td>
		 </tr>
		 
		 
		 <tr> 
			<td> 
			 <input type="checkbox" name="disable_smilies" {S_SMILIES_CHECKED} />
			</td>
			<td><span class="gen">{L_DISABLE_SMILIES}</span></td>
		 </tr>
		 
		 
		 <tr> 
			<td> 
			 <input type="checkbox" name="attach_sig" {S_SIGNATURE_CHECKED} />
			</td>
			<td><span class="gen">{L_ATTACH_SIGNATURE}</span></td>
		 </tr>
		 
		 
		 <tr> 
			<td> 
			 <input type="checkbox" name="notify" {S_NOTIFY_CHECKED} />
			</td>
			<td><span class="gen">{L_NOTIFY_ON_REPLY}</span></td>
		 </tr>
		 
		 
		 <tr> 
			<td> 
			 <input type="checkbox" name="delete" />
			</td>
			<td><span class="gen">{L_DELETE_POST}</span></td>
		 </tr>
		 
		 
		 <tr> 
			<td></td>
			<td><span class="gen">{S_TYPE_TOGGLE}</span></td>
		 </tr>
		 
		</table>
	 </td>
	</tr>
	{POLLBOX} 
	<tr> 
	 <td class="catBottom" colspan="2" align="center" height="28"> {S_HIDDEN_FORM_FIELDS}<input type="submit" tabindex="5" name="preview" class="mainoption" value="{L_PREVIEW}" /> <input type="submit" accesskey="s" tabindex="6" name="post" class="mainoption" value="{L_SUBMIT}" /></td>
	</tr>
 </table>

 <table width="100%" cellspacing="2" border="0" align="center" cellpadding="2">
	<tr> 
	 <td align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_TIMEZONE}</span></td>
	</tr>
 </table>
</form>

<table width="100%" cellspacing="2" border="0" align="center">
 <tr> 
	<td valign="top" align="right">{JUMPBOX}</td>
 </tr>
</table>

{TOPIC_REVIEW_BOX}
 
Прегледах го ама грешкане намерих

Код:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html dir="{S_CONTENT_DIRECTION}">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}">
<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">
{META}
{NAV_LINKS}
<title>{SITENAME} :: {PAGE_TITLE}</title>

<style type="text/css">

</style>

<script language="Javascript" type="text/javascript">

</script>

</head>
<body bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">

<a name="top"></a>

<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="10" border="0" align="center"> 
	<tr> 
		<td class="bodyline"><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
			<tr> 
				<td><a href="{U_INDEX}"><img src="templates/subSilver/images/logo_phpBB.gif" border="0" alt="{L_INDEX}" vspace="1" /></a></td>
				<td align="center" width="100%" valign="middle"><span class="maintitle">{SITENAME}</span><br /><span class="gen">{SITE_DESCRIPTION}<br />  </span> 
				<table cellspacing="0" cellpadding="2" border="0">
					<tr> 
						<td align="center" valign="top" nowrap="nowrap"><span class="mainmenu"> <a href="{U_WATCHED_TOPICS}" class="mainmenu"><img src="templates/subSilver/images/icon_mini_watch.gif" width="12" height="13" border="0" alt="{L_WATCHED_TOPICS}" hspace="3" />{L_WATCHED_TOPICS}</a></span><span class="mainmenu">   <a href="{U_FAQ}" class="mainmenu"><img src="templates/subSilver/images/icon_mini_faq.gif" width="12" height="13" border="0" alt="{L_FAQ}" hspace="3" />{L_FAQ}</a>   <a href="{U_SEARCH}" class="mainmenu"><img src="templates/subSilver/images/icon_mini_search.gif" width="12" height="13" border="0" alt="{L_SEARCH}" hspace="3" />{L_SEARCH}</a>   <a href="{U_MEMBERLIST}" class="mainmenu"><img src="templates/subSilver/images/icon_mini_members.gif" width="12" height="13" border="0" alt="{L_MEMBERLIST}" hspace="3" />{L_MEMBERLIST}</a>   <a href="{U_GROUP_CP}" class="mainmenu"><img src="templates/subSilver/images/icon_mini_groups.gif" width="12" height="13" border="0" alt="{L_USERGROUPS}" hspace="3" />{L_USERGROUPS}</a>  
						
						 <a href="{U_REGISTER}" class="mainmenu"><img src="templates/subSilver/images/icon_mini_register.gif" width="12" height="13" border="0" alt="{L_REGISTER}" hspace="3" />{L_REGISTER}</a> 
						
						</span></td>
					</tr>
					<tr>
						<td height="25" align="center" valign="top" nowrap="nowrap"><span class="mainmenu"> <a href="{U_PROFILE}" class="mainmenu"><img src="templates/subSilver/images/icon_mini_profile.gif" width="12" height="13" border="0" alt="{L_PROFILE}" hspace="3" />{L_PROFILE}</a>   <a href="{U_PRIVATEMSGS}" class="mainmenu"><img src="templates/subSilver/images/icon_mini_message.gif" width="12" height="13" border="0" alt="{PRIVATE_MESSAGE_INFO}" hspace="3" />{PRIVATE_MESSAGE_INFO}</a>   <a href="{U_LOGIN_LOGOUT}" class="mainmenu"><img src="{LOG_IMG}" width="12" height="13" border="0" alt="{L_LOGIN_LOGOUT}" hspace="3" />{L_LOGIN_LOGOUT}</a> </span></td>
					</tr>
				</table></td>
			</tr>
		</table>

		<br />
 
Значи от висичкото гледане стигнах до извода ,че не горната таблица не е затворена , а долната ама от де да я поправя тази таблица :(
 

Горе