След забраната на тютюно -пушене ...

index

Super Moderator
Къде може и къде не може да се пуши. Всичк иговорят, че забраната е влезнала в сила, обаче не успях да намеря информация къде точно може и не може.
Примерно в кафето, от вънка може или не ? :d
 
Darik News каза:
От днес е забранено да се пуши в заведения, нощни барове, работни места и офиси. Не може да се пуши и на стадиони и спортни обекти, както и в летни кина и театри, когато има спортни и културни прояви. Забраната важи и за училищни дворове, детски площадки, тротоари на детските ясли и градини, площадки за игра, както и по време на събития за деца и ученици, които се провеждат на открито. Паленето на цигари ще бъде позволено на летищата, но в специални за тази цел помещения.

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=910772
 
deam0n каза:
Darik News каза:
От днес е забранено да се пуши в заведения, нощни барове, работни места и офиси. Не може да се пуши и на стадиони и спортни обекти, както и в летни кина и театри, когато има спортни и културни прояви. Забраната важи и за училищни дворове, детски площадки, тротоари на детските ясли и градини, площадки за игра, както и по време на събития за деца и ученици, които се провеждат на открито. Паленето на цигари ще бъде позволено на летищата, но в специални за тази цел помещения.

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=910772

Значи , щом е на вънка на тротора и не е пред училище или детска градина - няма проблем ?
 
Ако тази забрана наистина спре пушенето по заведенията и аз ще почна да ходя в закрити заведения.
Навсякъде по нормалните държави не се пуши на закрито е супер да влезнеш някъде в ресторант.

Това ще оценят дори пушачите.
Аз ги отказах след 15 години пушене по две кутии на ден така, че разбирам пушачите и им съчувствам но това е правилно (макар и закъсняло) решение.
 
Код:
ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г. и бр. 38 от 2012 г.)

Обн., ДВ, бр. 40 от 29.05.2012 г.

§ 1. (В сила от 1.06.2012 г.) Член 56 се изменя така:
„Чл. 56. (1) Забранява се тютюнопушенето в закритите обществени места.
(2) Забранява се тютюнопушенето и в помещенията с обособени работни места, където се полага труд, както и в помещенията към тях със спомагателно и обслужващо предназначение.
(3) По изключение се допуска тютюнопушене в обособени самостоятелни помещения, разположени в сградите на летищата.
(4) В обособените самостоятелни помещения по ал. 3 не се разрешава присъствието на лица до 18-годишна възраст.
(5) Обособените самостоятелни помещения по ал. 3 се отделят с въздухонепроницаеми стени, плътно затварящи се врати, обозначават се ясно и в тях се изгражда вентилационна инсталация.
(6) Министерският съвет определя с наредба изискванията, на които трябва да отговарят обособените самостоятелни помещения по ал. 3.“

§ 2. (В сила от 1.06.2012 г.) Член 56а се изменя така:
„Чл. 56а. Забранява се тютюнопушенето на следните открити обществени места:
1. прилежащите терени и тротоари на детските ясли, детските градини, училищата, ученическите общежития и местата, където се предоставят социални услуги за деца;
2. площадките за игра;
3. на които са организирани мероприятия за деца и ученици;
4. спортните обекти, летните кина и театри – по време на спортни и културни прояви.“

§ 3. (В сила от 1.06.2012 г.) Членове 56б и 56в се отменят.

§ 4. В глава втора, раздел VIII се създава чл. 78а:
„Чл. 78а. (1) За опазване на живота и здравето на хората и превенция на водния травматизъм се извършва обезопасяване на водните площи и басейните за обществено ползване и се организира водноспасителна дейност.
(2) Изискванията към водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи и басейните за обществено ползване се определят с наредба на Министерския съвет.“
§ 5. В чл. 103 ал. 5 се изменя така:
„(5) Експертизата на вида и степента на увреждане на децата до 16-годишна възраст се извършва от ТЕЛК и НЕЛК с участието на специалист по детски болести.“
§ 6. Член 104а се отменя.
§ 7. В чл. 106, ал. 3 съкращението „ДЕЛК“ се заличава.
§ 8. В чл. 107 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „ДЕЛК и“ се заличават.
2. В ал. 2 съкращението „ДЕЛК“ се заличава.
§ 9. В чл. 108 навсякъде съкращението „ДЕЛК“ се заличава.
§ 10. В чл. 112, ал. 1, т. 3 думите „ДЕЛК и“ се заличават.

§ 11. В чл. 112а съкращението „ДЕЛК“ се заличава.

§ 12. (В сила от 1.06.2012 г.) В чл. 218 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 54 или чл. 56„ се заменят с „чл. 54, 56 или 56а„, думите „50 до 100 лв.“ се заменят с „300 до 500 лв.“ и думите „100 до 300 лв.“ се заменят с „500 до 1000 лв.„.
2. В ал. 2 думите „300 до 500 лв.“ се заменят с „1000 до 1500 лв.“ и думите „500 до 1500 лв.“ се заменят с „1500 до 3000 лв.„.
3. В ал. 3 думите „нарушения по чл. 54 и 56„ се заменят с „нарушения по ал. 1„, думите „500 до 1500 лв.“ се заменят с „3000 до 5000 лв.“ и думите „3000 до 10 000 лв.“ се заменят с „5000 до 10 000 лв.„.
4. Алинеи 4, 5 и 6 се изменят така:
„(4) Който рекламира алкохолни напитки в нарушение на чл. 55, ал. 1 и 2, се наказва с глоба от 1500 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв.
(5) Когато нарушението по ал. 4 е извършено от едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение – от 10 000 до 30 000 лв.
(6) Когато нарушението по ал. 4 е извършено от юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 30 000 лв., а при повторно нарушение – от 30 000 до 50 000 лв.“

§ 13. (В сила от 1.06.2012 г.) Член 218а се отменя.

§ 14. (В сила от 1.06.2012 г.) Член 231 се изменя така:
„Чл. 231. (1) Нарушенията по чл. 209 – 217 се установяват с актове, съставени от държавни здравни инспектори или длъжностни лица, определени от директора на регионалната здравна инспекция, а наказателните постановления се издават от директора на регионалната здравна инспекция.
(2) Нарушенията по чл. 218, ал. 1 – 6 се установяват с актове, съставени от държавни здравни инспектори от регионалните здравни инспекции и/или от държавни здравни инспектори от Министерството на здравеопазването, а наказателните постановления се издават от директора на регионалната здравна инспекция, съответно от министъра на здравеопазването.“

§ 15. (В сила от 1.06.2012 г.) В § 1 от допълнителните разпоредби т. 38 се отменя.

§ 16. В § 1а от допълнителните разпоредби се създава буква „и„:
„и) площадките за игра.“

§ 17. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 41 от 2009 г.; изм., бр. 98 от 2010 г.) се създава § 65а:
„§ 65а. В случаите, когато няма разкрити детски експертни лекарски комисии, експертизата на вида и степента на увреждане по подадените след 1 юли 2009 г. заявления за освидетелстване (преосвидетелстване) на деца до 16-годишна възраст се извършва от ТЕЛК с участието на специалист по детски болести.“
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 18. В срок до 7 дни от влизането в сила на този закон лечебните заведения, към които има разкрити ТЕЛК, извършващи освидетелстване (преосвидетелстване) на деца до 16-годишна възраст, са длъжни да осигурят участието на специалист по детски болести в състава на ТЕЛК.

§ 19. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21 и 38 от 2012 г.) в чл. 98, ал. 7 съкращението „ДЕЛК“ се заличава.

§ 20. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.; изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 99 от 2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51 и 99 от 2011 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 23, т. 1 съкращението „ДЕЛК“ се заличава.
2. В чл. 43, ал. 9 съкращението „ДЕЛК“ се заличава.
3. В чл. 44, ал. 5 съкращението „ДЕЛК“ се заличава.

§ 21. (В сила от 1.06.2012 г.) В Закона за закрила на детето (обн., ДВ, бр. 48 от 2000 г., изм., бр. 75 и 120 от 2002 г., бр. 36 и 63 от 2003 г., бр. 70 и 115 от 2004 г., бр. 28, 94 и 103 от 2005 г., бр. 30, 38 и 82 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 14, 47 и 74 от 2009 г., бр. 42, 50, 59 и 98 от 2010 г., бр. 28 и 51 от 2011 г. и бр. 32 от 2012 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 8 ал. 5 се отменя.
2. В чл. 45, ал. 2 и 3 думите „и ал. 5“ се заличават.

§ 22. Разпоредбите на § 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15 и 21 влизат в сила от 1 юни 2012 г.


Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 17 май 2012 г., подпечатан е с официалния печат на Народното събрание и е обнародван в ДВ с Указ № 191 на Президента на републиката от 23.05.2012 г.
 
Все си мисля, че и това ще е от типа "Всяко чудо за 3 дни". Кофти е за пушачите, да. От друга страна както Админ каза- това да влезеш в заведение в което не се пуши е нещо съвсем различно.
И аз съм горд непушач вече от 3 месеца ;)
 
Аз също много бих се радвал да вляза в заведение без дим който да ми омирисва дрехите и да ме трови. :?:
 
Това е първия сайт/форум, в който срещам толкова привърженици :D Много по-добре ще е с тази забрана, особено ако се спазва :)
 
Ще ми хареса някой полицай да направи забележка на ултрас при мач Лесвки - ЦСКА.
Бих си купил билет само за да гледам какво ще става.
 
Soul_Stealler каза:
Ще ми хареса някой полицай да направи забележка на ултрас при мач Лесвки - ЦСКА.
Бих си купил билет само за да гледам какво ще става.
Остави полицаите, ми онези 600-700 които ще ни вардят и ще ни глобяват?
 
Да не спазват :) ... сега като ги ударят с едни едри глоби ще стане интересно
 
BBC91 каза:
Аз също много бих се радвал да вляза в заведение без дим който да ми омирисва дрехите и да ме трови. :?:

:?: Напълно съгласен!
 

Горе